DE VIERDE BRIEFING: Manipulatie van Religieuze Tradities en Geloven

Teneinde de huidige activiteiten van de bezoekers in de wereld te begrijpen, moeten wij meer informatie over hun invloed op instellingen en waarden van wereldgodsdiensten introduceren en de fundamentele spirituele impulsen die eigen zijn aan jullie aard introduceren die, in veel gevallen, in veel delen van de Grotere Gemeenschap eigen zijn aan intelligent leven.

Wij beginnen met aan te geven dat de activiteiten die de bezoekers op dit moment in de wereld uitvoeren, al eerder op veel plaatsen, vele malen bij veel verschillende culturen in de Grote Gemeenschap uitgevoerd zijn. Jullie bezoekers zijn niet de grondleggers van deze activiteiten maar gebruiken ze slechts naar eigen inzicht en hebben ze vele malen eerder gebruikt.

Het is voor jullie belangrijk te weten dat in de Grotere Gemeenschap vaardigheden van beïnvloeding en manipulatie tot een zeer hoog peil van doelmatigheid zijn ontwikkeld. Als rassen meer bedreven en technologisch meer capabel worden, oefenen zij subtielere en meer doordringende manieren van invloed uit op elkaar. Mensen zijn tot nu toe slechts tot onderlinge concurrentie geëvolueerd, dus jullie hebben dit aanpassingsvoordeel nog niet. Dit feit op zich is een van de redenen waarom wij dit materiaal aan jullie presenteren. Jullie beginnen aan een volledige nieuwe reeks omstandigheden die de cultivering van jullie inherente vermogens en het leren van nieuwe vaardigheden vereisen.

Alhoewel de mensheid een unieke situatie vertegenwoordigd, is met andere rassen het opkomen in de Grotere Gemeenschap al ontelbare malen eerder gebeurd. Daarom, wat jullie aangedaan wordt, is eerder ten uitvoer gebracht. Het is in hoge mate ontwikkeld en wordt nu, volgens ons met relatief gemak, aan jullie leven en jullie situatie aangepast.

Het Pacificatie Programma dat door de bezoekers toegepast wordt maakt dit ten dele mogelijk. Het verlangen naar vreedzame relaties en het verlangen om oorlog en conflict te vermijden zijn lovenswaardig, maar kunnen en worden inderdaad tegen jullie gebruikt. Zelfs jullie meest nobele impulsen kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden. Jullie hebben dit in jullie eigen geschiedenis, in jullie eigen natuur en in jullie eigen gemeenschappen  gezien. Vrede kan alleen gevestigd worden op een solide basis van wijsheid, samenwerking en echte bekwaamheid.

De mensheid is van nature begaan met het opbouwen van vreedzame relaties tussen haar eigen stammen en naties. Nu heeft zij echter een grotere reeks problemen en uitdagingen. Wij beschouwen deze als kansen voor jullie ontwikkeling, want alleen de uitdaging van het opkomen in de Grotere Gemeenschap zal de wereld verenigen en jullie de basis geven om deze eenheid authentiek (zuiver, onvervalst), sterk en effectief te laten zijn.

Daarom; wij komen niet om jullie religieuze instanties of jullie meest elementaire impulsen en waarden te bekritiseren, maar om te illustreren hoe zij door die buitenaardse rassen die zich in jullie wereld inmengen tegen jullie gebruikt worden. En als het binnen onze macht ligt willen wij graag, voor het behoud van jullie wereld, jullie vrijheid en jullie rechtschapenheid als ras binnen een context van de Grotere Gemeenschap, het juiste gebruik van jullie gaven en jullie verrichtingen aanmoedigen.

