Toinen Tiedonanto: Haaste ihmiskunnan vapaudelle

Ihmiskunta on lähestymässä hyvin vaarallista ja hyvin tärkeää aikakautta kollektiivisessa kehityksessään. Olette parhaillaan astumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön. Tulette kohtaamaan muiden rotujen olentoja, jotka tulevat maailmaanne pyrkiessään turvaamaan intressejään ja saamaan selville mitä mahdollisuuksia on tarjolla. He eivät ole enkeleitä tai enkelimäisiä olentoja. He eivät ole hengellisiä olemuksia. He ovat olentoja, jotka tulevat maailmaanne luonnonvarojen takia, liittoutuakseen ja saadakseen etulyöntiaseman orastavassa maailmassa. He eivät ole pahoja. He eivät ole pyhiä. Siinä he ovat myös hyvin paljon kaltaisianne. He vain ohjautuvat tarpeistaan, assosiaatioistaan, uskomuksistaan ja kollektiivisista tavoitteistaan käsin.

Tämä on erittäin merkittävää aikaa ihmiskunnalle, mutta ihmiskunta ei ole valmistautunut. Näköalapaikastamme käsin näemme tämän laajemmassa mittakaavassa. Emme puutu yksilöiden päivittäiseen elämään maailmassa. Emme yritä taivutella hallituksia tai vaatia tiettyjä maailman osia tai siellä olevia luonnonvaroja itsellemme. Sen sijaan tarkkailemme ja haluamme raportoida näkemämme, sillä tämä on missiomme täällä ollessamme.

Näkymättömät ovat kertoneet meille, että nykyisin monet ihmiset tuntevat kummallista epämukavuutta, epämääräistä tunnetta kiireellisyydestä – tunnetta siitä, että jotain on tapahtumassa ja että jotain täytyy tehdä. Ehkä heidän päivittäisessä kokemuspiirissään ei ole mitään mihin nämä syvemmät tuntemukset voisivat perustua, ei mitään mikä vahvistaisi näiden tuntemusten tärkeyden, tai mistä saisi sisältöä niiden ilmaisuun. Voimme ymmärtää tämän, sillä olemme joutuneet käymään samanlaisia asioita läpi omissa historioissamme. Edustamme useampaa rotua, jotka ovat liittyneet pieneen allianssiimme tukemaan Tietouden ja Viisauden esiin nousemista maailmankaikkeudessa, erityisesti niiden rotujen osalta, jotka ovat Suuryhteisöön astumisen kynnyksellä. Nämä orastavat rodut ovat erityisen haavoittuvia vieraille vaikutuksille ja manipulaatiolle. Ne ovat erityisen haavoittuvia ymmärtämään väärin tilanteensa, ja ymmärrettävistä syistä, sillä kuinka ne voisivat käsittää Suuryhteisön elämän merkityksen ja monimutkaisuuden? Siksi haluamme tehdä pienen osamme ihmiskunnan valmistamisessa ja kouluttamisessa.

Ensimmäisessä selonteossamme annoimme yleisluontoisen kuvauksen vierailijoiden toiminnasta neljällä alueella. Ensimmäinen alue on vaikuttaminen tärkeisiin ihmisiin, jotka ovat valta-asemassa hallituksissa ja uskonnollisten instituutioiden johdossa. Toinen vaikuttamisen alue kohdistuu hengellisyyteen taipuvaisiin ihmisiin, jotka haluavat avautua maailmankaikkeudessa oleville korkeammille voimille. Kolmas toiminta-alue on vierailijoiden tukikohtien rakentaminen maailmaan, strategisiin sijainteihin väestökeskittymien lähelle, jossa he voivat harjoittaa Mentaaliseen Ympäristöön vaikuttamistaan. Ja lopuksi puhuimme heidän ihmisristeytysohjelmastaan, mikä on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa.

