Tredje Briefing: Interventionens Redskaber

Vi må tale om Interventionen, der finder sted i jeres verden, i lyset af frihedens tre krav. Først må du se, at intervention er en del af naturen. Den må ske. Den er bestemt til at ske. Enhver, der har magt i universet, må se risikoen for intervention, konkurrence og indtrængen i øjnene. Enhver, der har opnået en fordel på nogen måde – en teknologisk fordel eller sjældne og værdifulde ressourcer – må se problemet med intervention og konkurrence i universet i øjnene. Det er et universelt problem, og igen er det grunden til, at de vise forbliver skjulte. Igen er det grunden til, at menneskeheden må lære at være yderst diskret.

I lever i en verden med en enorm naturlig mangfoldighed og enorme biologiske ressourcer. De, der intervenerer i jeres verden i dag, er ikke interesserede i de ressourcer, som I sætter kærest. De er interesserede i biologiske ressourcer, især de ressourcer, der repræsenterer livets byggesten – genetiske stoffer, klorofyl, blod og plasma. Det er ting af stor værdi og de ting, der i høj grad er brug for, i et univers fyldt med golde verdener. Noget af dette repræsenterer illegal handel, handel, der af etiske årsager ikke er tilladte, men handel, der ikke desto mindre finder sted.

Her søges også efter sjældne metaller – metaller, som I kender til, og metaller, som I ikke kender til. Disse ting må udvindes med menneskelig assistance. Alt, hvad en fremmed race søger at gøre i denne verden, må have betydelig menneskelig assistance. Det er på grund af den biologiske barriere, som denne verden præsenterer for universet og for de racer, der har udviklet sig i sterile miljøer, som ikke er tilpasset de biologiske, terrestriske miljøer, som dette. Da verdener som denne er meget sjældne, har meget få racer i universet denne tilpasning. Derfor må indfødte racer fremavles og genetisk tilpasses de intervenerende racer. Det er en tidskrævende proces, men resultaterne menes at være det værd af dem, der involverer sig i sådanne aktiviteter.

Interventionen er af to slags. Der er ressourcesøgere, som næsten altid repræsenterer én race, der opererer med stor frihed og straffrihed, som er klienter af større magter. Nogle er klienter af uafhængige handelsnetværk, der er involveret i illegal handel. De ressourcesøgere, der har har været i jeres verden, og som befinder sig i jeres verden i dag, repræsenterer medlemmer af denne gruppe.

Så er der Kollektiver, som er multiraciale, hierarkiske og meget velorganiserede. Deres arbejderklasser er fremavlet til specifikke formål, og de er involveret i kollektiv avl, hvilket er en praksis, som ikke alle fremskredne racer er engageret i. Kollektiverne søger et mere permanent opholdssted i denne verden. De søger den som en verden, som enten de selv eller deres klienter kan eje og styre langvejs fra, med menneskelig assistance. Derfor er menneskelig psykologi, menneskelig fysiologi og jeres reproduktionsproces, såvel som de biologiske farer, der findes på Jorden, meget nøje studeret. Det er en af grundene til, at planteprøver er taget, og at verden er blevet observeret så vældigt længe.

Det er måske overraskende for dig at indse, at en fremskreden teknologisk race kunne have svært ved at tilpasse sig jeres verden, idet du troede, at deres videnskab og medicinsk teknologi ville have overvundet disse vanskeligheder. Men desværre er disse vanskeligheder så store, at der ingen race er, der har udviklet sig i sterile eller nær sterile miljøer, som med lethed ville kunne modstå de biologiske agenser, der findes her. Endog jeres dyrs sygdomme kan påvirke dem. Så stor er denne fare, at kun få racer i nyere historie har forsøgt at kolonisere denne verden.

Men nu ser Kollektiverne en fordel, for menneskeheden har bygget netværk, som de kan bruge – global kommunikation, global ressourceudvinding og et tilstrækkeligt teknologisk niveau, der på et grundlæggende plan kan interface med det, de bruger og fæster deres lid til.

