Sjette Briefing: En Opfordring til Handling

Det har været vores mission at observere den fremmede Intervention i verden i dag og give jer vores forklaringer og vores perspektiv. Det er en vanskelig opgave og et vanskeligt budskab. Vi forstår de problemer, folk kan have med at tage imod vores kommunikation. De kan sætte spørgsmålstegn ved kommunikationsmetoden. De kan afgjort sætte spørgsmålstegn ved realiteten og identiteten af os og vores ords troværdighed. De kan sætte spørgsmålstegn om det reelle i det, vi præsenterer. Og fristelsen til at fornægte disse ting vil måske være stor for nogle mennesker.

Men det, der virkeligt vil gøre dig i stand til at høre vores ord og kende deres ægthed, vil være din evne til at reagere med den dybere viden i dig selv. Gennem alle vores diskurser, har vi refereret til Kundskabens virkelighed, den åndelige intelligens, der lever i jer. Vi har talt om dens centrale betydning i jeres forberedelse på det Større Fællesskab. Vi har talt om den, som en sand magt, der gør én i stand til at se hinsides alle Interventionens bedrag og manipulationer, vi har talt om den, som den medfødte kraft, som Kollektiverne ikke bruger og ikke erkender – Kundskab. Denne Kundskab er ikke som en militær magt. Den er ikke noget, man kan bruge for at opnå noget med magt eller overmande eller dominere andre. Den er den større intelligens, som I har tilfælles med Skaberen.

Menneskeheden har en stor udfordring liggende foran sig og står overfor en stor fare med sin fremkomst i det Større Fællesskab. Derfor er det nødvendigt at finde den styrke, der vil gøre det muligt for jer at forene jeres folk og indtage jeres plads i det Større Fællesskab som en fri og selvbestemmende race. Denne magt må komme indefra folk og må forstærkes af de større kræfter for det gode, der både findes i jeres verden og i det Større Fællesskab.

Der vil måske være mennesker, der afviser vores ord og vores råd og afviser, hvad vi i det hele taget præsenterer. De kan have deres egne præferencer i sagen. De kan have deres egen frygt og fornemmelse af utilstrækkelighed. Måske er de allerede faldet som bytte for Interventionens overtalelser og har ikke lyst til at overveje, at de muligvis har taget fejl. Måske er de bare for bange til at se denne store udfordring i øjnene. Måske vil de gerne flygte ind i deres egne bekymringer og det, der optager dem. Men det, som virkeligt påkaldes her, er denne Åndelige Intelligens’ kraft og nærvær, denne Åndelige Intelligens, som vi kalder Kundskab, som er kilden til éns ægte samvittighed. Og det, du måske ikke erkender er, at den er selve kilden og båndet til al åndelighed i universet. Åndelighedens udtryk og åndelighedens ritualer, åndelighedens store Lærere og udsendinge er for talrige til at tælle i universet. Filosofierne og metoderne er unikke for kulturer og deres historier. Men i kernen ligger denne mystiske og dybtgående kraft, der gør én i stand til at se, at vide og at handle i harmoni med Skaberen af alt liv.

Vores tilstedeværelse og vores ord kan bestemt afvises og fornægtes. Men med Kundskab vil det ikke ske. For vi er forvissede om, at vi præsenterer sandheden, så godt vi formår. Jeres allierede derude, har sendt os hertil på en mission, i stor tjeneste til menneskeheden. Vores missions og præsentations integritet er reel og ægte. Det er ikke blot et spørgsmål om perspektiv eller opfattelse.

Vi må fæste vores lid til denne Åndelige Magt i dig, i pågældende, der læser og tager imod vores budskab. For vi afslører sandelig endnu mere end vores ord kan overbringe. Vi afslører en hel virkelighed om livet i universet. Vi åbner døren til et stort mysterium, som menneskeheden endnu ikke har kunnet trænge ind til og, i nogles tilfælde, slet ikke har overvejet.