Ymmärrämme, miten huolestuttava tämä uutinen saattaa olla ja millainen pettymys se ehkä saattaa olla monille ihmisille, joilla on ollut suuria toiveita ja odotuksia sen suhteen, että ulkoavaruuden vierailijat toisivat mukanaan ihmiskunnalle siunauksia ja merkittävää hyötyä. On ehkä luonnollista olettaa ja odottaa tällaisia asioita, mutta se Suuryhteisö, johon ihmiskunta on astumassa, on vaikea ja kilpailullinen ympäristö erityisesti sellaisilla universumin alueilla, missä monet eri rodut kilpailevat keskenään ja ovat keskinäisessä kaupallisessa ja taloudellisessa vuorovaikutuksessa. Teidän maailmanne sijaitsee tällaisella alueella. Tämä voi tuntua teistä uskomattomalta, koska on aina näyttänyt siltä, että asuisitte eristyksissä, yksin avaruuden suunnattomassa tyhjyydessä. Mutta todellisuudessa elätte maailmankaikkeuden asutussa osassa, missä kaupankäynti on vakiintunutta ja missä kaikki traditiot, vuorovaikutukset ja yhteenliittymät ovat pitkäaikaisia. Ja teidän etunanne on asua kauniissa maailmassa – suuren biologisen monimuotoisuuden maailmassa, suurenmoisessa paikassa, joka on vastakohtana niin monen muun maailman karuudelle.

Kuitenkin tämä tekee tilanteestanne myös erittäin kiireellisen ja muodostaa todellisen riskin, sillä omistatte jotain minkä monet haluavat itselleen. He eivät pyri tuhoamaan teitä, vaan saavuttamaan kuuliaisuutenne ja liittoutumaan kanssanne, jotta olemassaolonne tässä maailmassa ja toimenne täällä voisivat olla heille hyödyksi. Olette astumassa kypsyneisiin ja monimutkaisiin olosuhteisiin. Tässä kohtaa ette voi olla kuin pikkulapsia uskoen ja toivoen kaikkien mahdollisten vastaantulevien teitä siunaavan. Teidän on tultava viisaiksi ja arvostelukykyisiksi, aivan kuten meidänkin on täytynyt vaikeiden historioidemme kautta tulla viisaiksi ja arvostelukykyisiksi. Nyt ihmiskunnan on opittava Suuryhteisön tapoja, rotujen välistä monisyistä vuorovaikutusta, kaupankäynnin monimutkaisuudesta, sekä maailmojen välisten yhteenliittymien ja allianssien hienovaraisesta manipulaatiosta. Tämä on vaikea, mutta tärkeä aikakausi ihmiskunnalle – hyvin lupaava aikakausi, jos todelliseen valmistautumiseen voidaan ryhtyä.

Tässä toisessa selonteossamme haluaisimme kertoa yksityiskohtaisemmin vierailijoiden eri ryhmittymien sekaantumisesta ihmiskunnan toimiin – mitä tämä voi teille merkitä, ja mitä se edellyttää. Me emme tule luoksenne lietsomaan pelkoa, vaan herättelemään vastuuntuntoon, saamaan aikaan laajempaa tietoisuutta ja rohkaisemaan valmistautumista siihen elämään, johon olette astumassa – suurempaan elämään, jossa on myös suurempia ongelmia ja haasteita.

Meidät on lähetetty tänne Näkymättömien hengellisen voiman ja läsnäolon välittäminä. Ehkä ajattelette heidät ystävällismielisellä tavalla enkeleiksi, mutta maailmankaikkeuden Suuryhteisössä heidän roolinsa on suurempi ja heidän toimintansa ja yhteytensä ovat syviä ja kaiken läpäiseviä. Heidän hengellinen mahtinsa on täällä siunaamassa kaikkia tietoisia olentoja kaikissa maailmoissa ja kaikissa paikoissa edistääkseen sen syvemmän Tietouden ja viisauden kehittymistä, mikä mahdollistaa rauhanomaisten suhteiden syntymisen niin maailmoissa kuin niiden välillä. Olemme täällä heidän puolestaan. He ovat pyytäneet meitä tulemaan. Ja he ovat antaneet meille paljon siitä informaatiosta mitä meillä on – sellaista informaatiota, jota emme olisi itse pystyneet keräämään. Heiltä olemme oppineet suuresti luonteestanne. Olemme oppineet suuresti kyvyistänne, vahvuuksistanne sekä suuresta haavoittuvuudestanne. Voimme käsittää näitä asioita, koska ne maailmat, joista olemme tulleet, ovat läpäisseet tämän merkittävän Suuryhteisöön astumisen kynnyksen. Olemme oppineet paljon, ja olemme kärsineet paljon omista virheistämme – virheistä, joilta toivomme ihmiskunnan välttyvän.

