Første briefing: Kontaktens Realitet

Vi sender hilsner, nu langvejs fra. I vores første to sæt af kommunikationer til jer, kunne vi opholde os i nærheden af jeres verden, på et skjult sted i jeres solsystem. Men nu er vi blevet tvunget til at flygte, efter vores afsløringer er blevet offentliggjorte. Den Intervention, der finder sted i jeres verden af de udenjordiske racer, som vil forsøge at drage fordel af en svag og splittet menneskehed, har ledt efter os, forsøgt at finde os og tilintetgøre os, så vi ikke kan rapportere om deres aktiviteter i verden og herved afsløre deres skjulte planer og motivationer.

Jeres verdens folk må vide, at I nu træder ind i et Større Fællesskab af intelligent liv, et Større Fællesskab, som I intet ved om og endnu ikke har tilpasset jer. Det er et Større Fællesskab af fremskredne verdener, for I bor i en udviklet og befolket del af universet, hvor store nationer har etableret indviklede og langvarige handelsaftaler med hinanden, hvor der er engagement- og adfærdsregler, som alle handlende nationer i denne region må overholde.

I ved selvfølgelig intet om disse ting, da I stadig lever isoleret i jeres verden. Men jeres verden bliver besøgt af små grupper – små ikke-militære grupper, kommercielle styrker, kan man sige – som er her på udkig efter fordele og ressourcer. De erkender, at menneskeheden i dette øjeblik er en svag og splittet race og er overtroisk og uuddannet med hensyn til Større Fællesskabs-anliggender, det Større Fællesskab, som I altid har levet i.

Vi er sendt som observatører fra flere forskellige frie nationer i denne region af rummet, for at observere den udenjordiske Intervention, der finder sted i verden i dag, at rapportere om dens aktiviteter og afsløre dens skjulte motiver og dagsorden, så den menneskelige familie kan blive bevidst om og forberedt på Kontaktens realitet. Det er Kontaktens realitet, der er afgørende for jeres forståelse. Din verden er en skat. Den er højt værdsat af andre. Du ved intet, og måske antager du, at fremskredne teknologiske racer også er fremskredne åndeligt. Men, ak, det er desværre ikke tilfældet. Den teknologiske udviklings vej fører oftere end ikke væk fra ægte frihed og åndelighedens sande natur, som den eksisterer i alt fysisk, intelligent liv.

Den Intervention, der finder sted i jeres verden af de udenjordiske racer, som vil forsøge at drage fordel af en svag og splittet menneskehed, har ledt efter os, forsøgt at finde os og tilintetgøre os.

Dette er kun én af de vigtige lektioner, som den menneskelige familie nu må lære, hvis den skal se med klarhed, visdom og dømmekraft på tilstedeværelsen af fremmede besøgende, og hvis den skal erkende menneskehedens store behov for at etablere sine egne regler for engagement, med hensyn til alle nuværende og fremtidige besøg i jeres verden. Sådanne regler er ikke fastlagte. Menneskeheden står nøgen i universet, sårbar overfor intervention og overtalelse, fra små, snedige grupper af ressourceudforskere og økonomiske Kollektiver – dem, der rejser rundt i det lokale univers og søger fordele og muligheder for sig selv og for deres klienter.

I har naturligvis ingen måde at forstå dette på, da I aldrig har vovet jer langt nok ud i rummet, til at bevidne disse aktiviteter og lære om interaktionernes og handelens væsen i denne del af universet. Så I ved ikke, hvad I kan forvente, og i mangel på visdom, klarhed og informeret opmærksomhed, misforstår mange mennesker, der kender til Interventionen, dens tilstedeværelse og tolker den ukorrekt, idet de tror, den er her til gavn for menneskeheden.

