Ai là Đồng Minh của Nhân Loại?

Đồng Minh phục vụ nhân loại bởi vì họ phục vụ việc giành lại và việc thể hiện Tri Thức ở khắp nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ đại diện cho những nhà thông thái ở nhiều thế giới, những người ủng hộ một mục đích vĩ đại hơn trong cuộc sống. Cùng nhau họ chia sẻ một Tri Thức và Minh Triết vĩ đại mà có thể được truyền tải xuyên qua những khoảng cách bao la của không gian và xuyên qua những giới ranh của chủng tộc, văn hóa, tính khí và môi trường. Minh triết của họ xuyên thấu. Kỹ năng của họ thì vĩ đại. Sự hiện diện của họ được che giấu. Họ nhận ra bạn bởi vì họ nhận ra rằng bạn là một chủng loài đang trỗi lên, đang trỗi vào một môi trường rất khó khăn và đầy cạnh tranh trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

THÁNH LINH TRONG CỘNG ĐỒNG VĨ ĐẠI
Chương 15: Ai Phục Vụ Nhân Loại?