Menneskeheden er også ved at udvikle større destruktive kraftkilder, og hvis denne kraft skulle blive dyrket fuldt ud, ville interventioner af denne slags være vanskelige at forsøge.

Sluttelig er der forringelsen af jeres naturlige miljø, hvilket truer mange af de ressourcer, som Interventionen søger. Det er af denne grund, at Interventionen, gennem det sidste halve århundrede, er gået ind i sin modne fase, en accelereret fase, der involverer fire grundlæggende aktiviteter: forsøget på at overtale visse individer i magtpositioner i regering, kommers og religion; at etablere en fysisk tilstedeværelse og en fortrolighed i selve verden; at påvirke religiøse synspunkter og tendenser, hvilket også omfatter at fremme menneskelige konflikter; og hybridiseringsprogrammet skabt for at etablere tilpassede væsener i en menneskelig form, der er loyale mod Interventionen, og som kan påtage sig større regerende magt her i verden. Disse fire indbyrdes forbundne programmer repræsenterer Kollektivernes aktiviteter.

Ressourcesøgere arbejder mere enkelt, ved at tage de ting, de har brug for fra verden, efterhånden som de er i stand til at finde dem. Men Kollektiverne har en mere kompleks og langsigtet plan, der går ud på at etablere magt og indflydelse i denne verden. De indser den menneskelige families styrker og svagheder og jeres tendenser til konflikter. De erkender, at for at opnå menneskelig troskab, hvilket er deres mål, må de præsentere sig som værende i stand til at hjælpe og endda redde menneskeheden fra dens egne problemer og fra de store udfordringer, den nu står overfor. Derfor vil Interventionen præsentere sig i en mere oplyst form – som åndelige agenter, som dem, der har overvundet krig og konflikter, som lever i fred, og som har opnået teknologi, som menneskeheden nu kan bruge og faktisk nu har brug for, for at redde sit miljø og bringe ophør til konflikter i verden.

Men alt dette repræsenterer bedrag, for Kollektiverne søger faktisk at få menneskelige konflikter til at tiltage, at svække de stærkeste verdslige magter og at opnå troskab gennem menneskelig fejlen – troskab og en afhængighed af deres tilstedeværelse. Deres krydsningsprogram drejer sig ikke kun om at etablere individer i magtpositioner, men også om at præge og programmere dem, de kidnapper, til at blive Interventionens repræsentanter og apologeter – dem, der vil tale for Interventionen og for at verdens befolkninger får direkte adgang til disse intervenerende magter, ved at omgå deres regeringer, omgå menneskelige autoritetsskikkelser, og etablere direkte kontakt med de kræfter, der konditionerer folk til at tro, at Interventionen er her på deres vegne.

Det er en smart indfaldsvinkel og vel gennemtænkt, og indtil videre skrider den fremad med meget lidt menneskelig modstand. Selv verdens regeringer er på mange måder blevet forførte. De har lavet kontrakter med Interventionen, som Interventionen har overtrådt, og nu er der dem indenfor verdens regeringer, som kender til Interventionen og støtter den, og der er dem, der kender til den og er imod den. Så, kimene til konflikt og opposition er sået, endda i magtens korridorer i jeres nationers regeringer, i mange af dem.

Interventionen udføres af fysiske væsener, der er drevet af de samme behov, som dem, der driver menneskeheden – behovet for ressourcer, behovet for magt, behovet for rigdom og behovet for strategisk fordel. Det er netop disse ting, der driver alle nationer i universet. Du må ikke betragte disse væsener som onde eller dæmoniske eller som englelige. De er væsener, der er drevet af de samme behov, som dem, der driver menneskeheden.

Nu er det vigtigt, at vi behandler spørgsmålet om, hvordan Interventionen fungerer indenfor rammerne af de tre primære krav, som menneskeheden må opfylde og udnytte, for at være en fri race i universet. Interventionen værdsætter ikke frihed. Den er ukendt blandt dens deltagerne. Den vil derfor søge at gå imod eller underminere ethvert fremskridt, som menneskeheden vil forsøge at gøre, med hensyn til disse tre grundlæggende krav.

