DE VIJFDE BRIEFING – Drempel: Een Nieuwe Belofte voor de Mensheid

Om jullie voor te kunnen bereiden op de buitenaardse aanwezigheid in deze wereld, is het noodzakelijk meer te leren over het leven in de Grotere Gemeenschap. Leven dat jullie wereld in de toekomst zal omhullen, leven waar jullie deel van uit zullen maken.

De bestemming van de mensheid is altijd geweest om op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Dit is onontkoombaar en gebeurt in alle werelden waar intelligent leven gezaaid en ontwikkeld is. Op de duur zouden jullie je realiseren dat jullie binnen een Grotere Gemeenschap geleefd hebben. En op de duur zouden jullie ontdekt hebben dat jullie niet alleen waren in jullie eigen wereld, dat bezoek plaatsvond en dat jullie zouden moeten leren omgaan met uiteenlopende rassen, krachten, overtuigingen en standpunten die gangbaar zijn in de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven.

Opkomen in de Grotere Gemeenschap is jullie bestemming. Jullie afzondering is nu over. Hoewel jullie wereld in het verleden vaak is bezocht, is jullie staat van afzondering tot een einde gekomen. Nu is het noodzakelijk voor jullie om te beseffen dat jullie niet meer alleen zijn – in het universum of zelfs binnen jullie eigen wereld. Dit begrip wordt  verder uiteengezet in de Leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap die op dit moment in de wereld gepresenteerd wordt. Onze rol hier is het leven beschrijven zoals het in de Groter Gemeenschap bestaat, zodat jullie een beter begrip kunnen krijgen van het groter panorama van leven waar jullie nu in opkomen. Dit is noodzakelijk zodat jullie de mogelijkheid hebben deze nieuwe realiteit met meer objectiviteit, begrip en wijsheid te benaderen. De mensheid heeft zo lang in een relatieve afzondering geleefd dat het normaal is voor jullie om er van uit te gaan dat de rest van het universum functioneert volgens de ideeën, principes en wetenschap die jullie als heilig beschouwen en waarop jullie activiteiten en jullie perceptie van de wereld gebaseerd is.

De Grotere Gemeenschap is immens. Haar uiterste grenzen zijn nooit geëxploreerd. Zij is groter dan enig ras kan bevatten. Binnen deze schitterende schepping, bestaat intelligent leven op elk niveau van evolutie en op ontelbare manieren uitgedrukt. Jullie wereld bevindt zich in een deel van de Grotere Gemeenschap dat tamelijk dicht bevolkt is. Er zijn veel gebieden in de Grotere Gemeenschap die nooit verkend zijn en andere gebieden waar rassen in het geheim leven. Alles in de Grotere Gemeenschap bestaat in termen van manifestatie van leven. En hoewel het leven zoals wij het hebben beschreven moeilijk en uitdagend lijkt, werkt de Schepper overal, de afgescheidenen terugroepend via Kennis.

In de Grotere Gemeenschap kan niet een enkele religie, een enkele ideologie of een enkele bestuursvorm bestaan die aangepast kan worden aan alle rassen en alle mensen. Daarom, als wij over religie praten, hebben wij het over de spiritualiteit van Kennis, want dit is de kracht en aanwezigheid van Kennis die verblijft in alle intelligent leven – binnenin jullie, binnenin jullie bezoekers en binnenin andere rassen die jullie in de toekomst zullen ontmoeten.

Bijgevolg wordt universele spiritualiteit een belangrijke focus. Het brengt de uiteenlopende opvattingen en ideeën die in jullie wereld gangbaar zijn samen en geeft jullie eigen spirituele realiteit een gedeelde basis. Toch is de studie van Kennis niet alleen stichtelijk, zij is in de Grotere Gemeenschap essentieel voor het overleven en de vooruitgang. Om in staat te zijn jullie vrijheid en onafhankelijkheid in de Grotere Gemeenschap te verwerven en te behouden, moeten jullie dit grotere vermogen bij genoeg mensen in jullie wereld ontwikkeld hebben. Kennis is het enige deel van jullie dat niet gemanipuleerd of beïnvloed kan worden. Het is de bron van alle wijze inzichten en handelingen. Als vrijheid gewaardeerd wordt en jullie je eigen lot willen bepalen zonder opgenomen te worden in een collectief of een andere gemeenschap binnen het milieu van de Grotere Gemeenschap, wordt het een noodzakelijkheid.

