Femte budskapet: Utmaning: Ett Nytt Hopp för Mänskligheten

För att förbereda er för den utomjordiska närvaro som finns i världen är det nödvändigt att ni lär er mer om livet i det Större Samfundet, liv som kommer att innesluta er värld i framtiden, liv som ni kommer att vara en del av.

Mänsklighetens öde har alltid varit att träda in i det Större Samfundets intelligenta liv. Detta är oundvikligt och sker i alla världar där intelligent liv har framsprungit och utvecklats. Till slut skulle ni insett att ni levde i det Större Samfundet. Och ni skulle slutligen ha upptäckt att ni inte var ensamma i er egen värld, att besök var på gång och att ni skulle behöva lära er att kämpa mot avvikande raser, krafter, trosuppfattningar och attityder som är allmänt rådande i det Större Samfund där ni lever.

Ert öde är att träda in i det Större Samfundet. Er isolering är nu tillända. Er värld har besökts åtskilliga gånger i det förflutna och er avskildhet har upphört. Det är nu nödvändigt för er att inse att ni inte längre är ensamma i universum eller ens i er egen värld. Denna förståelse presenteras utförligt i Läran om det Större Samfundets Andlighet som nu introduceras i världen. Vår roll är att beskriva livet så som det är i det Större Samfundet så att ni får en djupare insikt i det livspanorama ni träder in i. Detta är nödvändigt för att ni ska kunna närma er denna nya verklighet med större objektivitet, förståelse och visdom. Mänskligheten har existerat i relativ avskildhet så länge att det är naturligt för er att tro att resten av universum lever enligt de idéer, principer och vetenskaper ni anser heliga och på vilka ni grundar era verksamheter och er världsuppfattning.

Det Större Samfundet är enormt. Dess avlägsnaste delar har aldrig utforskats. Ingen ras kan fatta dess storlek. Inom denna magnifika skapelse finns intelligent liv på alla utvecklingsnivåer och i otaliga former. Er värld existerar i en del av det Större Samfundet som är ganska befolkat. Det finns många områden i det Större Samfundet som aldrig har utforskats och andra områden där raser lever i hemlighet. I det Större Samfundet existerar alla former av liv. Och trots att livet som vi beskrivit det verkar svårt och utmanande arbetar Skaparen överallt för att genom Kunskap återvinna de som lever åtskilt.

I det Större Samfundet kan det inte finnas en religion, en ideologi eller en form av styre som passar alla raser och alla människor. När vi därför talar om religion menar vi Kunskapens andlighet, ty det utgör den kraft och närvaro som finns i det inre av allt intelligent liv – inom er, inom era besökare och inom andra raser som ni kommer att möta i framtiden.

Universell andlighet blir därför en viktig gemensam nämnare som förenar de motstridiga uppfattningar och idéer som är vedertagna i er värld och ger er egen andliga verklighet en gemensam grundval. Men, studiet av Kunskap är inte bara inspirerande, den är oumbärlig för överlevnad och framsteg i det Större Samfundet. För att ni ska kunna etablera och bevara er frihet och ert oberoende i det Större Samfundet måste tillräckligt många människor i er värld utveckla denna större förmåga. Kunskap är den enda del av er som inte kan manipuleras eller påverkas. Den är källan till all förnuftig insikt och handling. Den är nödvändig inom ett Större Samfunds miljö ifall ni värdesätter frihet och vill grundlägga ert eget öde utan att inlemmas i ett kollektiv eller annat samhälle.

Ert öde är att träda in i det Större Samfundet. Er isolering är nu tillända. Er värld har besökts åtskilliga gånger i det förflutna och er avskildhet har upphört. Det är nu nödvändigt för er att inse att ni inte längre är ensamma i universum eller ens i er egen värld.

Samtidigt som vi presenterar en allvarlig situation i världen idag uppenbarar vi därför även en underbar gåva och ett stort löfte för mänskligheten, ty Skaparen skulle inte lämna er oförberedda inför det Större Samfundet som utgör den största av alla utmaningar ni som ras kommer att konfrontera. Även vi har välsignats med denna gåva sedan lång tid tillbaka. Vi var tvungna att lära oss detta, både av fri vilja och av nödvändighet.

