Đồng Minh của Nhân Loại TẬP MỘT

MỘT THÔNG ĐIỆP KHẨN CẤP

Về Sự Hiện Diện của Người Ngoài Hành Tinh

trong Thế Giới Hôm Nay

Marshall Vian Summers

TÁC GIẢ CỦA

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẾN TRI THỨC: Quyển Sách về Hiểu Biết Nội Tâm

 

ĐỒNG MINH CỦA NHÂN LOẠI TẬP MỘT: Một Thông Điệp Khẩn Cấp
Về Sự Hiện Diện của Người Ngoài Hành Tinh trong Thế Giới Hôm Nay

Copyright © 2001, 2008 by The Society for The Greater Community
Way of Knowledge – Hội của Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại
All rights reserved.
Biên tập bởi Darlene Mitchell
Design Sách bởi Argent Associates, Boulder, Colorado, U.S.A.
Hình bìa bởi Reed Novar Summers “Đối với tôi, hình ảnh trang bìa tượng trưng cho chúng ta trên Trái Đất với quả cầu đen tượng trưng cho sự hiện diện của người ngoài hành tinh trong thế giới hôm nay và ánh sáng phía sau nó tiếc lộ sự hiện diện vô hình này cho chúng ta, điều mà bình thường chúng ta sẽ không thể thấy được. Ngôi sao đang chiếu sáng Trái Đất tượng trưng cho Đồng Minh của Nhân Loại đang trao cho chúng ta một thông điệp mới và một cái nhìn mới về mối quan hệ của Trái Đất với Cộng Đồng Vĩ Đại.”
ISBN: 978-1-884238-45-1 THE ALLIES OF HUMANITY BOOK ONE: An Urgent Message about the Extraterrestrial Presence in the World Today
NKL POD Version 4.1
Library of Congress Control Number: 2001 130786

Đây là phiên bản thức hai của Đồng Minh của Nhân Loại Tập Một.

Những quyển sách của Thư Viện Thông Điệp Mới là được phát hành bởi The Society for The Greater Community Way of Knowledge-Hội cho Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.
Hội là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho việc trình bày Con Đường Tri Thức trong Cộng Đồng Vĩ Đại.
Để nhận thông tin về những bản ghi âm, những chương trình và dịch vụ giáo dục của Hội, xin hãy thăm Hội trên trang web hay gửi thư đến:

THE SOCIETY FOR THE GREATER COMMUNITY WAY OF KNOWLEDGE

P.O. Box 1724 • Boulder, CO 80306-1724 • (303) 938-8401

society@newmessage.org

www.alliesofhumanity.org www.newmessage.org

Dành tặng cho những phong trào lớn lao giành tự do

Trong lịch sử của thế giới của chúng ta —

Được biết đến và không được biết đến.