Det er fordi menneskeheden ikke har reageret med visdom på denne Intervention, at vi, som repræsentanter for de frie nationer i jeres nærhed i rummet, er blevet sendt, for at observere Interventionen og studere dens aktiviteter i jeres verden og afsløre for jer disse aktiviteters væsen, deres formål og, faktisk, naturen af disse interventioner, som de så hyppigt forekommer over hele det Større Fællesskab.

I træder ind i et konkurrencepræget miljø i rummet, et komplekst miljø, et miljø hvor længe-fastlagte regler er etableret, for at opretholde stabilitet mellem nationer og verdener, hvis virksomheder er langt ældre end noget, der er etableret på Jorden.

I denne henseende er I kun en ung race, ung og hæmningsløs – en ung race, der begynder at mærke fordelene og ansvaret ved teknologisk magt; en ung race, der ødelægger en smuk planet, en planet, der værdsættes af andre; en ung race uden visdom og forudseenhed, som eroderer sin selvforsyningsevne – en selvforsyningsevne, som altid er påkrævet, for en hvilken som helst ny nation at bevare sin frihed og sin selvbestemmelse i universet.

Der er nu meget at lære og at gøre for menneskeheden. Store handlinger må påtages, men de må være informerede af en klar forståelse af det univers, som I træder ind i – hvordan nationer handler indbyrdes og fungerer, hvad der holder dem tilbage, hvad der ansporer dem, de friheder, de har til at intervenere i en verden som jeres, og de begrænsninger, der forhindrer dem i at påtage sig visse aktiviteter.

Selv nu, selvom vi er langt fra jeres verden, kan vi rapportere om disse ting og give jer en klarere forståelse af interaktionens -, handelens – og kommersens væsen i jeres del af galaksen, i dette tætbefolkede område i universet. Med dette håber vi at kunne formidle en stor opmuntring til den menneskelige familie, til at bruge sin medfødte visdom, bygge videre på sine store styrker og ikke blive offer for overtalelse eller selvbedrag, hvilket altid er en stor risiko ved tærskler som disse.

At træde ind i det Større Fællesskab er den største tærskel nogen race kan stå overfor. Mange racer fejler ved denne tærskel og falder under fremmede magters overtalelse og dominans. Mange nationer fejler, fordi de har ødelagt deres selvopretholdende ressourcer og er blevet hjælpeløse og afhængige af andre, som gennem indflydelse og gennem kommerciel manipulation, kunne få kontrol over disse unge, nye racer.

Dette er en tærskel med store risici og alligevel én med enorme muligheder. Overfor det Større Fællesskab må unge racer forene sig, de må rette op deres destruktive adfærd, og de må fokusere på at etablere deres verdens sikkerhed og sikkerhed ved dens grænser til rummet.

Vi har tillid til, at vi i denne tredje række af Briefinger måske kan illustrere vigtigheden af dette og give vores opmuntring og vores tro på, at menneskeheden stadig har styrken og ubestikkeligheden til at opbyde en stor indsats på egne vegne, og lægge fundamentet for at blive en fri og selvbestemmende race i universet.

For du må vide, at frihed er sjælden i det Større Fællesskab, og når den først er etableret, må den omhyggeligt beskyttes og overvåges. Store nationer, der ikke er frie, der ikke giver deres borgere frihed, betragter altid tilstedeværelsen af frie verdener og nationer med stor frygt og mistænksomhed. Det er grunden til, at frie nationer, med meget få undtagelser, bevarer deres autonomi, og søger at undgå at blive trukket ind i handelens og kommersens komplekse og kompromitterende væsen i det Større Fællesskab.

Måske kan du forstå dette ud fra din egen oplevelse af at være i verden, en verden hvor kommers har kompromitteret svagere nationers ubestikkelighed og selvbestemmelse. Vi har set beviserne på dette i jeres transmissioner, som tåbeligt nok sendes ud i rummet for enhver at se.

Vi bringer dette eksempel frem, så du kan kalde på din egen erfaring og egne iagttagelser af verden, for begivenheder i det Større Fællesskab og selve det Større Fællesskabs realitet repræsenterer de samme slags kræfter, kompromiser og vanskeligheder, men på meget større skala, med mange flere deltagere.