Det är faktiskt Kunskapens väsen och kraft som gör att vi kan prata som era Bundsförvanter och förse er med informationen i dessa budskap. Om vi inte hade funnit denna underbara Uppenbarelse skulle vi ha varit isolerade i våra egna världar, oförmögna att förstå de högre krafter i universum som skapar vår framtid och vårt öde. Ty den gåva som förlänas er värld idag har givits till oss och även till många andra raser med stor potential. Denna gåva är speciellt viktig för frambrytande raser, t.ex. er egen, som visar på så stort löfte men ändå så sårbara i det Större Samfundet.

Eftersom det inte kan finnas bara en religion eller ideologi i universum så finns där en universell princip, en förståelse och andlig verklighet som är tillgänglig för alla. Den är så fullkomlig att den även kan tala till dem som är helt olika er. Den talar till livets mångfald i alla dess former. Ni, som lever i den här världen, har nu möjligheten att studera en sådan storslagen verklighet, att själva uppleva dess kraft och nåd. Detta är ytterst den gåva vi villunderbygga, ty den kommer att vidmakthålla er frihet och ert självbestämmande och öppna dörren till större möjlighet i universum.

I början har ni emellertid motgång och en stor utmaning. Detta fordrar att ni studerar en djupare Kunskap och får en större medvetenhet. Om ni svarar an på denna utmaning blir ni till gagn inte bara för er själva men för hela er ras.

Undervisningen i det Större Samfundets Andlighet lanseras i världen nu. Den har aldrig introducerats här tidigare. Den förmedlas genom en person som fungerar som ombud och språkrör för denna Tradition. Den är på väg in i världen vid detta kritiska skede när mänskligheten måste lära sig om livet i det Större Samfundet och om de högre krafter som formar dagens värld. Endast en lära och kunskap från en plats bortom denna värld kan ge er denna fördel och denna förberedelse.

Det är inte bara ni som åtar er en sådan viktig uppgift – det finns även andra på er utvecklingsnivå i universum som gör detta. Ni utgör endast en av många raser som träder in i det Större Samfundet den här gången. Alla har stor potential men är även sårbara för de svårigheter, utmaningar och influenser som finns i denna enorma miljö. Många raser har faktiskt förlorat sin frihet innan den överhuvudtaget uppnåddes, endast för att bli del av kollektiv eller kommersiella sällskap, eller underordnade samhällen till större makter.

Vi vill inte se att detta händer mänskligheten, ty det skulle utgöra en stor förlust. Det är av den anledningen vi är här. Det är av den anledningen som Skaparen verkar i världen numera, för att bringa en ny insikt till den mänskliga familjen. Det är dags för mänskligheten att upphöra med sina ändlösa konflikter och förbereda sig för liv i det Större Samfundet.

Ni lever i ett område med ganska stor aktivitet bortom gränsen för ert pyttelilla solsystem. Inom detta område förekommer kommers längs vissa handelsvägar. Världar samverkar, tävlar och krigar ibland med varandra. Tillfällen söks av alla som har kommersiella intressen. De söker inte bara naturtillgångar men även lojaliteter från världar som er egen. Vissa av dem utgör del av större kollektiv. Andra vidmakthåller sina egna allianser i en mycket mindre skala. Världar som framgångsrikt förmått träda in i det Större Samfundet var i stor utsträckning tvungna att hävda sitt självbestämmande och förmåga till självförsörjning. Detta befriar dem från att utsätta sig för andra krafter som endast skulle exploatera och manipulera dem.

Det är sannerligen er förmåga till självförsörjning och utveckling av medvetenhet och enighet som kommer att vara avgörande för ert välbefinnande i framtiden. Och denna framtid är inte långt borta, ty besökarnas påverkan i er värld blir allt större. Många människor har redan samtyckt till dem och fungerar nu som deras budbärare och agenter. Många andra individer fungerar helt enkelt som resurs för deras genetiska program. Som vi tidigare nämnt har detta hänt många gånger på många platser. Det är inget konstigt för oss även om det kanske verkar ofattbart för er.

Interventionen är både en olycka och en fantastisk möjlighet. Om ni kan svara an, om ni kan förbereda er, om ni har förmågan att lära er det Större Samfundets Kunskap och Visdom, då kommer ni även att kunna motverka de krafter som lägger sig i er världs angelägenheter och bygga grunden för större enighet mellan era egna folk och stammar. Vi uppmuntrar detta naturligtvis eftersom det stärker Kunskapens band överallt.