Selvom vi er meget forskellige fra jer, og selvom vi praktiserer vores åndelighed på måder, der er unikke for os og som I ikke virkeligt ville kunne rumme, er det, vi lægger vægt på, absolut grundlæggende for jeres væren og for jeres natur og jeres realitet.

Kundskab er ikke blot et fremragende potentiale, der lever i jer. Den er det absolut nødvendige element, der kan sikre jeres frihed og opretholde den, både nu og ind i fremtiden. Der er friheden til at leve i overensstemmelse med sin samvittighed, og så er der friheden til at finde Kundskab i én selv. Med mindre man har fundet den første frihed, vil det være meget sværere at finde den anden. At finde denne frihed og denne Kundskab, giver indsigt i livets realitet og mening i universet. Den giver jer stort løfte, og vi må lægge vægt på det, der giver jer dette store løfte – Kundskab, frihed, styrke. Det er disse ting, som I nu må dyrke.

I fremtiden vil forkellene mellem jer blive af stadig mindre betydning. To ting vil overskygge dem. Den første vil være kræfter fra det Større Fællesskab, som vil udfordre jeres essentielle rettigheder til at opholde jer i verden, som en fri race. Dette sætter alle i samme båd. Den anden vil være Kundskabens realitet i dig, som vil søge at forene dig med andre, for at give dig denne Kundskab, denne frihed og denne styrke. At opdage denne Kundskab er ikke blot en mulighed og ikke blot målet for exceptionelle individer. Den repræsenterer kernen i jeres kamp for frihed.

Vi må fæste vores lid til denne Åndelige Magt i dig, i pågældende, der læser og tager imod vores budskab. For vi afslører sandelig endnu mere end vores ord kan overbringe. Vi afslører en hel virkelighed om livet i universet.

Kundskab vil afsløre dette for dig og bekræfte vores ord. Bag dine præferencer og overbevisninger, er dette helt afgjort sandt. Vi har tiltro her, for vi lægger vores tro i den essentielle godhed og i den potentielle visdom, der bor i den menneskelige familie. Ellers vil vores store indsats for at lyde alarmen og bringe Større Fællesskabsbevidsthed til verden slå fejl. Den vil ikke slå igennem her. Sådan en fiasko har alvorlige konsekvenser, for menneskeheden forstår endnu ikke den knibe, den befinder sig i, ej heller forstår den, hvad den må sætte sin lid til, for at få succes. Skaberen vil, at menneskeheden er en fri race i universet, men det er op til jer. Det afhænger af, hvad I vælger at tro på, hvad I vælger at gøre og hvor I vælger at lægge vægten.

Interventionen er meget hemmelighedsfuld og meget lyssky. Kun de mennesker, der er blevet direkte påvirket af den eller er blevet direkte kontaktet, er klar over dens tilstedeværelse, og disse mennesker udsættes for betydelig overtalelse og manipulation, som vi har beskrevet. Hvem kan virkeligt vide disse ting på egen hånd? Vi giver et perspektiv, som I ellers ikke ville kunne have. Vi giver en indsigt i vigtige realiteter om livet i det Større Fællesskab, som I ikke har adgang til. Og vi er vidner til de af jer, der allerede er begyndt at mærke disse ting i jer selv. Vores budskab tjener som bekræftelse på disse dybere indsigter. Men spørgsmålet står dog tilbage: Kan du vide det, du ved, og kan du følge det, du ved, og kan du reagere fra denne dybere del af dig selv og dele det med andre mennesker?

Vi vil snart være nødt til at forlade jeres verdens nærhed, for da de første briefinger blev afsløret, blev Interventionen klar over vores tilstedeværelse her og satte en grundig og målrettet eftersøgning af os i gang. Vi må undslippe før dette sker, og selv her indebærer vores flugt store farer for os. Vores afgang vil ikke gå ubemærket hen. Og der vil være et forsøg på at følge os og finde os, hvor end vi tager hen. Vi kan ikke vende tilbage til vores hjemmeverdener, for det vil føre til deres opdagelse. Vi må forsøge at gemme os på større afstand. Fra den position, vil vi ikke kunne bevidne Interventionens igangværende aktiviteter.