De bezoekers zijn pragmatisch in hun benadering. Dit is zowel een kracht als een zwakte. Tijdens het observeren van hen, zowel hier als elders, zien wij dat het moeilijk voor hen is om van hun plannen af te wijken. Ze kunnen moeilijk met verandering omgaan, noch kunnen zij erg effectief met complexiteit omgaan. Daarom voeren zij hun plannen op een welhaast nonchalante manier uit, want zij denken dat zij het recht hiertoe hebben en dat zij in het voordeel zijn. Zij geloven niet dat de mensheid verzet tegen hen zal organiseren, – tenminste geen verzet waar ze echt last van zullen hebben. En zij denken dat hun geheimen en hun agenda goed beschermd zijn en dat zij zich boven het menselijke begripsvermogen bevinden.

In dit licht bezien maakt onze activiteit – het presenteren van dit materiaal aan jullie – ons zeker in hun ogen, hun vijanden. Vanuit ons gezien, echter, proberen wij alleen maar hun invloed te niet te doen en jullie het begrip te geven dat jullie nodig hebben en het perspectief waar jullie je op moeten verlaten. Jullie zullen dat nodig hebben om als een ras jullie vrijheid te behouden en om te gaan met de werkelijkheden van de Grotere Gemeenschap.

Met de praktische aard van hun aanpak wensen zij hun doelstellingen met de grootst mogelijke efficiëntie te bereiken. Zij willen de mensheid verenigen maar alleen in overeenstemming met hun eigen deelname en activiteiten in de wereld. Voor hen is de menselijke eenheid een praktische aangelegenheid. Zij waarderen diversiteit in culturen niet; en zij waarderen het zeker niet binnen hun eigen culturen. Daarom zullen zij proberen het uit te roeien of, indien mogelijk te minimaliseren, overal waar zij hun invloed uitoefenen.

In onze vorige verhandeling spraken wij over de invloed van de bezoekers op nieuwe vormen van spiritualiteit – op nieuwe ideeën en nieuwe uitdrukkingsvormen van menselijke goddelijkheid en de menselijke aard – die in deze tijd in de wereld zijn. In onze huidige discussie willen wij ons graag richten op de traditionele waarden en instanties die jullie bezoekers proberen te beïnvloeden en op dit moment aan het beïnvloeden zijn.

Pogend uniformiteit en conformiteit te promoten zullen de bezoekers vertrouwen op die instanties en die waarden waarvan zij denken dat die het meest stabiel en het meest praktisch en nuttig zijn voor henzelf. Zij zijn niet geïnteresseerd in jullie ideeën en zij zijn niet geïnteresseerd in jullie waarden. Ze zijn slechts geïnteresseerd in zoverre deze zaken hun eigen agenda dienen. Maak jullie zelf niets wijs met te denken dat zij spiritueel tot jullie aangetrokken zijn, want zij zelf ontberen dit. Dit zou dwaas zijn en misschien een fatale vergissing. Denk niet dat zij gecharmeerd zijn van jullie leven en van de zaken die jullie intrigerend vinden. Want slechts in uitzonderlijke gevallen zullen jullie in staat zijn hen op deze manier te beïnvloeden. Alle natuurlijke nieuwsgierigheid is uit hen gefokt en er blijft slechts heel weinig over. Er is in feite erg weinig van wat jullie “Spirit” zouden noemen en wat wij “Varne” of de “Weg van Inzicht” zouden noemen. Zij worden onder controle gehouden en controleren zelf en volgen denk– en gedragspatronen die stevig verankerd en strikt bekrachtigd zijn. Het kan lijken dat zij zich in jullie ideeën invoelen, maar dat is enkel om jullie loyaliteit te winnen.

In de traditionele religieuze instellingen in de wereld zullen zij , om jullie loyaal te maken aan hen, proberen die waarden en fundamentele overtuigingen te gebruiken die in de toekomst van pas kunnen komen om jullie loyaal te maken aan hen. Laten wij jullie enkele voorbeelden geven, afkomstig van zowel onze eigen observaties als van het inzicht dat de Ongezienen ons na verloop van tijd gegeven hebben.