Krigföring i större skala förekommer sällan i det Större Samfundet. Där finns krafter som hindrar detta. Först och främst är krig störande för handel och resursutveckling. Av den anledningen tillåts inte stora nationer att agera hänsynslöst eftersom det hindrar eller motverkar andra gruppers och andra nationers mål och intressen. Inbördeskrig utbryter då och då i olika världar, men storskaliga krig mellan samhällen och världar är ytterst sällsynt. Det är delvis av den anledningen som förmågor i den Mentala Miljön har utvecklats, ty nationer kämpar mot och försöker påverka varandra. Eftersom ingen vill ödelägga resurser och möjligheter så förfinas dessa betydande förmågor och skickligheter med varierande framgång bland många samhällen i det Större Samfundet. Förekomsten av detta slags influenser ökar behovet av Kunskap.

Mänskligheten är illa förberedd för detta. Men tack vare ert rika andliga arv och den personliga frihet som existerar i er värld har ni stora utsikter att bli mer medvetna i dessa frågor och sålunda säkra er frihet och bevara den.

Det finns andra begränsningar mot krig i det Större Samfundet. De flesta handelssällskap ingår i stora gillen med etablerade lagar och uppförandekodexar för sina medlemmar. Dessa rättesnören begränsar aktiviteterna för många som vill använda våld för att vinna tillgång till andra världar och deras rättmätiga resurser. För att storskaliga krig ska bryta ut måste många raser delta, och sådant händer inte ofta. Vi förstår att mänskligheten är mycket krigslysten och tänker sig att konflikt i det Sörre Samfundet är detsamma som krig, men i verkligheten kommer ni att upptäcka att krig tolereras inte och att det finns andra sätt att påverka i stället för våld.

Era besökare kommer således inte till er värld med ansenliga vapen. De för inte med sig stora militära styrkor, ty de förfogar över förmågor som har tjänat dem på andra sätt – förmågan att manipulera tankar, idéer och känslor hos dem de stöter på. Mänskligheten är mycket lättpåverkad av sådana påtryckningar på grund av den vidskepelse, konflikt och misstänksamhet som är allmänt förekommande i er värld just nu.

För att förstå era besökare och andra ni kommer att möta i framtiden måste ni därför utveckla ett mognare sätt att använda er makt och inflytande. Det utgör en väsentlig del av er utbildning i det Större Samfundet. En del av denna förberedelse kommer att läras ut i Läran om det Större Samfundets Andlighet, men ni måste även lära genom direkt erfarenhet.

Vi förstår att det för närvarande finns en mycket orealistisk bild av det Större Samfundet bland många människor. Man tror att de som är teknologiskt avancerade även är andligt utvecklade, men vi kan försäkra er att så är inte fallet. Trots att ni själva är mer tekniskt avancerade nu än tidigare har ni inte utvecklat er andligt i någon högre grad. Ni har mer makt, men med makt kommer behovet av större självdisciplin.

Det finns de i det Större Samfundet som rent teknologiskt har åtskilligt mer kraft än ni, även när det gäller tanke. Ni kommer att utvecklas för att kunna möta dem, men inte med vapen. Krigföring i en interplanetarisk omfattning är nämligen så destruktiv att alla förlorar. Vilka fördelar finns det i en sådan konflikt? Vad blir behållningen? När en sådan konflikt förekommer utförs den i rymden och sällan på landområden. Skurknationer och de som är destruktiva och aggressiva hejdas snabbt, särskilt om de befinner sig i tättbefolkade områden där handel förekommer.

Därför är det nödvändigt för er att ha kunskap i konfliktens natur i universum ty det kommer att ge er en förståelse av besökarna och deras behov – varför de fungerar som de gör, varför individuell frihet är okänt bland dem och varför de förlitar sig på sina kollektiv. Det ger dem stabilitet och makt, men gör dem även sårbara inför dem som är skickliga i Kunskap.

Kunskap gör att ni kan vara mentalt mer rörliga, agera spontant, varsebli verkligheten bakom det uppenbara och att uppleva framtiden och det förgångna. Sådana förmågor ligger utom räckhåll för dem som endast kan följa sina egna kulturers levnadsregler och påbud. Teknologiskt ligger ni långt efter besökarna, men ni har möjligheten att utveckla förmågor i Vägen till Kunskap, förmågor som ni kommer att behöva och måste lära er att lita på mer och mer.