Foreningen af menneskeheden vil blive modarbejdet, fordi en forenet menneskelig familie vil være meget svær at påvirke. Menneskelige konflikter kan så let øges og dirigeres. Interventionen ønsker ikke at se menneskeheden forenes i sit mødet med det Større Fællesskab. Derfor vil der blive opmuntret til menneskelige konflikter, især af de hybridiserede individer, der har påtaget sig rådgivningspositioner for menneskelige ledere. Det er deres rådgivende roller, der har størst indflydelse her. Det er ikke individer, du vil se, for de er ikke offentlige. De er skjulte og velplacerede.

Men de har deres modstandere indenfor regeringer. For der foregår en kamp indenfor regeringens hemmelige korridorer, og derfor har Interventionen søgt at påvirke kommercielle kræfter endnu mere end embedsfolk. For kommercielle kræfter er styret af grådighed. De søger rigdom, magt, forrang og fortrin over deres rivaler. De granskes ikke af offentligheden og er ikke ansvarlige overfor folk som helhed, og derfor er de meget mere sandsynlige kandidater til Interventionens plan om at få menneskelige repræsentanter og menneskelige forbindelser.

Foreningen af menneskeheden vil blive modarbejdet af Interventionen, for en forenet menneskehed vil modarbejde intervention. Den vil blive mere og mere modstandsdygtig overfor enhver fremmed magts forsøg på at få adgang hertil eller få fordele her. Derfor lægger Interventionen vægt på at forstærke menneskelige kriser, menneskelige konflikter, menneskelige uenigheder og at tilskynde til spredningen af våben, at føre menneskeheden videre ind i sin egen selvvalgte ødelæggelsesvej.

En svækket menneskehed vil være sårbar for overtalelse, og en svækket menneskehed vil være mere tilbøjelig til at reagere på tilbud om teknologi, på tilbud om bistand til regeringsførelse og på tilbud om at blive forbundet med handelsnetværk, der allerede eksisterer i universet. Hvis det går tilbage for menneskeheden, vil det være svært, både for jeres ledere og jeres folk at afslå tilbud om teknologi og ressourcer, der vil blive stillet til jeres rådighed – tilbud, der helt sikkert vil underminere jeres selvbestemmelse og gøre jer afhængige af handels-, kommers- og magtnetværk, som I ingen indflydelse vil have på eller kontrol over.

Disse aktiviteter er ikke onde i den forstand, som du måske tror. De repræsenterer konkurrence, og konkurrence er en del af naturen. Hvis du skal blive magtfuld, vil andre konkurrere med dig. Hvis du besidder rigdom, vil andre konkurrere med dig om denne rigdom. Hvis du misbruger verden, vil andre selv søge at drage fordel af den. Og hvis I forbliver splittede, vil andre forsøge at bruge det til deres fordel.

Foreningen af menneskeheden vil blive modarbejdet af Interventionen, for en forenet menneskehed vil modarbejde intervention. Den vil blive mere og mere modstandsdygtig overfor enhver fremmed magts forsøg på at få adgang hertil eller få fordele her.

Med hensyn til ressourceopbrugning, vil Interventionen bakke overforbruget af de ressourcer op, som I er afhængige af til jeres grundlæggende energibehov, for de har ikke selv brug for disse ressourcer. Opbrugningen af disse ressourcer vil yderligere fremskynde menneskenes konflikter og tilbagegang. Af denne grund vil der tilskyndes til overforbruget af disse ressourcer og til folks ønske om at bevare deres nuværende adfærd.

En fremmed agent her ville kun behøve at opmuntre dig til at gøre det, du har gjort hele tiden – af praktiske grunde, for at bevare rigdom og magt, for at bevare din nations stabilitet og for at bevare dens forrang over andre nationer. Disse agenter vil give dette råd til jeres ledere, og især til lederne indenfor kommers, som altid vil søge profit og fordele.