Velen in jullie wereld volgen het Christelijke geloof. We vinden dit bewonderenswaardig, alhoewel dit zeker niet de enige benadering is van de fundamentele vragen over spirituele identiteit en zin in het leven. De bezoekers zullen het fundamentele idee van toewijding aan een enkele leider gebruiken teneinde loyaliteit te genereren aan hun zaak. Binnen de context van deze religie zal de identificatie met Jezus de Christus erg veel gebruikt worden. De hoop en de belofte van zijn wederkeer in de wereld biedt jullie bezoekers, zeker op dit keerpunt in het millennium, een perfecte gelegenheid.

Wij begrijpen dat de ware Jezus niet terug zal keren in de wereld, omdat hij samenwerkt met de Ongezienen en de mensheid en ook andere rassen dient. Degene die zijn naam zal komen opeisen zal van de Grotere Gemeenschap komen. Hij zal iemand zijn die geboren en gefokt is voor dit doel door de collectieven die nu in de wereld zijn. Hij zal menselijk lijken en zal significante talenten hebben vergeleken met wat jullie op dit moment kunnen bewerkstelligen. Hij zal compleet altruïstisch lijken. Hij zal in staat zijn daden te verrichten die ofwel angst ofwel diep ontzag inboezemen. Hij zal in staat zijn beelden te projecteren van engelen, demonen of wat dan ook zijn superieuren aan jullie willen tonen. Hij zal spirituele krachten lijken te bezitten. Nochtans zal hij van de Grotere Gemeenschap komen en hij zal deel uitmaken van het collectief. En hij zal het vertrouwen winnen om hem te volgen. Ten slotte zal hij, voor diegenen die hem niet kunnen volgen, hun vervreemding of hun vernietiging aanmoedigen.

De bezoekers maakt het niet uit hoeveel van jullie mensen vernietigd worden, zolang zij maar een elementaire getrouwheid onder de meerderheid hebben. Daarom zullen de bezoekers zich richten op die basisideeën die hen deze autoriteit en invloed verlenen.

Een Tweede Komst dan wordt voorbereid door jullie bezoekers. Het bewijs hiervoor, begrijpen wij, is reeds in de wereld. Mensen realiseren zich de aanwezigheid van de bezoekers, of de aard van de realiteit in de Grotere Gemeenschap niet en dus zullen zij op een natuurlijke manier hun eigen verkieslijke overtuigingen zonder vragen accepteren, denkend dat de tijd gekomen is voor de grote terugkeer van hun Redder en hun Meester.  Maar hij die zal komen, zal niet van de Hemelse schare afkomstig zijn, hij zal niet Kennis of de Ongezienen vertegenwoordigen en hij zal niet de Schepper of de wil van de Schepper vertegenwoordigen. Wij hebben het ontwerp van dit plan  gezien in de wereld. Wij hebben eveneens gelijksoortige plannen gezien die uitgevoerd werden in andere werelden.

In andere religieuze tradities zal uniformiteit door de bezoekers aangemoedigd worden – hetgeen jullie een fundamentele principe van religie zouden kunnen noemen, gebaseerd op loyaliteit aan autoriteiten en op inschikkelijkheid aan de instelling. Dit dient de bezoekers. Zij zijn niet geïnteresseerd in de ideologie en waarden van jullie religieuze tradities, alleen in hun bruikbaarheid. Hoe meer mensen hetzelfde denken, hetzelfde handelen en op een voorspelbare manier reageren, hoe bruikbaarder zij zijn voor de collectieven. Deze conformiteit wordt gestimuleerd in veel verschillende tradities. De bedoeling hier is niet om ze allemaal gelijk te maken, maar om ze simpel van geest te houden.