Dus, terwijl wij een ernstige situatie in de wereld van vandaag presenteren, presenteren wij ook een belangrijk geschenk en een grote belofte voor de mensheid, want de Schepper zou jullie niet onvoorbereid op de Grotere Gemeenschap laten, die de grootste drempel van allemaal is waarmee jullie als ras geconfronteerd zullen worden. Wij werden eveneens gezegend met dit geschenk. Gedurende velen van jullie eeuwen is het in ons bezit. Wij hebben zowel uit vrije keuze als uit noodzaak het moeten leren.

In feite is het de aanwezigheid en de kracht van Kennis die het ons mogelijk maakt om als jullie Bondgenoten te spreken en de informatie te verstrekken die wij in deze briefings geven. Hadden wij deze grote Openbaring nooit gevonden, dan zouden wij afgezonderd in onze eigen werelden zitten, niet in staat om de grotere krachten in het universum te begrijpen die onze toekomst en onze bestemming vorm geven. Want het geschenk dat nu in jullie wereld gegeven wordt, is aan ons gegeven en eveneens aan veel andere rassen die veelbelovend waren. Dit geschenk is bijzonder belangrijk voor opkomende rassen zoals dat van jullie die zo’n belofte inhouden maar toch zó kwetsbaar zijn in de Grotere Gemeenschap.

Daarom, terwijl één enkele religie of ideologie in het universum onmogelijk is, is er een universeel principe, begrip en spirituele realiteit die voor iedereen beschikbaar is. Het is zo compleet dat het kan spreken tot diegenen die aanzienlijk van jullie verschillen. Het spreekt tot de diversiteit van het leven in al haar manifestaties. Jullie, die in jullie wereld leven, hebben nu de mogelijkheid om over zo’n fantastische realiteit te leren, om haar kracht en gratie voor jullie zelf te ervaren. Dit is uiteindelijk inderdaad het geschenk dat wij willen versterken, want dit zal jullie vrijheid en jullie zelfbeschikking bewaren en zal de deur openen naar een grotere belofte in het universum.

Jullie hebben echter bij het begin te kampen met tegenslag en met een grote uitdaging. Dit vraagt van jullie het leren van een diepere Kennis en een groter bewustzijn. Zouden jullie reageren op deze uitdaging, dan zullen jullie de vruchten plukken niet alleen voor jullie zelf, maar voor heel jullie ras.

De leer van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap wordt op dit moment in de wereld gepresenteerd. Zij is hier nooit eerder gepresenteerd. Zij is gegeven via een persoon, die als een intermediair en spreker voor deze Traditie functioneert. Zij is de wereld ingestuurd in deze kritische tijd waarin de mensheid over haar leven in de Grotere Gemeenschap moet leren en over de grotere krachten die de wereld nu vormgeven. Alleen een leerstelling en een begripskader van buiten de wereld zouden jullie dit voordeel en deze voorbereiding kunnen geven.

Jullie zijn niet alleen in het ondernemen van zo’n belangrijke taak, want er zijn er meer in het universum, zelfs in jullie ontwikkelingsfase, die dit ondernemen. Jullie zijn slechts een van de vele rassen die in deze tijd opkomen in de Grotere Gemeenschap. Elk ras is veel belovend maar toch kwetsbaar voor de moeilijkheden, uitdagingen en invloeden die in dit grotere milieu heersen. In feite hebben veel rassen hun vrijheid verloren zelfs nog voordat ze verworven werd om slechts deel van collectieven, commerciële gilden of satellietstaten van grotere machten te worden.

Wij willen niet dat dit met de mensheid gebeurt, want dit zou een groot verlies betekenen. Om deze reden zijn wij hier. Om deze reden is de Schepper op dit moment actief in de wereld, een nieuw begripskader brengend naar de menselijke familie. Het is tijd voor de mensheid om haar doorlopende onderlinge conflicten te beëindigen en zich voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap.

Jullie leven in een gebied waar buiten de sfeer van jullie kleine zonnestelsel veel activiteiten plaatsvinden. Binnen dit gebied wordt langs specifieke wegen handel gedreven. Werelden staan in wisselwerking, wedijveren en botsen soms met elkaar. Kansen worden gezocht door eenieder die commerciële belangen heeft. Zij zijn niet alleen op zoek naar hulpbronnen maar ook naar allianties met werelden zoals die van jullie. Sommigen maken deel uit van grotere collectieven. Anderen onderhouden hun eigen allianties op een veel kleinere schaal. Werelden die er in slagen met succes op te komen in de Grotere Gemeenschap moesten in grote mate hun zelfstandigheid en zelfvoorziening zien te behouden. Dit vrijwaart hen van blootstelling aan andere krachten die hen alleen maar met uitbuiting en manipulatie zouden bejegenen.