Vi skulle inte vara Mänsklighetens Bundsförvanter om vi inte undervisade er om livet i det Större Samfundet. Vi har sett mycket. Vi har upplevt mycket. Våra världar övermannades och vi var tvungna att återerövra vår frihet. Genom våra egna misstag och erfarenheter känner vi till konflikterna och utmaningarna ni står inför idag. Av den anledningen är vi väl lämpade för detta uppdrag i er tjänst. Ni kommer emellertid inte att träffa oss, och vi kommer inte att träffa era länders ledare. Det är inte vår avsikt.

Ni behöver faktiskt så lite inblandning som möjligt, men ni behöver mycket hjälp. Ni måste utveckla nya färdigheter och uppnå en ny medvetenhet. Även ett välvilligt samhälle som besöker er värld skulle få ett så stort inflytande och en sådan påverkan på er att ni skulle bli beroende av dem och inte utveckla egen styrka, egen kraft eller självständighet. Ni skulle bli så beroende av deras teknologi och deras kunnande att de inte skulle kunna lämna er. Deras ankomst hit skulle faktiskt göra er ännu sårbarare i framtiden. Ty ni skulle åtrå deras teknologi, och ni skulle vilja resa längs handelsvägarna i det Större Samfundet. Men ni skulle inte vara förberedda, och ni skulle inte ha kunskapen som krävs.

Av denna anledning är inte era framtida vänner här. Det är därför de inte kommer för att hjälpa er. För ni skulle inte utveckla er styrka om de kom. Ni skulle vilja umgås med dem, ni skulle vilja bygga upp relationer med dem, men ni skulle vara så svaga att ni inte kunde skydda er själva. I grund och botten skulle ni bli en del av deras kultur, vilket de inte önskar.

Många människor förstår förmodligen inte vad vi säger här, men med tiden kommer detta att bli fullt förståeligt för er, och ni kommer att inse dess visdom och dess nödvändighet. Just nu är ni alldeles för bräckliga, splittrade och fyllda av motstridigheter för att bilda starka allianser, även med dem som skulle kunna vara era framtida vänner. Mänskligheten kan ännu inte tala med en röst, och därför är ni hemfallna åt intervention och manipulation utifrån.

Allteftersom det Större Samfundets verklighet blir mer känt i er värld, och om vårt budskap kan nå tillräckligt många människor, kommer det att växa fram en allmän insikt om att mänskligheten står inför ett stort problem. Det skulle kunna utgöra en ny grund för samarbete och sammanhållning. Ty vilken fördel skulle en nation i er värld kunna ha över en annan när hela världen hotas av en Intervention? Och vilka skulle söka vinna personlig makt i en miljö där utomjordiska krafter intervenerar. Verklig frihet i er värld måste delas av alla. Den måste inses och upplevas. Det kan inte vara ett fåtals privilegium, annars kommer ingen verklig kraft att utvecklas här.

De Osynliga har fått oss att inse att det redan finns människor som söker världsherravälde eftersom de tror att de har besökarnas välsignelser och stöd. De har besökarnas utfästelser att få understöd i sin strävan efter makt. Men de ger faktiskt bort nycklarna till sin egen och världens frihet. De är ovetande och omdömeslösa. De ser inte sitt misstag.

Vi känner även till att det finns de som tror att besökarna är här för att förmedla en andlig pånyttfödelse och ett nytt hopp för mänskligheten, men hur kan de veta detta, de som inte vet någonting om det Större Samfundet? De hoppas och önskar att så är fallet, och sådana önskedrömmar uppmuntras av besökarna av mycket uppenbara anledningar.

Vad vi säger är att det inte får förekomma någonting mindre än genuin frihet, makt och enighet i världen. Vi gör vårt budskap tillgängligt för alla, och vi förlitar oss på att våra ord kan tas emot och övervägas på allvar. Vi har dock ingen kontroll över ert gensvar. Och den vidskepelse och rädsla som finns i världen gör att många inte nås av vårt budskap. Men löftet finns där fortfarande. För att ge er mer skulle vi behöva ta över er värld, men det vill vi inte göra. Därför ger vi er allt vi kan utan att lägga oss i era angelägenheter. Det finns emellertid många som önskar en inblandning. De vill bli räddade eller befriade av någon annan. De litar inte på mänsklighetens förmågor. De tror inte på mänsklighetens inneboende kraft och förmåga. De kommer att ge upp sin frihet frivilligt. De kommer att tro på vad besökarna säger åt dem. Och de kommer att tjäna sina nya härskare i tron att de får personlig befrielse.