In een deel van de wereld zal een bepaalde religieuze ideologie de overhand krijgen; in een ander deel van de wereld zal een andere religieuze ideologie de overhand hebben. Dit is volledig bruikbaar voor jullie bezoekers, want het maakt hen niet uit dat er meer dan een religie bestaat, zolang er maar orde, conformiteit en getrouwheid is. Zelf geen religie hebbend die jullie ook maar een enigszins zouden kunnen volgen of mee zouden kunnen identificeren, zullen zij die van jullie gebruiken om hun eigen waarden voort te brengen. Want zij waarderen alleen volledige trouw aan hun zaak en aan de collectieven op manieren die zij voorschrijven en ze zijn uit op jullie totale getrouwheid om met hen te participeren. Zij zullen jullie verzekeren dat dit vrede en verlossing in de wereld zal brengen en de terugkeer van ,om het even welk, religieus beeld of personage hier als meest waardevol beschouwd wordt.

Dat wil niet zeggen dat een orthodoxe religie bestuurd wordt door buitenaardse krachten, want wij begrijpen dat orthodoxe religies stevig geworteld zijn in jullie wereld. Wat wij hier bedoelen is dat impulsen en de mechanismes hiervoor gesteund en voor hun eigen doeleinden gebruikt zullen worden door de bezoekers. Om deze invloeden te ontwaren en indien mogelijk tegen te gaan moet uiterste voorzichtigheid betracht worden door iedereen die een echte gelovige is in zijn traditie. Hierbij proberen de bezoekers niet de gewone man in de wereld te overtuigen, maar de leiding.

De bezoekers geloven standvastig dat als zij niet tijdig ingrijpen de mensheid de wereld en zichzelf zal vernietigen. Dit is niet gebaseerd op waarheid; het is slechts een aanname. Alhoewel de mensheid zelfvernietiging riskeert is dit niet noodzakelijkerwijs jullie lot. Maar de collectieven geloven dat dit zo is, en dus moeten zij met spoed handelen en hun overredingsprogramma’s grote nadruk geven. Degenen die overtuigd kunnen worden, zullen als bruikbaar worden beoordeeld; degenen die niet overtuigd kunnen worden zullen afgedankt en op afstand gehouden worden. Zouden de bezoekers sterk genoeg worden om volledige controle over de wereld te krijgen, dan zullen degenen die zich niet kunnen conformeren eenvoudig geëlimineerd worden. Echter zullen de bezoekers de vernietiging niet uitvoeren. Het zal uitgevoerd worden via die individuen die volledig voor hun overredingskracht zijn gevallen.

Wij begrijpen dat dit is een verschrikkelijk scenario is, maar opdat jullie kunnen begrijpen en geloven, moet er geen verwarring bestaan over wat wij in onze boodschappen aan jullie duidelijk maken. Het is niet de vernietiging van de mensheid, het is de integratie van de mensheid die de bezoekers proberen te bereiken. Zij zullen met jullie kruisen voor dit doel. Zij zullen proberen jullie religieuze impulsen en instellingen een nieuwe richting te geven voor dit doel. Zij zullen zichzelf heimelijk in deze wereld vestigen voor dit doel. Zij zullen regeringen en regeringsleiders beïnvloeden voor dit doel. Zij zullen krijgsmachten in de wereld beïnvloeden voor dit doel. De bezoekers hebben alle vertrouwen dat zij succesvol kunnen zijn, omdat zij zien dat de mensheid tot nu toe nog niet genoeg verzet organiseert om hun maatregelen teniet te doen of hun agenda tegen te werken.

Om dit teniet te doen moeten jullie de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap leren. Elk vrij ras in het universum moet, hoe dat zich ook manifesteert binnen hun eigen cultuur, de Weg van Kennis leren. Dit is de bron van individuele vrijheid. Dit is wat het mogelijk maakt voor individuen en samenlevingen om echte integriteit te bezitten en om de nodige wijsheid te hebben om met de invloeden die Kennis tegenwerken om te gaan, zowel in hun werelden als in de Grotere Gemeenschap. Daarom is het nodig om nieuwe wegen te leren, want jullie treden een nieuwe situatie binnen met nieuwe krachten en nieuwe invloeden. Inderdaad, dit is niet een of ander toekomstig vooruitzicht maar een directe uitdaging. Het leven in het universum wacht niet tot jullie zo ver zijn. Gebeurtenissen zullen plaats hebben, of jullie nu voorbereid zijn of niet. Bezoek is voorgevallen zonder jullie goedkeuring en zonder jullie toestemming. En jullie fundamentele rechten worden in veel grotere mate geschonden dan jullie je nochtans realiseren.