Emme siis tule pelkästään perustuen omiin kokemuksiimme, vaan syvemmän tietoisuuden kanssa ja sillä syvemmällä tarkoituksen tunteella, jonka Näkymättömät ovat antaneet. Tarkkailemme maailmaanne paikasta sen lähistöllä, ja seuraamme teillä vierailevien kommunikaatioita. Tiedämme keitä he ovat. Tiedämme mistä he tulevat ja miksi he ovat täällä. Emme kilpaile heidän kanssaan, sillä emme ole tulleet riistämään maailmaa. Pidämme itseämme Ihmiskunnan Liittolaisina, ja toivomme, että ajan myötä tulette meitä sellaisina pitämään, sillä sitä olemme. Ja vaikkakaan emme voi tätä todistaa, toivomme osoittavamme tämän sanojemme kautta ja opastuksemme viisauden kautta. Haluaisimme valmistaa teitä siihen mitä edessänne odottaa. Tunnemme, että tehtävämme on kiireellinen, sillä ihmiskunta on pahasti jäljessä Suuryhteisöön valmistautumisessa. Monet aiemmat yritykset vuosikymmeniä sitten ottaa yhteyttä ja valmistaa ihmisiä heidän tulevaisuuttaan varten osoittautuivat epäonnistuneiksi. Vain muutamia ihmisiä onnistuttiin tavoittamaan, ja kuten meille on kerrottu, monet näistä kontakteista ymmärrettiin väärin ja niitä käytettiin erilaisiin tarkoituksiin.

Sen tähden meidät on lähetetty aiemmin tulleiden tilalle tarjoamaan apua ihmiskunnalle. Työskentelemme yhdessä yhteisen asiamme vuoksi. Emme edusta mahtavaa sotilasvoimaa vaan pikemminkin salaista ja pyhää liittoumaa. Emme halua nähdä sellaisia asioita, joihin syyllistytään Suuryhteisössä, tapahtuvan täällä teidän maailmassanne. Emme halua nähdä ihmiskunnan tulevan riippuvaiseksi osaksi suurempien valtojen laajempaa verkostoa. Emme halua nähdä ihmiskunnan menettävän vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Nämä ovat todellisia riskejä. Tästä syystä me rohkaisemme teitä harkitsemaan sanojamme syvällisesti, jos mahdollista pelottomasti, ja sellaisella antaumuksella ja päättäväisyydellä, jonka tiedämme asustavan kaikissa ihmissydämissä.

Tänään ja huomenna ja ylihuomenna niillä, jotka vierailevat maailmassa omia tarkoitusperiään varten, on paljon toimia käynnissä, ja tulee olemaan käynnissä, vaikutusvallan verkoston perustamiseksi ihmisrodun hallitsemiseksi. He luulevat tulevansa tänne pelastamaan maailman ihmiskunnalta. Jotkut jopa luulevat olevansa täällä pelastamassa ihmiskuntaa itseltään. He tuntevat olevansa oikeassa, eivätkä pidä toimenpiteitään epäsopivina tai epäeettisinä. Heidän etiikkansa mukaan he ovat tekemässä sitä, mitä on pidettävä kohtuullisena ja tärkeänä. Kuitenkaan ei tällainen lähestymistapa ole oikeutettu millekään vapautta rakastaville olennoille.

Tarkkailemme vierailijoiden aktiviteetteja, jotka ovat lisääntymässä. Joka vuosi, heitä on täällä enemmän. He tulevat kaukaa. He tuovat tarvikkeita. He ovat syventämässä sitoutumistaan ja osallistumistaan. He ovat perustamassa kommunikointiasemia moneen paikkaan aurinkokunnassanne. He tarkkailevat teidän kaikkia alustavia tunnusteluitanne avaruuden suuntaan, ja he suorittavat vastatoimia ja tuhoavat kaiken, minkä he kokevat häiritsevän heidän aktiviteettejaan. He pyrkivät kontrolliin, ei vain teidän maailmassanne vaan myös maailmaanne ympäröivällä alueella. Tämä johtuu siitä, että täällä on kilpailevia voimia. Jokainen niistä edustaa useiden rotujen liittoumaa.

