MỘT THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP
Về Sự Hiện Diện của Người Ngoài Hành Tinh

trong Thế Giới Hôm Nay

. . .Hơn hai mươi năm trước, một nhóm người từ vài thế giới khác
đã tập trung ở một vị trí bí mật trong hệ mặt trời của chúng ta gần
Trái Đất với mục đích quan sát Sự Can Thiệp của người ngoài
hành tinh đang diễn ra trong thế giới chúng ta. Từ điểm quan sát
bí mật của họ, họ đã có thể xác định danh tính, tổ chức và mục
đích của những loài đang viếng thăm thế giới chúng ta và theo dõi
hành vi của những vị khách này.

Nhóm những người quan sát này gọi họ là “Đồng Minh của Nhân
Loại.”

Đây là bản báo cáo của họ.