Da Interventionen repræsenterer kommercielle kræfter, er de særligt fokuserede på at tilpasse sig de menneskelige kommercielle kræfter i jeres verden. Her deler de et fælles formål og mange fælles metoder, og de kan appellere til personer, der har dette fokus og denne hensigt. Hvem blandt de magtfulde og eliten i jeres handel og kommers i denne verden kunne afslå tilbuddet om avanceret teknologi og afslå tilbuddet om ejendomsret til noget, som ingen af deres rivaler besidder? Hvem kunne afslå muligheden for at engagere sig i handel og kommers med magtfulde kræfter udenfor denne verden?

Ledere indenfor handel er ikke ansvarlige overfor offentligheden, overfor jeres folk i verden. De granskes ikke. Deres stillinger er sikre. De behøver ikke at vinde offentlighedens gunst i deres fortsætte søgen efter magt. Hvem af dem vil afslå tilbud om avanceret teknologi og handel med andre nationer og den rigdom, magt og fordel, som den slags engagementer kan love?

Selv jeres religiøse ledere vil blive opmuntret til at tilpasse sig Interventionen. De vil blive opmuntret til at tro, at Interventionen repræsenterer fremskredne livsformer, moralsk og etisk fremskredne, hinsides noget, som menneskeheden har etableret, og at menneskeheden nu må vende sig mod dem for inspiration og vejledning. Disse religiøse ledere vil blive forledt til at tro, at Interventionen er her som et guddommeligt forsyn, en Guds handling, for at beskytte menneskeheden og sikre dens fremtid. Det er disses overbevisninger og det, de lægger vægt på, der her vil blive udnyttet, for de kan ikke se klart og skelne betydningen og realiteten af det Større Fællesskab.

Interventionen vil inspirere dem, der er oprørske, og som søger at give næring til revolution. Den kan hviske ind i deres sind, den kan præsentere billeder for dem – billeder af deres helgener, billeder af deres guder, billeder af deres sags retskaffenhed. De individer, der ikke kan skelne en Større Fællesskabs-tilstedeværelse fra en åndelig manifestation, vil ikke kunne stå imod. Nu vil de føle, at de har guddommelig vilje og støtte til deres politiske mål. Nu vil de føle sig berettigede til at tage til en hvilken som helst handling, uanset hvor destruktiv, for at opfylde deres overbevisninger og deres retfærdighedssans.

Ingen af disse inspirationer kommer fra en guddommelig kilde, for universets Skaber ville aldrig bakke menneskelige konflikter op. Men for en konfliktfyldt race af væsener, der lever i en smuk verden, som er værdsat af andre, repræsenterer denne konflikt en afgørende fordel for en mellemværende magt. Her kan en meget mindre styrke overmande en meget større styrke.

Kollektiverne er en meget lille tilstedeværelse i verden, og alligevel kan de have store fordele her, idet de opmuntrer regeringer til at tage til handlinger, der ikke er i deres bedste interesse, og opmuntrer til konflikter, der kun vil føre begge sider til en større tilbagegang og yderligere forarmelse. De kan fremme brugen af verdens ressourcer på en sådan måde, at det kun vil føre til menneskehedens tilbagegang og samfundenes sammenbrud og endda selve civilisationens.

Interventionen udnytter jeres svaghed, og derfor må I dyrke jeres styrke. I må se, at jeres dispositioner for konflikt og splittelse i sagens natur er selvdestruktive og gør jeres stilling svag og sårbar overfor det Større Fællesskab. Menneskelig forening og samarbejde vil være afgørende for jeres fremtid, hvis I skal forblive frie og vokse, som en fri race af mennesker i universet. Interventionen vil modsætte sig dette, for det vil modarbejde dens mål og endda dens tilstedeværelse her i denne verden.

Med hensyn til spørgsmålet om diskretion, ønsker Interventionen at vide alt om jer – hvordan man styrer jeres synspunkter, hvordan man motiverer jeres følelser, hvordan man stimulerer jeres følelser, hvordan man får jer til at opføre jer på den måde, som den ønsker, at I skal opføre jer på. For kontrol over det menneskelige sind og opfattelse er afgørende for dens ultimative mål, at have regeringsførelsen i denne verden.