Het zijn inderdaad jullie onafhankelijkheid en de ontwikkeling van jullie bevattingsvermogen en jullie eenheid die onontbeerlijk worden voor jullie toekomstig welzijn. En deze toekomst is niet ver weg, want de invloed van de bezoekers in jullie wereld is nu al groter aan het worden. Veel individuen hebben zich al bij hen neergelegd en dienen nu als afgezanten en tussenpersonen. Veel andere individuen dienen eenvoudig als materiaal voor hun genetisch programma. Dit is, zoals wij gezegd hebben, vaak op veel plaatsen gebeurd. Voor ons is het niet bepaald een mysterie, maar voor jullie moet het onbegrijpelijk lijken.

De Interventie is zowel rampspoed als een kans van primair belang. Als jullie in staat zijn om te reageren, als jullie in staat zijn tot voorbereiding, als jullie in staat zijn om de Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te leren, dan zullen jullie in staat zijn de krachten die ingrijpen in jullie wereld te neutraliseren en de basis te leggen voor een grotere eenheid onder jullie eigen volkeren en stammen. Wij moedigen dit natuurlijk aan want dit versterkt de band met Kennis overal.

In de Grotere Gemeenschap vindt zelden oorlog op grote schaal plaats. Er zijn remmende krachten. Want één ding is zeker, oorlog verstoord commercie en de ontwikkeling van hulpbronnen. Met als gevolg dat grote naties niet wordt toegestaan om roekeloos te handelen, want het belemmerd of neutraliseert de doelstellingen van andere partijen, andere naties en andere belangengroepen. Burgeroorlogen in werelden vinden van tijd tot tijd plaats, maar oorlogen op grote schaal tussen samenlevingen en tussen werelden zijn echt zeldzaam. Dit is deels de reden dat vaardigheden in de Mentale Omgeving ontwikkeld werden, want naties beconcurreren elkaar wel degelijk en proberen elkaar te beïnvloeden. Aangezien niemand hulpbronnen en mogelijkheden wenst te vernietigen, worden deze grotere vaardigheden onder veel samenlevingen in de Grotere Gemeenschap gecultiveerd met een verschillende mate van succes. Als dit soort invloeden aanwezig zijn is de noodzaak voor Kennis zelfs nog groter.

De mensheid is hier slecht op voorbereid. Maar vanwege jullie rijk spiritueel erfgoed en de mate waarin persoonlijke vrijheid op dit moment binnen jullie wereld bestaat, stemt het hoopvol dat jullie in staat kunnen zijn vooruitgang te boeken in dit grotere inzicht en zodoende jullie vrijheid veilig te stellen en te behouden.

Er zijn andere restricties voor oorlog binnen de Grotere Gemeenschap. De meeste handelsnaties behoren tot grote gildes die wetgeving en gedragscodes voor hun leden hebben ingesteld. Dit functioneert als beperking op de activiteiten van velen die geweld zouden willen gebruiken om zich toegang te verschaffen tot andere werelden en de hulpbronnen die zij bezitten. Want het uitbreken van oorlog op grote schaal vereist deelname van veel rassen en dit gebeurt niet vaak. Wij begrijpen dat de mensheid erg oorlogszuchtig is en zich conflict binnen de Grotere Gemeenschap voorstelt in termen van oorlog, maar in werkelijkheid zullen jullie zien dat dit niet erg op prijs gesteld wordt en dat in plaats van geweld andere wegen van overreding worden toegepast.

Bijgevolg komen jullie bezoekers niet met een grote strijdmacht naar jullie wereld. Zij komen niet met een grote militaire strijdmacht, want zij gebruiken de vaardigheden die hen eerder op andere manieren van dienst zijn geweest – vaardigheden in het manipuleren van de gedachten, de impulsen en de emoties van degenen die zij ontmoeten. De mensheid is zeer kwetsbaar voor dit soort overtuigingskracht gezien de hoeveelheid bijgelovigheid, conflict en wantrouwen die gangbaar is in deze tijd in jullie wereld.