Daarom zijn wij gestuurd, niet slechts om ons overzicht en onze aanmoediging te bieden, maar ook om een roeping, een alarm te laten horen, teneinde een bewustzijn en een betrokkenheid op te wekken. Wij hebben eerder gezegd dat wij jullie ras niet kunnen redden door een militaire interventie. Dat is niet onze rol. En zelfs als we dit zouden proberen en genoeg krachten verzameld hadden om zo’n agenda uit te voeren, zou jullie wereld vernietigd worden. Wij kunnen alleen adviseren.

Jullie zullen in de toekomst een ruwheid van religieuze overtuiging zien, op een gewelddadige manier uitgedrukt, uitgevoerd tegen mensen die het er niet mee eens zijn, tegen minder machtige naties en gebruikt als een aanvals- en vernietigingswapen. De bezoekers zouden het liefst zien dat jullie religieuze instellingen de naties zouden regeren. Hiertegen moeten jullie je verzetten. De bezoekers zouden het liefst hebben dat religieuze waarden door iedereen gedeeld zouden worden, want dit draagt bij aan hun werkkracht en maakt hun taak gemakkelijker. In al haar uitingen komt zo’n invloed fundamenteel neer op berusting en onderwerping – onderwerping van de wil, het ondergeschikt maken van het doel, het onderdanig maken van iemands leven en talenten. Dit zal echter worden aangekondigd als een grote prestatie voor de mensheid, een grote vooruitgang in de samenleving, een nieuwe unificatie van het menselijk ras, een nieuwe hoop op vrede en gelijkmoedigheid, een overwinning van de menselijke geest over menselijke instincten.

Daarom komen wij met ons advies en moedigen jullie aan om jullie te onthouden van het nemen van onverstandige beslissingen, het overgeven van jullie leven aan zaken die jullie niet begrijpen en jullie onderscheidingsvermogen en jullie discretie op te geven ten gunste van enige beloning die in het vooruitzicht wordt gesteld. En wij moeten jullie aanmoedigen om Kennis binnenin jullie zelf niet te verloochenen; dit is de spirituele intelligentie waar jullie mee geboren werden en die nu jullie enige en grootste belofte bevat.

Door dit aan te horen zullen jullie misschien het universum zien als een plaats die verstoken is van Gratie. Misschien worden jullie cynisch en bang, denkend dat hebzucht universeel is. Maar dit is niet het geval. Wat nu nodig is, is dat jullie sterk worden, sterker dan jullie zijn, sterker dan jullie geweest zijn. Verwelkom communicatie met diegenen die zich in jullie wereld inmengen niet totdat jullie deze kracht bezitten. Open jullie geesten en jullie harten niet voor bezoekers van buiten jullie wereld, want zij komen hier om hun eigen redenen. Denk niet dat zij jullie religieuze profetieën of jullie grootste idealen zullen vervullen, want dat is een hersenschim.

Er bestaan grote spirituele krachten in de Grotere Gemeenschap – individuen en zelfs naties die zeer hoge staten van voltooiing hebben bereikt, ver voorbij wat de mensheid tot nu toe gedemonstreerd heeft. Maar zij komen niet om de macht over te nemen op andere werelden. Zij representeren geen politieke of economische machten in het universum. Zij zijn niet betrokken bij handel buiten het vervullen van de eigen basisbehoeften. Zij reizen zelden, uitgezonderd in noodgevallen.

Afgezanten worden gestuurd om diegenen te helpen die opkomen in de Grotere Gemeenschap, afgezanten zoals wijzelf. En er bestaan ook spirituele afgezanten – de kracht van de Ongezienen, die kunnen spreken tot diegenen die klaar zijn om te ontvangen en die goedhartigheid tonen en veelbelovend zijn. Zo werkt God in het universum.