Käsitelkäämme nyt viimeisintä neljästä alueesta, joista puhuimme ensimmäisessä selonteossamme. Tämä liittyy vierailijoiden ja ihmisen lajien risteyttämiseen. Antakaamme ensin teille hieman historiaa. Monia tuhansia vuosia sitten, teidän ajanlaskussanne, useita rotuja tuli tänne risteytymään ihmisen kanssa antaakseen ihmiskunnalle korkeamman älykkyyden ja sopeutumiskyvyn. Tämä johti melko yhtäkkiseen uuden ihmistyypin ilmestymiseen, jota tietomme mukaan kutsutaan ”nykyihmiseksi”. Tämä on antanut teille valta-aseman ja voimaa maailmassanne. Tämä tapahtui kauan sitten.

Emme halua nähdä ihmiskunnan menettävän vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Nämä ovat todellisia riskejä.

Kuitenkin nyt käynnissä oleva risteytysohjelma ei ole lainkaan sama asia. Sitä tekee eri joukko olentoja ja eri liittoutumat. Risteytyksen kautta he pyrkivät luomaan ihmisolennon, joka on heihin yhteydessä ja joka kuitenkin voi elää maailmassanne, ja jolla on luontainen sidos maailmaan. Vierailijanne eivät voi elää maailmanne pinnalla. Heidän täytyy joko etsiä suojaa maan alta, kuten he tekevät, tai sitten heidän täytyy elää omissa aluksissaan, joita he usein pitävät piilossa suurilla vesialueilla. He haluavat risteytyä ihmiskunnan kanssa suojellakseen täällä omia intressejään, jotka ovat ensisijaisesti maailmanne luonnonvarat. He haluavat varmistaa ihmisen alamaisuuden, joten jo usean sukupolven ajan heillä on ollut risteytysohjelma, josta viimeisen 20 vuoden aikana on tullut varsin mittava.

Heidän tarkoituksensa on kaksitahoinen. Ensinnäkin, kuten olemme maininneet, vierailijat haluavat luoda ihmisenkaltaisen olennon, joka voi elää maailmassanne, mutta jolla on siteet heihin, ja jolla on laajempi kokonaisuus herkkyyksiä ja kykyjä. Tämän ohjelman toinen tarkoitus on vaikuttaa kaikkiin niihin, joita he kohtaavat ja rohkaista näitä ihmisiä avustamaan heitä tässä yrityksessä. Vierailijat haluavat ja tarvitsevat ihmisen apua. Tämä edesauttaa heidän ohjelmaansa kaikin tavoin. He pitävät teitä arvokkaina. He eivät kuitenkaan pidä teitä kumppaneina tai heidän kanssaan tasa-arvoisina. Hyödyllisenä, se on se, minä he teitä pitävät. Joten kaikissa, joita he kohtaavat, kaikissa, joita he sieppaavat, vierailijat pyrkivät synnyttämään sen tunteen, että he ovat ylempiä ja ylivoimaisia, arvokkaita ja että heidän pyrkimyksensä on arvokas ja merkittävä tässä maailmassa. Vierailijat kertovat kaikille, joihin he ottavat kontaktin, että he ovat täällä hyvässä tarkoituksessa, ja he vakuuttavat siepatuille, ettei näiden tarvitse pelätä. Ja niiden kanssa, jotka vaikuttavat erityisen vastaanottavaisilta, he yrittävät luoda liittoja – yhteisen tarkoituksen tunteen, jopa yhteisen jaetun identiteetin ja perheen tunteen, syntyperän ja kohtalon tunteen.

Ohjelmassaan vierailijat ovat tutkineet ihmisen fysiologiaa ja psykologiaa hyvin laajamittaisesti. He käyttävät hyödykseen ihmisten haluja, erityisesti niitä asioita, joita ihmiset haluavat, mutta eivät ole saavuttaneet itselleen, kuten rauhaa ja järjestystä, kauneutta ja levollisuutta. Näitä tullaan tarjoamaan ja jotkut ihmiset uskovat tähän. Toisia tullaan yksinkertaisesti käyttämään tarpeen mukaan.