Derfor må vi give jer alt det, I vil få brug for, til at fortsætte på egen hånd, i disse to sæt af Briefinger. Men vores assistance, som observatører, får snart en ende. Selv endnu mens vi præsenterer disse ord, er vi parate til at tage afsted. Så vi kommunikerer i stor hast med en følelse af uopsættelighed. Dog må vi spørge os selv, hvem kan virkeligt høre os og tage det, vi siger, til sig? Og hvem vil handle på disse ord med deres egen indre overbevisning? Vi er her ikke for at lede jer eller være ledere for menneskeheden. Menneskene må have deres egne ledere. Men, hvem vil påtage sig dette ansvar? Hvem vil have denne indre overbevisning? Hvem er stærke nok med Kundskab til at se, vide og mærke realiteten i det, vi præsenterer, så stærkt, at de kan handle på det og begynde at tale imod Interventionen?

Vi er ikke i stand til at besvare disse spørgsmål. Det er kun jer, der kan det. Vi kan give jer et glimt af livet i universet og en vigtig forståelse af Interventionens væsen og aktiviteter, og af dem, der blander sig her. Vi kan ikke besvare alle spørgsmål og faktisk er det ikke svar, I har brug for, så meget som den indre overbevisning, til at se, til at vide og til at handle. Vores største ønske er, at vi kan stimulere denne overbevisning i tilstrækkeligt mange mennesker, så en bevægelse sættes i gang, for at afbøde Interventionen og demonstrere menneskehedens misbilligelse af sine uinviterede gæster. Det ville være en god begyndelse. Men det er kun en begyndelse, for der må være en bevidsthed om det Større Fællesskabs realitet. Og der må være en nøgtern og grundig forståelse af, hvad menneskeheden må gøre, for at sikre sin frihed og sit velbefindende på denne større og langt mere komplekse arena af intelligent liv.

Det har været vort ønske ikke at kaste et mørkt eller frygtindgydende spøgelse over liv i universet, for der er sandelig mange pragtfulde og vidunderlige skabelser, og der er mange samfund, der har opnået meget høje bevidsthedstilstande. Men, så vidt vi ved, ligger de stadigt i minoriteten af det intelligente livs manifestationer i galaksen, og vi har mødt mange andre, som har set ting, vi aldrig har set.

For at menneskene kan træde ind i dette nye panorama af liv, må I orienteres om, hvad der findes der, og hvad I kan forvente, og hvordan I må fungere og opføre jer. Ingen i verden er klar til at give jer denne rådgivning, for hvordan skulle nogen kende til det? Det kræver jeres allierede, Menneskehedens Allierede, til at give dette perspektiv og denne orientering. Ellers vil I føle jer alene og så sårbare, og I vil miste modet og kapitulere til de væsners overtalelse, der søger at få kontrol over jer og af jeres verden.

Nu vil vi gerne sige noget om den person, der tager imod denne kommunikation. Marshall Vian Summers er ikke blot en mand, der uforvarende blev valgt til en stor opgave. Han er sendt til denne verden med dette formål. Han er en mand, der er sendt på en Guddommelig mission, for at hjælpe med at gøre menneskeheden klar til dens møder med det Større Fællesskab og for at repræsentere Læren om det Større Fællesskab i verden, en lære i Større Fællesskabs Kundskabs Vej.

For mange år siden forsøgte vi at nå ham direkte. Han blev kaldt til et sted i et bjergrigt område og blev gjort klar til sin kontakt med os. Flere medlemmer af vores selskab tog den farlige rejse til verden, men desværre blev deres mission alrig fuldført. Da de én gang blev opdaget af Interventionen, blev de nødt til at tilintetgøre sig selv og deres rumfartøj, uden at efterlade noget bevis bag sig om vores tilstedeværelse i verden. Dette markerede en stor fiasko. Og tabet af fire meget dyrebare individer. Nu er der kun fem af os tilbage. Og vi ser atter stor fare i øjnene.