Allteftersom det Större Samfundets verklighet blir mer känt i er värld, och om vårt budskap kan nå tillräckligt många människor, kommer det att växa fram en allmän insikt om att mänskligheten står inför ett stort problem. Det skulle kunna utgöra en ny grund för samarbete och sammanhållning.

Frihet är oskattbart i det Större Samfundet. Glöm aldrig det. Er frihet, vår frihet. Och vad är frihet annat än förmågan att följa Kunskap, den verklighet Skaparen förlänat er, att uttrycka och bidra till Kunskap i alla dess manifestationer.

Era besökare har inte denna frihet. Den är okänd för dem. De ser på kaoset i er värld och de tror att den ordning de kan införa här kommer att befria er och rädda er undan er egen självförstörelse. Detta är allt de kan ge er, ty de har inget annat. Och de kommer att utnyttja er, men anser inte att det är fel, ty de är utnyttjade själva och känner inte till något annat. Deras programmering, deras fostran, är så genomgripande att det är närmast omöjligt att nå dem på deras djupare andliga nivå. Ni har inte den styrka som krävs för att göra det. Ni skulle behöva vara avsevärt starkare än ni är idag för att ha en befriande påverkan på era besökare. Och ändå är deras likriktning inte speciellt ovanlig i det Större Samfundet. Detta är mycket vanligt i stora kollektiv där likformighet och foglighet är nödvändig för att de ska fungera effektivt, särskilt över enorma rymder.

Se därför objektivt på det Större Samfundet och inte med rädsla. Förhållandena som vi beskriver finns faktiskt i er egen värld. Ni kan förstå dessa saker. Ni vet vad manipulation är. Ni vet vad påverkan är. Ni har bara inte råkat ut för detta i en sådan enorm omfattning, eller varit tvungna att tävla mot andra former av intelligent liv. Av den anledningen har ni ännu inte de förmågor som behövs för att göra så.

Vi pratar om Kunskap eftersom det är er största tillgång. Kunskap är ert största löfte, oberoende av vilken teknologi ni kommer att kunna utveckla. Er teknologiska utveckling ligger långt efter besökarnas och därför måste ni förlita er på Kunskap. Det är den största kraften i universum och era besökare använder inte den. Den utgör ert enda hopp. Det är av den anledningen som Läran om det Större Samfundets Andlighet lär ut Vägen till Kunskap, förser er med Steg till Kunskap och undervisar i det Större Samfundets Visdom och Insikt. Utan denna förberedelse skulle ni inte ha förmågan eller perspektivet att inse ert dilemma eller svara an effektivt på det. Det är alltför stort. Det är alltför nytt. Och ni är inte anpassade för dessa nya omständigheter.

Besökarnas påverkan växer för varje dag. Varje människa som kan läsa detta, som känner och vet det, måste studera Vägen till Kunskap, det Större Samfundets Väg till Kunskap. Detta är en kallelse. Det är en gåva. Det är en utmaning.

Under trevligare förhållanden skulle det kanske inte verka så allvarligt. Men nödläget är enormt, ty det finns ingen trygghet, ingenstans att gömma sig, det finns ingenstans i världen att fly till som är säker mot den pågående utomjordiska närvaron. Av denna anledning finns det endast två val: ni kan foga er eller stå upp för er frihet.

Detta är det viktiga beslutet varje människa ställs inför. Detta utgör den viktiga vändpunkten. Ni kan inte vara dåraktiga i det Större Samfundet. Det är en alltför krävande miljö. Den kräver intelligens och engagemang. Er värld är alltför värdefull. Dess resurser åtrås av andra. Dess strategiska läge är eftersökt. Även om ni levde i någon avlägsen värld långt från någon allfarväg, långt från alla handelsförbindelser, så skulle ni till slut upptäckas av någon. Denna eventualitet har nu inträffat. Och det har pågått länge.

Fatta därför mod. Detta är en tid för mod, inte för tvekan. Allvaret i den situation ni står inför bekräftar endast betydelsen av ert liv, ert ansvar och betydelsen av den förberedelse som erbjudits dagens värld. Den är inte bara för er upplysning och utveckling. Den är för ert skydd och även för er överlevnad.

Men nödläget är enormt, ty det finns ingen trygghet, ingenstans att gömma sig, det finns ingenstans i världen att fly till som är säker mot den pågående utomjordiska närvaron. Av denna anledning finns det endast två val: ni kan foga er eller stå upp för er frihet.