Jullie gaan een moeilijke nieuwe leefwereld binnen. Jullie wereld is van grote waarde voor anderen. Jullie zullen haar moeten beschermen. Jullie zullen duurzaam om moeten gaan met jullie hulpbronnen zodat jullie geen behoefte hebben aan of afhankelijk worden van handel met andere mogendheden voor de fundamentele levensbehoeften. Als jullie niet duurzaam omgaan met jullie hulpbronnen zullen jullie veel van jullie vrijheid en onafhankelijkheid op moeten geven.

Jullie spiritualiteit moet gezond zijn. Zij moet op echte ervaring gebaseerd zijn, want waarden en overtuigingen, rituelen en tradities kunnen gebruikt worden en worden gebruikt door jullie bezoekers voor hun eigen doeleinden.

Hier kunnen jullie beginnen te zien dat jullie bezoekers in sommige gebieden erg kwetsbaar zijn. Laten wij dit verder onderzoeken. Individueel hebben zij een erg zwakke wil en moeilijkheden om met complexiteiten om te gaan. Zij begrijpen jullie spirituele natuur niet. En zij begrijpen met zekerheid de impulsen vanuit Kennis niet. Hoe sterker jullie zijn met Kennis, hoe onverklaarbaarder jullie worden, hoe moeilijker jullie te controleren zijn en hoe minder bruikbaar jullie voor hen en hun integratieprogramma worden. Hoe sterker jullie individueel met Kennis zijn hoe meer moeite zij met jullie hebben. Hoe meer individuen sterk worden met Kennis, hoe moeilijker het voor de bezoekers is om ze te isoleren.

De bezoekers zijn fysiek niet sterk. Hun kracht ligt in de Mentale Omgeving en in het gebruik van hun technologie. Hun aantal is klein vergeleken met jullie. Zij vertrouwen volledig op jullie berusting en zij zijn overdreven zelfverzekerd dat zij zullen slagen. Gebaseerd op hun ervaring tot op heden heeft de mensheid geen significante tegenstand geboden. Hoe sterker jullie echter zijn met Kennis, hoe meer jullie een kracht worden die interventie en manipulatie tegenwerkt en hoe meer jullie een kracht voor vrijheid en integriteit worden voor jullie ras.

Ofschoon misschien niet velen van jullie onze boodschap kunnen horen; jullie reactie is belangrijk. Misschien is het gemakkelijk om onze aanwezigheid en onze realiteit te ontkennen en tegen onze boodschap in te gaan, toch spreken wij in overeenstemming met Kennis. Daarom kan hetgeen wij zeggen gekend worden binnenin jullie, als jullie de vrijheid hebben om het te kunnen zien.

Wij begrijpen dat wij vele overtuigingen en gewoonten op de proef stellen in onze presentatie. Zelfs onze aanwezigheid hier zal onverklaarbaar lijken en zal door velen verworpen worden. Toch kunnen onze woorden en onze boodschap met jullie resoneren omdat wij met Kennis spreken. De kracht van de waarheid is de grootste kracht in het universum. Het heeft de kracht om te bevrijden. Het heeft de kracht om te verlichten. En het heeft de macht om kracht en zelfvertrouwen te geven aan diegenen die het nodig hebben.

Ons is verteld dat het menselijk geweten erg gewaardeerd wordt alhoewel het misschien niet altijd gevolgd wordt. Dit is hetgeen wij bedoelen als wij praten over De Weg van Kennis. Het is fundamenteel voor al jullie ware spirituele impulsen. Het is reeds inbegrepen in jullie religies. Het is niet nieuw voor jullie. Het moet echter erkend worden anders zullen onze inspanningen en de inspanningen van de Ongezienen, om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap niet slagen. Slechts weinigen zullen reageren. En de waarheid zal een last voor ze zijn, want zij zullen niet in staat zijn om het in voldoende mate te delen.