Forberedelsen på vores kontakt med denne person har været lang, med mange forsinkelser. Først måtte han modtage Læren om Det Større Fællesskab. Han måtte være dens første elev. Derefter måtte han indtage en stilling, hvorfra han kunne repræsentere denne nye forståelsestærskel for menneskeheden. Bestemte mennesker blev kaldt til for at assistere ham, hvoraf ikke alle var i stand til det. Mange af disse forsinkelser, som i det store og hele var udenfor hans kontrol, har forsinket vores præsentation. Derfor er vi forsinkede med hensyn til at give jer vores diskurser og vores briefinger.

Det har været en meget stor udfordring for denne person at tage imod og acceptere sådan et ansvar. Han bad ikke om det. Dog er han født med det. Og med alle forsinkelserne, er chancen for succes blevet mere bekymrende for os. Derfor må vi på nu tale med stor vægt. Og vi må gentage vores essentielle budskab, så vi kan være sikre på, at det bliver hørt og forstået.

Nu er hver måned og hvert år dyrebare. For hver måned og hvert år menneskeheden er uforberedt på det Større Fællesskab, bliver situationen vanskeligere og mere alvorlig. Vi har været nødt til at flytte sted to gange her i jeres solsystem. Vi kan ikke fortælle jer mere, for vi ønsker ikke overfor jeres modstandere at afsløre, at vi er nærværende.

For dem af os, der er tilbage, var det i vores egne historier lige så svært at præsentere et meget lignende budskab til vores egne kulturer. Vi blev mødt med vantro, latterliggørelse, chok. Idéen om, at kræfter, der ikke var venlige overfor os, kunne intervenere i vores verdener, var noget vores racer var fuldstændigt uforberedte på. Vi troede, som I gør, idet vi levede i en isoleret tilstand, at vi var privilegerede og havde de Guddommelige magters nåde. Vi kunne kun formode, at de indledende besøg, som fandt sted ligeså hemmeligt, som de gør i jeres verden, ville udgøre en større fordel. Det var vores antagelser. Det var først, da en gruppe, som os selv, mødte op og rådgav visse enkeltpersoner i vores respektive verdener, og gav en advarsel og en bevidsthed, at en rigtig forberedelse kunne indledes.

Vi må dog blive ved med eftertrykkeligt at lægge vægt på, at der endnu er tid for menneskeheden til at afbøde og standse Interventionen. Men for at dette kan ske, må denne person imidlertid anerkendes og assisteres. Du må selv udtale dig på vegne af dette budskab, vi giver, og du må hjælpe ham med at tale på dets vegne. Han har meget lidt støtte i verden. Der er store forhindringer. Interventionen er opmærksom på ham og forsøger selv i dette øjeblik at hindre ham.

Dette budskab, vi overbringer, er betroet denne person at give jer i ren form, så ren en form, det lader sig gøre. Vi har tiltro til, at han har kunnet gøre dette. Han er også givet Læren om Det Større Fællesskab, der er den eneste i verden, der vil forberede folk på en Kundskabens Større Fællesskabs Vej.

Vi er meget beærede over at kunne præsentere denne information. Og vi beklager de mange forsinkelser, der har forhindret os i at give den tidligere. Vi arbejder imod magtfulde kræfter, og vi må afvente de menneskers parathed, der kan tage imod os, og som kan plante de frø, vi præsenterer her i disse Briefinger.

Vi har formidlet det til jer, som vi føler er afgørende for jeres velbefindende og jeres overlevelse. Vi har udeladt mange andre ting, som I måske ville synes kunne være meget betagende, men som ikke er centrale for jeres behov. Vi har været meget omhyggelige med ikke at overskygge det væsentlige emne med ikke-væsentlige detaljer. Og for mange detaljer ville faktisk få vores kommunikation til at forekomme mere uforståelig.