Her kan I ikke opføre jer som børn, være hæmningsløse, spilde jeres ressourcer, modsætte jer hinanden, være uopmærksomme på jeres grænser til rummet, uvidende om, hvem der intervenerer i jeres verden i dag, og tåbeligt nok forvente nåde og frelse fra dem, der måtte besøge jer. Det er handlinger, der ikke er i jeres bedste interesse, handlinger, der er styret af ønsketænkning og af tåbelige og uoplyste forventninger. En sådan tilgang til livet i universet vil gøre jer åben for bedrag og manipulation ud over det, I er vant til, og som I endnu ikke har udviklet et tilstrækkeligt sæt af modforanstaltninger mod.

Livet i universet er vanskeligt, fordi alle fremskredne nationer har overgået deres verdeners evne til at opretholde dem selv, hvilket dermed har tvunget dem til at engagere sig i handel og i høj grad blive kontrollerede af andre nationer, under hvis kommercielle aftaler de nu er tvunget til at underkaste sig.

Livet i universet er farligt for de uforsigtige. Og alligevel er det Større Fællesskab, som I træder ind i, enormt og storslået, og det rummer enorme muligheder for læring og uddannelse og enorme muligheder for selvopdagelse og for grundlæggelsen af en verden, hvor større forening kan etableres og kan blive etableret effektivt.

Der er racer i universet, som er kommet meget vidt i denne henseende, langt ud over noget, som menneskeheden har etableret her på Jorden. Men de engagerer sig ikke i udforskning af rummet. De engagerer sig ikke i ressourceanskaffelse eller i at forsøge at overtale eller manipulere unge og uvidende racer, som den menneskelige familie, for det er ikke etisk og har uheldige konsekvenser.

De vise har lært mange ting gennem æoner af tid i universet, mange ting som menneskeheden endnu ikke har opdaget eller kun er begyndt at lære. De vise har lært, at hver eneste nation forlanger ressourcer og må enten opbygge sin egen selvforsyning og handel med meget betroede partnere, eller tage den store og uheldige risiko, at blive involveret i større netværk af handel og ressourceanskaffelse – større netværk, som altid vil kompromittere ens ubestikkelighed og selvbestemmelse. For, er man afhængig af andre for netop de ting, man har brug for, vil de, i endnu højere grad end én selv, afgøre forpligtelsens karakter og de betingelser, som et sådant engagement må opfylde.

I jeres egen verden har I set mindre nationer falde under andre nationers overvældende overtalelse – overtalelse, der opnåedes uden brug af magt, overtalelse, der forgreb sig på disse svagere nationers svaghed og splittelse, hvilket nu gjorde dem afhængige af større nationer, som var udenfor deres kontrol, og som de nu var tvunget til at underkaste sig.

Der er meget for dig at lære om dette, og du har selvfølgelig mange spørgsmål. I disse briefinger vil vi forsøge at besvare nogle af jeres spørgsmål, hvis de kan besvares. Nogle spørgsmål må dog besvares af en Større Magt, den Større Magt fra Skaberen af alt liv, som har lagt Kundskab som et potentiale i hver enkelt person og i intelligent liv i hele universet. Men dette potentiale er endnu ikke i nogen større grad opdaget af den menneskelige familie, og som du vil opdage, er det udenfor manges rækkevidde og bevidsthed i det Større Fællesskab, især blandt dem, der har stor teknologisk magt, der har forladt deres tidlige trostraditioner, for at tjene magtens, kommersens og teknologiens religion.