Dus, komen wij niet om jullie religieuze instellingen en gebruiken te bekritiseren, maar alleen om te schetsen hoe zij tegen jullie gebruikt kunnen worden. Wij zijn niet hier om ze te vervangen of te ontkennen, maar enkel om te laten zien hoe ware integriteit deze instellingen en gebruiken moeten vervullen zodat zij jullie op een zuivere manier kunnen dienen.

In de Grotere Gemeenschap wordt spiritualiteit vorm gegeven in wat wij Kennis noemen, met Kennis wordt bedoeld de intelligentie van de Geest, en de beweging van de Geest binnenin je. Dit geeft je de macht om te weten in plaats van slechts te geloven. Dit maakt je immuun voor overreding en manipulatie, want Kennis kan niet gemanipuleerd worden door welke wereldlijke macht of kracht dan ook. Dit blaast nieuw leven in jullie religies en geeft hoop voor jullie bestemming.

Wij zijn trouw aan deze ideeën, want zij zijn fundamenteel. Zij ontbreken nochtans bij de collectieven. Zou je de collectieven tegen het lijf lopen of zelfs in hun aanwezigheid zijn en de kracht bezitten om je eigen denkvermogen te behouden, dan zul je dit zelf herkennen.

Ons is verteld dat veel mensen in de wereld zichzelf over willen geven, zichzelf weg willen geven aan een grotere macht in het leven. Dit is niet uniek voor de mensenwereld, maar in de Grotere Gemeenschap leidt zo’n benadering tot slavernij. Wij begrijpen dat in jullie wereld, voordat de bezoekers in zulke getale hier waren, heeft zo’n benadering vaak tot slavernij geleid. Maar in de Grotere Gemeenschap zijn jullie kwetsbaarder en moeten jullie wijzer, voorzichtiger en meer zelfvoorzienend zijn. Roekeloosheid brengt hier een hoge prijs en grote tegenspoed met zich mee.

Als jullie kunnen reageren op Kennis en de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap leren, zullen jullie deze zaken zelf zien. Dan zullen jullie onze woorden bevestigen in plaats van ze alleen maar te geloven of ze te ontkennen. De Schepper maakt dit mogelijk, want de Schepper wil dat de mensheid zich voorbereidt op de toekomst. Daarom zijn wij gekomen. Daarom observeren wij en hebben wij nu de mogelijkheid om, dat wat we zien, te rapporteren.

De religieuze tradities van de wereld spreken in hun essentiële leringen ten gunste van jullie. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om over ze te leren via de Ongezienen. Maar zij houden ook een potentiële zwakte in. Als de mensheid alerter zou zijn en de realiteit van het leven in de Groter Gemeenschap en de betekenis van een voortijdig bezoek zou begrijpen, zou jullie risico niet zo groot zijn als dat het nu is. Er is hoop en verwachting dat zo’n bezoek een grote beloningen zal brengen en een vervulling zal zijn voor jullie. Maar jullie zijn nog niet in staat geweest om de realiteit van de Grotere Gemeenschap of de grote machten die in interactie staan met jullie wereld te leren kennen. Jullie hebben geen baat bij gebrekkig begrip en overhaast vertrouwen in de bezoekers.

Om deze reden blijven de Wijzen overal in de Grotere Gemeenschap verborgen. Zij zijn niet op zoek naar handel in de Grotere Gemeenschap. Zij willen geen deel uitmaken van gildes of handelscoöperaties. Zij zijn niet op zoek naar diplomatie met veel werelden. Hun netwerk van getrouwen is meer mysterieus, meer spiritueel van aard. Zij begrijpen het risico en de moeilijkheden van het blootstaan aan de realiteit van het leven in het fysieke universum. Zij behouden hun afscherming en zij blijven alert bij hun grenzen. Zij proberen alleen hun wijsheid te vergroten op manieren die minder fysiek van aard zijn.