Tässä kohtaa on välttämätöntä ymmärtää vierailijoiden uskovan, että tämä on täysin perusteltua maailman suojelemiseksi. He kokevat tekevänsä ihmiskunnalle suuren palveluksen, joten he ovat taivutteluissaan yksituumaisia ja varauksettomia. Valitettavasti tämä havainnollistaa suuren totuuden Suuryhteisöstä – todellinen viisaus ja todellinen Tietous ovat yhtä harvinaisia maailmankaikkeudessa kuin oletettavasti teidänkin maailmassanne näyttää olevan. On luonnollista, että toivotte ja oletatte muiden rotujen kasvaneen irti kataluudesta, itsekkäistä hankkeista, kilpailusta ja selkkauksista. Mutta valitettavasti näin ei ole. Korkeampi teknologia ei lisää yksilöiden mentaalisia eikä henkisiä voimavaroja.

Nykyisin on paljon ihmisiä, joita siepataan toistuvasti vastoin heidän tahtoaan. Koska ihmiskunta on hyvin taikauskoinen ja pyrkii kieltämään sen, mitä se ei voi ymmärtää, tätä valitettavaa toimintaa jatketaan huomattavan onnistuneesti. Jopa tällä hetkellä, maailmassanne kulkee hybridiyksilöitä, puoliksi ihmisiä ja puoliksi avaruuden muukalaisia. Heitä ei ole monia, mutta heidän määränsä tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Ehkä tapaat yhden jonain päivänä. He ovat ulkonäöltään kuten te, mutta olemukseltaan erilaisia. Ajattelette heitä ihmisinä, mutta jotain oleellista vaikuttaa puuttuvan heistä, jotain mitä maailmassanne arvostetaan. On mahdollista kyetä havaitsemaan ja tunnistamaan näitä yksilöitä, mutta niin tehdäksenne tulisi teidän tulla taitaviksi mentaalisessa ympäristössä ja oppia, mitä Tietous ja viisaus merkitsevät Suuryhteisössä.

Me koemme, että tämän oppiminen on äärimmäisen tärkeää, sillä näemme näköalapaikaltamme kaiken sen, mitä maailmassanne tapahtuu, ja Näkymättömät opastavat meitä niissä asioissa, joita emme voi nähdä tai joihin meillä ei ole pääsyä. Ymmärrämme näitä tapahtumia, sillä ne ovat tapahtuneet lukemattomia kertoja Suuryhteisössä, kun vaikutusta ja taivuttelua on suunnattu niihin rotuihin, jotka ovat joko liian heikkoja tai liian haavoittuvia reagoimaan tehokkaasti.

Toivomme ja luotamme, ettei kukaan teistä, joka kuulee tämän viestin, ajattele että nämä sekaantumiset ihmiselämään ovat hyvää tekeviä. Niihin, joille tätä tapahtuu, kohdistuu sellaista vaikuttamista, että he ajattelevat kohtaamisten olevan suotuisia sekä heille itselleen että maailmalle. Ihmisten hengelliset pyrkimykset, heidän halunsa rauhaan ja harmoniaan, perheeseen ja yhteenkuuluvuuteen ovat kaikki vierailijoiden kohteena. Nämä asiat, jotka edustavat jotain niin erityistä ihmissuvussa ovat, ilman viisautta ja valmistautumista, merkki suuresta haavoittuvuudestanne. Vain ne yksilöt, joilla Tietous ja Viisaus on vahvaa, voivat nähdä petoksen näiden taivuttelujen takana. Vain he ovat sellaisessa asemassa, että voivat nähdä sen petoksen, johon ihmiskuntaa kohtaan syyllistytään. Vain he voivat suojella mieltään siltä vaikutukselta, jota suunnataan mentaaliseen ympäristöön niin monessa paikassa maailmassa tänä päivänä. Vain he näkevät ja tietävät.

Meidän sanamme eivät yksin riitä. Miesten ja naisten on opittava näkemään ja tietämään. Voimme vain rohkaista tähän. Tulomme tänne teidän maailmaanne on tapahtunut sopusoinnussa Suuryhteisön Hengellisyyden opetusten saapumisen kanssa, sillä valmistautuminen on nyt täällä, ja siksi voimme olla rohkaisun lähde. Jos valmistautuminen ei olisi täällä, tietäisimme, että varoituksemme ja rohkaisumme eivät olisi riittäviä eivätkä olisi menestyksekkäitä. Luoja ja Näkymättömät tahtovat valmistaa ihmiskunnan Suuryhteisöä varten. Itse asiassa tämä on ihmiskunnan kaikkein tärkein tarve näinä aikoina.