Daarom, teneinde jullie bezoekers te begrijpen en om anderen die jullie in de toekomst zullen ontmoeten te begrijpen, moeten jullie een meer volwassen benadering t.o.v. macht en invloed hanteren. Dit is een essentieel onderdeel van jullie scholing in de Grotere Gemeenschap. Een deel van de voorbereiding hierin zal in het Onderricht van de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap gegeven worden, maar jullie moeten ook via directe ervaring leren.

Momenteel, begrijpen wij, bestaat er bij veel mensen een zeer fantasievol beeld van de Grotere Gemeenschap. Er wordt aangenomen dat diegenen die technologisch ontwikkeld zijn ook spiritueel ontwikkeld zijn; wij kunnen jullie echter verzekeren dat dit niet het geval is. Jullie zelf, ofschoon nu technologisch verder ontwikkeld dan vroeger, zijn spiritueel niet echt ver vooruitgekomen. Jullie zijn machtiger, maar met macht komt de noodzaak tot grotere zelfbeheersing.

In de Grotere Gemeenschap zijn er die op technologisch vlak en zelfs op mentaal vlak veel meer macht hebben dan jullie. Jullie zullen je ontwikkelen om hen aan te pakken, maar jullie zullen je hierbij niet richten op wapens. Want oorlog op interplanetaire schaal is zo verwoestend dat iedereen verliest. Want wat levert zo’n conflict op? Voor welke voordelen zorgt het? Als zo’n conflict zich voordoet gebeurt het in feite in de ruimte en zelden op de werelden zelf. Tegen schurkenstaten en diegenen die destructief en agressief zijn worden snel tegenmaatregelen genomen, zeker als zij zich in dichtbevolkte gebieden bevinden waar handel gedreven wordt.

Daarom is het noodzakelijk voor jullie om de aard van conflict in het universum te begrijpen omdat jullie hierdoor inzicht zullen krijgen in de bezoekers en hun behoeften – waarom zij functioneren op de manier zoals zij doen, waarom individuele vrijheid onder hen onbekend is en waarom zij vertrouwen op hun collectieven. Dit geeft hen stabiliteit en macht, maar het maakt hen tevens kwetsbaar voor diegenen die bekwaam zijn met Kennis.

Kennis maakt het mogelijk voor jullie om op alle mogelijke manieren te denken, om spontaan te reageren, om de realiteit waar te nemen buiten het voor de hand liggende en om de toekomst en het verleden te ervaren. Zulke vermogens liggen buiten bereik van diegenen die alleen maar volgens het regime en de voorschriften van hun culturen leven. Jullie lopen ver achter op de technologie van jullie bezoekers, maar jullie hebben de belofte om vaardigheden in De Weg van Kennis te ontwikkelen, vaardigheden die jullie nodig zullen hebben en waarop jullie in toenemende mate moeten leren te vertrouwen.

Wij zouden de Bondgenoten van de Mensheid niet zijn als wij jullie niet zouden onderwijzen in het leven in de Grotere Gemeenschap. Wij hebben veel gezien. Wij zijn veel verschillende zaken tegengekomen. Onze werelden werden overmand en wij moesten onze vrijheid herwinnen. Wij kennen, door fouten en uit ervaring, de aard van het conflict en de uitdaging waarmee jullie nu geconfronteerd worden. Daarom zijn wij goed toegerust voor deze missie van dienstbaarheid aan jullie. Jullie zullen ons echter niet ontmoeten, en wij zullen niet komen om de leiders van jullie naties te ontmoeten. Dat is niet onze bedoeling.

Jullie moeten inderdaad zo min mogelijk inmenging hebben, maar jullie hebben wel goede assistentie nodig. Er zijn nieuwe vaardigheden die jullie moeten ontwikkelen en een nieuw begrip dat jullie moeten verwerven. Zelfs een goedgezinde samenleving, mocht die naar jullie wereld toekomen, zou zo’n invloed en zo’n impact op jullie hebben dat jullie afhankelijk van hen zouden worden en niet jullie eigen kracht, jullie eigen macht en jullie onafhankelijkheid zouden ontwikkelen. Jullie zouden zo afhankelijk zijn van hun technologie en van hun intelligentie, dat zij niet in staat zouden zijn om jullie te verlaten. En sterker nog, hun aankomst hier zou jullie zelfs nog kwetsbaarder maken voor toekomstige inmenging. Want jullie zouden snakken naar hun technologie, en jullie zouden langs de handelsroutes van de Grotere Gemeenschap willen reizen. Maar jullie zouden niet voorbereid en niet wijs zijn.