Menneskelig diskretion går derfor imod Interventionens mål og vil blive frarådet. Kun med henblik på at holde på Interventionens hemmeligheder vil menneskehedens diskretion gives støtte – kun med henblik på at skjule dens dagsorden og glemme det, som enkeltpersoner er blevet fortalt, og de ofte brutale eksperimenter, som de har været udsat for, idet de blev kidnappet fra deres hjem og deres familier imod deres vilje. Her vil man opmuntre til glemsomhed, selv med trusler om vold.

Interventionen ønsker ikke, at den menneskelige befolkning skal kende til dens virkelige aktiviteter og dens virkelige hensigt. Den ønsker ikke at se menneskeheden blive mere magtfuld. Den ønsker ikke at se menneskeheden opnå isolering fra det Større Fællesskab. For Interventionen er her for at etablere afhængighed og samarbejde. Dette er deres vej til succes, en vej der ikke bliver modstået tilstrækkeligt i jeres egen verden.

Kundskabens kraft er den hellige intelligens lagt i hver enkelt individ. Kundskabens kraft er ukendt for Interventionen, for hvis den var kendt, ville der ingen Intervention finde sted, og sådan uetisk adfærd ville ikke blive forsøgt. Menneskehedens større kræfter bliver ikke brugt, og menneskeheden opmuntres til at opføre sig på måder, der ikke er i dens bedste interesse.

Mens det er sandt, at menneskeheden kunne begå alle de fejl, den begår, på egen hånd, gør det, at få opbakning fra Interventionen, kun risiciene større. Det gøres på en fuldkommen skjult måde. Mens Interventionen vil præsentere sig selv for sine troende og sine fortalere, som en venligtsindet og åndelig kraft, vil den i virkeligheden bakke netop de kræfter op, der underminerer menneskehedens ubestikkelighed, menneskehedens forenethed og dens selvtillid. Interventionen vil underminere folks tro og tillid til deres ledere og deres institutioner, og dermed skabe et tillidsvakuum, der let kan flyttes til en fremmed magt, der præsenterer sig selv som en venligtsindet og fremskreden race.

Dette er bedragets natur, der lægges over en svag og splittet menneskehed – et bedrag frembragt af flere konkurrerende grupper af økonomiske Kollektiver, der søger at få fordele her. Disse aktiviteter og bedrag har også været brugt af menneskeheden, så de er forståelige for jer. Teknologi hjælper kun Interventionen med at forblive skjult og med at give den en vis magt over folks fysiske reaktion på deres tilstedeværelse. Men det er overtalelseskunsten i det mentale miljø, kunsten at få folk til at tænke det, som Interventionen vil have dem til at tænke, at føle det, som Interventionen vil have dem til at føle og at gøre det, som Interventionen vil have dem til at gøre, der repræsenterer dens største styrke og fortrin her.

Interventionen kan ikke bruge magt, og den er ikke en militær tilstedeværelse, så den har ikke denne kapacitet. Den vil bruge sin største styrke, som er overtalelseskunsten, og den bruger den med stor virkning. Den har ikke vundet sin hensigt endnu. Den har ikke nået sine mål endnu. Men Interventionen bliver stærkere hver dag. Dens indflydelse bliver mere gennemgribende hver dag. Dens indsats for at pacificere menneskelig modstand og dirigere menneskelige aktiviteter øges. For den søger at pacificere dem, der ville modsætte sig den og på samme tid tilskynde til menneskelige konflikter.

Interventionen er her for at tilskynde folk til at miste troen på menneskelig ledelse og menneskelige institutioner. Den er her for at styrke sin tilstedeværelse som menneskehedens frelsere. Uanset om magtens tøjler vil blive overgivet den offentligt og synligt, eller om det ville ske bag kulisserne, har Interventionen brug for enorm menneskelig assistance og opbakning. Det må den sørge for, for at tilfredsstille dem, der overvåger dens tilstedeværelse her langvejs fra, og den må gøre det, for at vinde overtaget i verden, uden at ødelægge verdens ressourcer eller her bringe deres endelige mål i fare.

Interventionen vil underminere folks tro og tillid til deres ledere og deres institutioner, og dermed skabe et tillidsvakuum, der let kan flyttes til en fremmed magt, der præsenterer sig selv som en venligtsindet og fremskreden race.