Tämän vuoksi rohkaisemme teitä olemaan uskomatta siihen, että ihmisten ja heidän lastensa ja heidän perheidensä sieppaaminen olisi millään tavalla hyödyksi ihmiskunnalle. Meidän täytyy korostaa tätä. Teidän vapautenne on kallisarvoinen. Teidän yksilönvapautenne ja vapautenne lajina ovat kallisarvoisia. Meiltä on vienyt niin kauan saada vapautemme takaisin. Emme halua nähdä teidän menettävän omaanne.

Maailmassa käynnissä oleva risteytysohjelma tulee jatkumaan. Ainoa tapa sen pysäyttämiseen ovat ihmiset, jotka saavuttavat tämän laajemman tietoisuuden ja tunteen sisäisestä auktoriteetistaan. Vain tämä päättää nämä sekaantumiset. Vain tämä paljastaa niiden takana olevan petoksen. Meille on vaikeaa kuvitella, miten hirveää tämän täytyy olla ihmisillenne, niille miehille ja naisille, niille pienokaisille, jotka käyvät läpi tämän kohtelun, tämän uudelleenkoulutuksen, tämän rauhoittamisen. Meidän arvoillemme tämä on vastenmielistä, ja kuitenkin tiedämme näitä asioita tapahtuvan Suuryhteisössä ja niitä on tapahtunut ikimuistoisista ajoista lähtien.

Ehkä sanamme synnyttävät yhä enemmän kysymyksiä. Tämä on tervettä ja tämä on luonnollista, mutta emme voi vastata kaikkiin kysymyksiinne. Teidän täytyy itse löytää keinot saada vastauksia. Mutta ette voi tehdä tätä ilman valmistautumista, ja ette voi tehdä tätä ilman suuntaa. Tällä hetkellä, ihmiskunta kokonaisuudessaan, ymmärryksemme mukaan, ei kykene erottamaan Suuryhteisön esitystä hengellisestä ilmestyksestä. Tämä on todella vaikea tilanne, sillä vieraanne osaavat projisoida kuvia, he pystyvät puhumaan ihmisille mentaalisen ympäristön kautta ja heidän äänensä voidaan vastaanottaa ja ilmaista ihmisten kautta. He voivat vaikuttaa tällä tavalla, sillä ihmiskunnalla ei ole vielä tällaista taitoa tai arvostelukykyä.

Ihmiskunta ei ole yhtenäinen. Se on hajanainen. Se kiistelee keskenään. Tämä tekee teidät äärimmäisen haavoittuviksi ulkoiselle häirinnälle ja manipuloinnille. Vierailijanne ymmärtävät, että teidän hengelliset mielihalunne ja taipumuksenne tekevät teidät erityisen haavoittuviksi ja erityisen hyviksi kohteiksi heidän käyttötarkoituksiinsa. Kuinka vaikeaa onkaan todellisen objektiivisuuden saavuttaminen näissä asioissa. Jopa siellä, mistä tulemme, se on ollut suuri haaste. Mutta niiden, jotka haluavat pysyä vapaina ja harjoittaa itsemääräämisoikeuttaan Suuryhteisössä, täytyy kehittää näitä kykyjä ja täytyy varjella omia luonnonvarojaan välttyäkseen tilanteelta, jossa heidän on pakko lähteä etsimään näitä muilta. Jos maailmanne menettää omavaraisuutensa, se menettää suuren osan vapaudestaan. Jos teidän täytyy matkata maailmanne ulkopuolelle saadaksenne elämiseen välttämättömiä resursseja, silloin te menetätte suuren osan vallastanne muille. Koska maailmanne luonnonvarat ovat nopeasti hupenemassa, tämä on vakava huolenaihe meille, jotka tarkkailemme kaukaa. Se on myös vierailijoidenne huolenaihe, sillä he haluavat estää ympäristönne tuhoutumisen, ei teidän takianne, vaan heille itselleen.