Daarom zijn jullie toekomstige vrienden niet hier. Daarom komen zij jullie niet helpen. Want jullie zouden niet sterk worden als zij dat wel deden. Jullie zouden met hen om willen gaan, jullie zouden bondgenootschappen met hen willen sluiten, maar jullie zouden zo zwak zijn dat jullie jezelf niet zouden kunnen beschermen. In wezen zouden jullie een deel van hun cultuur worden, hetgeen zij niet willen.

Misschien zijn veel mensen niet in staat te begrijpen wat wij hier zeggen, maar op den duur zal het duidelijk worden en jullie zullen de wijsheid en de noodzaak ervan inzien.  Op dit moment zijn jullie veel te fragiel, te verward en te conflictueus om sterke bondgenootschappen te vormen, zelfs met diegenen die jullie toekomstige vrienden zouden kunnen worden. De mensheid kan nu nog niet met een stem spreken en dus zijn jullie vatbaar voor interventie en manipulatie van buitenaf.

Als de realiteit van de Grotere Gemeenschap meer bekend wordt binnen jullie wereld en als onze boodschap genoeg mensen kan bereiken, dan zal er een groeiende overeenstemming ontstaan dat een groot probleem zich voordoet aan de mensheid. Dit zou een nieuwe basis kunnen creëren voor samenwerking en eensgezindheid. Want welk een mogelijk voordeel zou een natie in jullie wereld kunnen hebben ten opzichte van een andere als de hele wereld bedreigd wordt door de Interventie? En wie kan streven naar individuele macht in een milieu waar buitenaardse krachten ingrijpen? Als vrijheid in jullie wereld echt moet worden, dan moet zij gedeeld worden. Zij moet herkend en gekend worden. Zij kan geen voorrecht zijn voor enkelen want dan zal hier geen werkelijke kracht zijn.

Wij begrijpen van de Ongezienen dat er nu al mensen zijn die naar wereldheerschappij streven omdat zij geloven dat zij de zegen en ondersteuning van de bezoekers hebben. Ze hebben de verzekering van de bezoekers dat zij gesteund zullen worden in hun najagen van macht. Echter wat geven zij anders weg dan de sleutels tot hun eigen vrijheid en de vrijheid van hun wereld? Zij zijn onwetend en onverstandig. Zij kunnen hun fout niet zien.

Wij hebben eveneens begrepen dat er mensen zijn die geloven dat de bezoekers hier zijn om een spirituele renaissance en een nieuwe hoop voor de mensheid te symboliseren, maar hoe kunnen ze dat weten, diegenen die niets weten van de Grotere Gemeenschap? Het is hun hoop en hun verlangen dat zegt dat dit zo moet zijn en aan zulke wensen wordt door de bezoekers tegemoetgekomen, om zeer voor de hand liggende redenen.

Wat wij hier zeggen is dat er in de wereld niets minder dan echte vrijheid, echte kracht en echte eenheid kan zijn. Wij stellen onze boodschap voor iedereen beschikbaar, en wij vertrouwen erop dat onze woorden ontvangen en serieus overwogen kunnen worden. Wij hebben echter geen controle over jullie reactie. En de bijgelovigheid en de angst in de wereld zouden onze boodschap voor velen onbereikbaar kunnen maken. Maar de belofte is er nog steeds. Om jullie meer te geven zouden wij jullie wereld over moeten nemen en dat willen wij niet doen. Daarom geven wij alles wat we kunnen geven zonder in te grijpen in jullie aangelegenheden. Maar toch zijn er velen die inmenging willen. Zij willen door iemand anders gered of uit de nood geholpen worden. Zij vertrouwen niet op de kansen voor de mensheid. Zij geloven niet in de inherente vermogens en capaciteiten van de mensheid. Zij zullen bereidwillig hun vrijheid opgeven. Zij zullen geloven wat de bezoekers hen vertellen. En zij zullen hun nieuwe meesters dienen denkend dat wat ze krijgen hun eigen bevrijding is.

Vrijheid is een kostbaar zaak in de Grotere Gemeenschap. Vergeet dit nooit. Jullie vrijheid, onze vrijheid. En wat is vrijheid anders dan de mogelijkheid om Kennis, de realiteit die de Schepper jullie gegeven heeft, te volgen en om Kennis te uiten en Kennis te bevorderen in al haar manifestaties?