Det er sandt i universet, at de vise må forblive skjulte for at forblive vise, og at frihed er bygget på tre grundlæggende realiteter: den ene er, at en verdens folkeslag er forenede tilstrækkeligt til at møde universet som ét folk; den anden er, at sådanne mennesker må bevare og beskytte deres selvforsyningsevne for ikke at blive bundet og afhængige af fremmede magter, som ikke deler deres værdier eller deres vægt lagt på frihed; den tredje er, at sådanne mennesker må være ekstremt diskrete med hensyn til deres aktiviteter og adfærd, aktiviteter og adfærd, som altid vil blive gransket af dem, der ønsker at drage fordel af disse mennesker, eller som frygter den frihed, som disse mennesker måtte have.

Forveksl ikke Guds Ældgamle Hjem med det Større Fællesskab. For det Større Fællesskab er en fysisk realitet, og alle i det må kæmpe for at overleve og må se konkurrence og alle dens farer i øjnene. Men hver enkelt race har løftet om at udvikle sig og blive fri og vis. Denne mulighed er der stadig overalt, i alle væsener og alle nationer i universet.

Vi er sendt som observatører fra flere forskellige frie nationer i denne region af rummet, for at observere den udenjordiske Intervention, der finder sted i verden i dag, at rapportere om dens aktiviteter og afsløre dens skjulte motiver og dagsorden, så den menneskelige familie kan blive bevidst om og forberedt på Kontaktens realitet.

Her må du ikke komme med håbefulde forventninger eller med rædsel eller frygt, men med sindets større nøgternhed og klarhed. Nærm dig ikke det Større Fællesskab med ønsker om noget for dig selv, i håb om og tro på, at dem, du vil støde på, vil sørge for disse ting til dig. For dette er uklogt og vil berøve dig den dømmekraft, som du må have, for klart at se og skelne de muligheder, der er gavnlige, fra dem, der kun ser gavnlige ud. Det er den visdom, man må bruge i sin egen verden, for det er en universel sandhed.

Vores opgave er at afsløre Interventionens virkelige væsen, den Intervention, der finder sted i verden i dag, at advare jer og forberede jer på livets realiteter i universet, at give jer et større skub i retning af menneskelig forening og samarbejde og vise jer det store behov for konflikter at ophøre i jeres verden. Vi gør dette, fordi vi værdsætter menneskeheden som race. Men vi gør det også for vores egen selvopretholdelses skyld, for det, at have en anden fri nation i dette nabolag i rummet, er af stor interesse for os. Vi støtter det som et ideal for alle racer. Men, hvis en race som jeres, i vores lokale område af rummet, kan udvikle sig til at være fri for fremmed dominans i det Større Fællesskab og være uddannet om livets realiteter, udenfor jeres grænser, vil det hjælpe med at bevare vores ubestikkelige integritet, og det vil hjælpe med at bevare vores autonomi.

I disse briefinger vil vi tale om livets større arena. Vi vil give jer den nødvendige information, selvom den ikke besvarer jeres ønsker om specifikke navne, datoer og steder, information, som ingen mening vil giver jer og ej heller tjene et nyttigt formål, for I kan ikke selv verificere disse ting.

Det, I har brug for, er et større perspektiv og en større vision. Det, vi vil formidle, vil ikke være mærkeligt og fremmed for jer. På mange måder vil det vil det være beslægtet med det, I selv har set i jeres verden, og det I kan genkende med jeres bevidsthed om naturen og historien.

Livet i universet har indtaget mange forskellige former. Selvom mange racer bruger teknologier, der overgår, hvad I for nuværende formår, må alle stadigt se livets strabadser i øjnene. Alle må stadigt træffe det svære valg mellem frihed og underkastelse. Og alle må stadigt tage sig af behovet for ressourcer og stabilitet. Det er en sandhed, som alle må se i øjnene. Teknologien har ikke fritaget nogen fra livets store krav.

Du der lige er begyndt på din rejse ind i det Større Fællesskab, må nu påtage dig en større uddannelse. Denne større uddannelse vil påkalde dine styrker, din bevidsthed og den visdom, som måtte være i dit hjerte og i alles hjerter, der bor i din verden. For det er denne visdom, som du, nu mere end nogensinde, har brug for.