Vi taler på vegne af jeres allierede, der er betragtelige og repræsenterer mange racer. Vi er alle ni kommet fra forskellige verdener, og dog er vi fælles om den samme mission, fordi vi er stærke med Kundskab. Vi ønsker det samme for menneskeheden, som vi ønsker for os selv, hvilket er selvforsyning, kreativitet, at være fri for indtrængen, og liv uden konflikter og krig. Retten til at være i livet for at nå et højere formål og reagere på et højere kald, som Skaberen har givet alle som et potentiale – det er dette, vi selv søger at bekræfte og at bekræfte i den menneskelige familie. Men, som det gælder i jeres verden, er der magtfulde kræfter og overtalelser, der ligger i vejen for denne opdagelse og opnåelse. Og således arbejder vi bag scenen, for at tale for frihed og Kundskab i alle følsomme væsner, selv i Kollektiverne, selv i de imperier, der er aggressive og destruktive, selv i personer, der er skruppelløse og uærlige.

Vi kender til mange racer i universet, der demonstrerer Kundskab og manglen på Kundskab. I vil få lejligheden til at lære om disse ting i fremtiden, hvis I kan sikre jer jeres frihed nu. Menneskeheden er kun ved begyndelsen af sine større præstationer. Men dens nuværende hensynsløshed, dens stammekonflikter og dens miljøforringelse truer muligheden for, at jeres folk får chancen for at nå en højere tilstand i livet.

Interventionen virker nu som en grov indtrængen i en allerede vanskelig situation. Men som det så ofte er tilfældet, viser naturens store demonstrationer sig at være forløsende, hvis de kan genkendes og udnyttes i overensstemmelse hermed og på passende vis. Det, der synes at overskygge menneskeheden, er den eneste ting, der kan forene menneskeheden og gøre en ende på stammekonflikter. Alle mennesker i verden må lære om det Større Fællesskab og sandheden om Interventionen i verden. De må lære om Interventionen, før den gennemfører sin okkupation. Ethvert fremskridt i denne henseende er en velsignelse. Enhver fiasko i denne henseende skader alt liv i jeres verden.

Skønt ét individ er givet byrden og det privilegium at bringe vores budskab til verden og tage imod Læren om Det Større Fællesskab, vil det være op til mange, mange mennesker i mange kulturer at dele denne forståelse og denne forberedelse og oversætte den til mange forskellige sprog i jeres verden som muligt. Behovet for frihed og trangen til frihed er universel. I sin essens drejer vores budskab og Kundskabens Større Fællesskabs Vej sig om frihed – friheden til at leve frit i jeres egen verden, uden trældom til nogen anden race, og uden indtrængning eller intervention fra nogen anden race, og friheden til at finde Kundskab og opfylde sig selv på éns store rejse her i det fysiske liv. Et handler alt sammen om frihed.

Når verdens religiøse ledere og verdens politiske ledere erkender, at de har en grundlæggende fælles interesse i og en fælles mission om at forsvare den menneskelige familie, kan de sætte alle kræfter ind med henblik herpå. Det vil i høj grad overskygge deres uenigheder og deres fjendtlighed overfor hinanden.

Så, for dig er spørgsmålet, er du fri til at vide disse ting, vi taler om? Er du fri til at reagere? Er du fri til at tale imod Interventionen? Frihedslæren begynder lige nu. Den er det første skridt.

Tiden er ikke til ambivalens eller selvtilfredshed. Tiden er ikke til blot at projicere sine klager og mistro over på verden. Så vidt menneskeheden er splittet og uden kendskab til livet hinsides sine grænser, er den sårbar og uden nogen virkelig sikkerhed. Jeres modstand imod hinanden er uberettiget. Sandheden er, at I intet forsvar har imod det, der kommer udefra.

Skulle I som race succesfuldt forsvare jeres ret til at have forrang i denne verden og leve med frihed og dyrke frihed i den menneskelige familie og i menneskelige samfund, vil I få anledning til at møde og kende jeres allierede. Det vil være en stor åbenbaring og hjemkomst for jer. I mellemtiden er der meget arbejde at gøre. Og alle har muligheden for at deltage i dette store arbejde.