Jullie bezoekers hebben deze vrijheid niet. Het is bij hen onbekend. Zij kijken naar de chaos in jullie wereld en zij geloven dat de orde die zij hier zullen opleggen, verlossend voor jullie zal zijn en jullie zal redden van jullie eigen zelfvernietiging. Dit is alles wat zij kunnen geven, want dit is alles wat zij hebben. En zij zullen jullie gebruiken, maar dat zien zij niet als ongepast, want zij worden zelf gebruikt en kennen geen ander alternatief hiervoor. Hun programmering, hun conditionering, is zo grondig dat hen bereiken op het niveau van hun diepere spiritualiteit slechts tot de verre mogelijkheden behoort. Jullie hebben de kracht niet om dit te doen. Om een verlossende invloed te hebben op jullie bezoekers zouden jullie zoveel sterker moeten zijn dan jullie op dit moment zijn. Maar toch is hun gelijkvormigheid niet zo ongewoon in de Grotere Gemeenschap. Het is zeer algemeen in grote collectieven, waar uniformiteit en volgzaamheid essentieel zijn voor het effectief functioneren, met name over grote afstanden in de ruimte.

Kijk daarom niet met angst maar met objectiviteit naar de Grotere Gemeenschap. De condities die wij beschrijven bestaan reeds binnen jullie wereld. Jullie kunnen deze zaken begrijpen. Manipulatie is bekend bij jullie. Invloed is bekend bij jullie. Jullie hebben het alleen niet ontmoet op zo’n grote schaal, evenmin hebben jullie nooit moeten concurreren met andere intelligente levensvormen. Als gevolg bezitten jullie nog niet de vaardigheden om dat te doen.

Wij praten over Kennis omdat dat jullie grootste talent is. Ongeacht welke technologie jullie met de tijd ontwikkelen, Kennis is jullie grootste belofte. Jullie lopen met jullie technologische ontwikkeling ver achter bij de bezoekers, dus moeten jullie vertrouwen op Kennis. Zij is de grootste kracht in het universum en jullie bezoekers gebruiken haar niet. Zij is jullie enige hoop. Om deze reden onderwijst de Leerstelling in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap de Weg van Kennis, voorziet ze in de Stappen naar Kennis en onderwijst ze in Wijsheid en Inzicht van de Grotere Gemeenschap. Zonder deze voorbereiding zouden jullie niet de vaardigheid of het perspectief hebben om jullie dilemma te begrijpen en er effectief op te reageren. Het is te groot. Het is nieuw. En jullie zijn niet aangepast aan deze nieuwe omstandigheden.

Met elke dag die voorbij gaat, groeit de invloed van de bezoekers. Iedere persoon die dit horen kan, dit voelen kan en dit weten kan moet De Weg van Kennis leren, De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Dit is een roeping. Het is een geschenk. Het is een uitdaging.

Nou, onder meer aangename omstandigheden lijkt de nood misschien niet zo hoog. Maar de nood is gigantisch, want er is geen beveiliging, er is geen mogelijkheid om je te verstoppen, er is geen schuilplaats in de wereld die veilig is voor de buitenaardse aanwezigheid die hier is. Daarom zijn er maar twee keuzes: jullie kunnen je schikken of jullie kunnen gaan staan voor jullie vrijheid.

Dit is de grote beslissing waar ieder persoon voor staat. Dit is het grote keerpunt. Je kunt niet dwaas zijn in de Grotere Gemeenschap. Het is een te veeleisend milieu. Het vereist uitmuntendheid, betrokkenheid. Jullie wereld is te waardevol. De hulpbronnen hier worden begeerd door anderen. De strategische positie van jullie wereld wordt hoog aangeslagen. Zelfs als jullie in een veraf gelegen wereld ver verwijderd van een handelsroute, ver verwijderd van alle commerciële verplichtingen zouden leven, zouden jullie uiteindelijk door iemand ontdekt worden. Dit uiteindelijk is nu voor jullie gekomen. En het is ver gevorderd.

Verman jullie dan. Dit is de tijd voor moed, niet voor ambivalentie. De ernst van de situatie die jullie tegemoet zien bevestigt alleen maar het belang van jullie leven en jullie reactie en het belang van het onderricht dat op dit moment in de wereld gegeven wordt. Het is niet slechts voor jullie stichtelijkheid en vooruitgang. Het is eveneens voor jullie bescherming en jullie overleving.