I har magten til at modstå dette. I har magten til at modstå dette og modstå mange andre former for indtrængen, som vil blive forsøgt i fremtiden. Menneskeheden kender ikke sin egen styrke, og derfor er den så sårbar. Menneskeheden erkender ikke sin fordel ved at leve i en meget befolket region af rummet, hvor militær erobring ikke er tilladt, og hvor krig og vold er sjældne. I erkender ikke hvilken fordel, dette giver jer. Hvis du hæver din stemme imod Interventionen, sættes den i fare. Hvis I modsætter jer Interventionen, hvis tilstrækkeligt mange mennesker kan gøre det, må Interventionen trække sig.

I fremtiden vil andre forsøg blive gjort, for verden er en skat, og menneskeheden er del af verdens værdi, for dem, der søger at få den for sig selv. Det er livets natur i universet. Teknologiske fremskridt tilsidesætter ikke disse tendenser. Det eliminerer ikke korruption og bedrag. Det gør anskaffelsen af ressourcer mere presserende og vanskeligere at opnå. Og det gør verdener som jeres, der indeholder sådan et væld af biologiske materialer, utroligt meget værd for andre racer, der selv søger at bruge disse ting og have adgang til dem.

I må afgjort vide og forstå, at hvis I har magt og rigdom i universet, vil der være konkurrence. Kun hvis I troede, at I virkeligt var alene og isoleret i rummet, kunne I tænke anderledes. Men I er ikke alene, og I er ikke isolerede. Nu hvor I har opnået en vis grad af teknologisk formåen og har skabt en teknologi, som andre kan bruge, vil motivationen for intervention blive stærkere, og der vil blive investeret stort i forsøget på at opnå menneskelig troskab og få magtens tøjler.

Men som vi har sagt, har menneskeheden magten til at afbøde Interventionen, at bygge en grænse mellem sig selv og universet, og etablere sine egne regler for engagement, med hensyn til, hvem der kan komme på besøg her og under hvilke omstændigheder besøg kan finde sted. I har ikke påtaget jer denne magt, men den er der for jer at påtage, og påtage jer den, må I. Det er vægten lagt her og menneskehedens overordnede sårbarhed, der kan skabe en tilstrækkelig motivation for, at menneskelig forening og samarbejde etableres på et højere plan.

Menneskeheden må blive forenet, blive selvforsynet og etablere diskretion. Det må den lære at gøre over tid, ved at bruge de ressourcer, den har til sin rådighed. Hvis menneskelig forening skal give frihed i fremtiden, må det være en forening baseret på konsensus og bevidsthed og en Større Fællesskabs-forståelse.

Hvis du hæver din stemme imod Interventionen, sættes den i fare. Hvis I modsætter jer Interventionen, hvis tilstrækkeligt mange mennesker kan gøre det, må Interventionen trække sig.

Det er denne bevidsthed og forståelse, vi ønsker at støtte i denne serie af Briefinger. Vi er her ikke for at give det, som folk af nysgerrighed eller fascination måtte ønske at høre, men i stedet for at give de ting, der er essentielle for jeres fremskridt og for forsvaret af jeres verden. For I kender ikke jeres sårbarhed, og I kender ikke jeres styrke. Disse ting må blive kendte for jer. Hvis I ikke kender jeres sårbarhed, vil I ikke se behovet for jeres styrke. Og hvis I ikke indser jeres styrke, kan jeres sårbarhed overmande jer.

Dette er livet i jeres verden og livet i hele universet. Det er det, en hvilken som helst race må møde, hvis den skal blive stærk og fri. Dette er det ansvar, der følger med magt og rigdom. I besidder en vis magt og en hel del rigdom med denne verdens ressourcer. Derfor må I blive ansvarlige, og jeres folk må forenes i denne sag. Hvis de holdes uvidende om det Større Fællesskab, vil de ikke forstå menneskehedens store behov. Og deres fokus og deres aktiviteter vil ikke understøtte etableringen af menneskelig forening, selvforsyning og diskretion.