Vapautenne on kallisarvoinen. Teidän yksilönvapautenne ja vapautenne lajina ovat kallisarvoisia. Meiltä on vienyt niin kauan saada vapautemme takaisin. Emme halua nähdä teidän menettävän omaanne.

Risteytysohjelmalla on vain yksi tarkoitus, ja se on mahdollistaa vierailijoiden pysyvä läsnäolo ja vaikutusvalta maailmassanne. Älkää kuvitelko, että vierailijoilta puuttuu jotain sellaista, mitä he teiltä tarvitsevat, lukuun ottamatta luonnonvarojanne. Älkää kuvitelko, että he tarvitsevat ihmisyyttänne. He haluavat ihmisyyttänne vain varmistaakseen asemansa maailmassanne. Älkää olko imarreltuja. Älkää hemmotelko itseänne sellaisilla ajatuksilla. Ne ovat perusteettomia. Jos opitte näkemään tilanteen selkeästi sellaisena kuin se on, näette ja tiedätte nämä asiat itse. Ymmärrätte, miksi olemme täällä ja miksi ihmiskunta tarvitsee liittolaisia älyllisen elämän Suuryhteisössä. Ja näette korkeamman Tietouden ja Viisauden sekä Suuryhteisön Hengellisyyden oppimisen tärkeyden.

Koska olette astumassa sellaiseen ympäristöön, missä nämä asiat tulevat elintärkeiksi menestykselle, vapaudelle, onnellisuudelle ja vahvuudelle, tulette tarvitsemaan korkeampaa Tietoutta ja viisautta vakiinnuttaaksenne itsenäisyytenne rotuna Suuryhteisössä. Kuitenkin olette menettämässä itsenäisyyttänne päivä päivältä. Ja ette ehkä näe vapautenne menetystä, vaikkakin saatatte tuntea sen jollakin tavalla. Miten voisitte nähdä sen? Ette voi mennä maailmanne ulkopuolelle todistamaan sitä ympäröiviä tapahtumia. Teillä ei ole sellaista pääsyä maailmassa nykyisin toimivien muukalaisvoimien poliittisiin ja kaupallisiin toimiin, että voisitte ymmärtää niiden monimutkaisuuden tahi heidän etiikkaansa tai arvojaan.

Älkää koskaan kuvitelko, että mikään kaupallisia matkoja tekevä rotu maailmankaikkeudessa olisi henkisesti edistynyt. Ne, jotka tavoittelevat kauppaa, tavoittelevat etua. Ne, jotka matkaavat maailmasta toiseen, jotka ovat resurssien etsijöitä, jotka pyrkivät pystyttämään omat lippunsa, eivät ole sellaisia, joita pitäisitte henkisesti kehittyneinä. Me emme pidä heitä henkisesti kehittyneinä. On olemassa maallisia voimia, ja on olemassa hengellisiä voimia. Voitte ymmärtää eron näiden asioiden välillä, ja nyt on tarpeellista nähdä tämä ero laajemmassa ympäristössä.

Me tulemme siis sitoutuneina rohkaisemaan teitä vahvasti ylläpitämään vapautenne, tulemaan vahvoiksi ja arvostelukykyisiksi, ja olemaan antamatta periksi taivutteluille tai lupauksille rauhasta, vallasta ja yhteenkuuluvuudesta niiltä, joita ette tunne. Älkääkä tuudittautuko sellaiseen ajatteluun, että kaikki kääntyy hyväksi ihmiskunnalle tai edes sinulle henkilökohtaisesti, sillä tämä ei ole viisautta. Viisaiden on nimittäin missä tahansa opittava näkemään elämän todellisuus ympärillään ja opittava tulemaan toimeen tämän elämän kanssa suotuisalla tavalla.

Ottakaa täten vastaan rohkaisumme. Tulemme puhumaan uudelleen koskien näitä asioita ja havainnollistamaan miten tärkeää on saavuttaa arvostelukykyä ja pidättyväisyyttä. Ja tulemme puhumaan lisää vierailijoidenne toimista maailmassa alueilla, joita teidän on hyvin tärkeää ymmärtää. Toivomme, että voitte ottaa vastaan sanamme.

Olette menettämässä itsenäisyyttänne päivä päivältä. Ja ette ehkä näe vapautenne menetystä, vaikkakin saatatte tuntea sen jollakin tavalla.