In jullie eigen wereld zien jullie dit misschien uitgedrukt door degenen die het meest wijs zijn, het meest getalenteerd zijn, en die niet op zoek zijn naar persoonlijk voordeel op commerciële wijze. En die zich niet bezig houden met onderwerping en manipulatie. Jullie eigen wereld vertelt jullie veel. Jullie eigen geschiedenis vertelt jullie zoveel en illustreert weliswaar op kleinere schaal alles wat wij hier presenteren.

Dus is het onze bedoeling om jullie niet alleen te waarschuwen voor de ernst van jullie situatie maar ook om jullie, als we dat kunnen, te voorzien van een groter beeld en begrip van het leven. Hetgeen jullie nodig zullen hebben. En wij vertrouwen erop dat er genoeg mensen zullen zijn die deze woorden kunnen horen en reageren op de grootsheid van Kennis. Wij hopen dat er mensen zullen zijn die kunnen herkennen dat onze boodschappen niet hier zijn om angst en paniek op te roepen, maar verantwoordelijkheid en een betrokkenheid te genereren voor het behoud van vrijheid en goedheid in jullie wereld.

Mocht de mensheid falen in het bestrijden van de Interventie, dan kunnen wij een plaatje schetsen hoe dit er uit zou zien. Wij hebben het elders gezien, want ieder van ons kwam er dicht bij, binnen onze eigen werelden. Als deel van een collectief zal de planeet Aarde om haar grondstoffen gedolven worden, haar mensen zullen bijeengedreven worden om te werken, en haar rebellen en ketters zullen ofwel ontvreemd ofwel vernietigd worden. De wereld zal intact gehouden worden voor haar land- en mijnbouwbelangen. Menselijke gemeenschappen zullen er zijn, maar enkel ondergeschikt aan machten van buiten jullie wereld. En zou de bruikbaarheid van de wereld uitgeput raken, als al haar grondstoffen verwijderd zijn, dan zullen jullie beroofd achtergelaten worden. Het levensondersteunend systeem op jullie wereld zou jullie ontnomen worden; de bestaansmiddelen om te overleven zouden gestolen worden. Dit is eerder gebeurd op veel andere plaatsen.

In het geval van deze wereld, zouden de collectieven ervoor kunnen kiezen om deze wereld te behouden voor verder gebruik als een strategisch post en als biologisch pakhuis. Maar de menselijke bevolking zou vreselijk lijden onder zo’n tiranniek bewind. De menselijke bevolking zou gereduceerd worden. Het beheer over de mensheid zou gegeven worden aan diegenen die gefokt zijn om het menselijk ras binnen een nieuwe orde te leiden. Menselijke vrijheid zoals jullie het kennen zal niet langer bestaan en jullie zouden lijden onder het gewicht van buitenaards bewind, een bewind dat wreed en veeleisend zal zijn.

Er zijn veel collectieven in de Grotere Gemeenschap. Sommigen zijn groot; sommigen zijn klein. Sommigen zijn meer ethisch in hun tactiek; velen niet. Binnen het kader waarin zij onderling concurreren voor kansen, zoals het bewind over jullie wereld kunnen gevaarlijke activiteiten doorgevoerd worden. Wij moeten dit voorbeeld geven zodat er geen twijfel bestaat over wat wij zeggen. De keuzes voor jullie zijn zeer beperkt, maar zeer fundamenteel.

Dus begrijp dat gezien vanuit het perspectief van jullie bezoekers, jullie allemaal stammen zijn die bestuurd en beheerst moeten worden teneinde de belangen van hen te dienen. Daarom zullen jullie religies en een bepaald gedeelte van jullie sociale realiteit behouden blijven. Maar jullie zullen een goot gedeelte verliezen. En veel zal verloren zijn voordat jullie je realiseren wat jullie afgenomen is. Daarom kunnen wij slechts pleiten voor een alertheid, een verantwoordelijkheid en de inzet om te leren over het leven in de Grotere Gemeenschap. Te leren hoe jullie je eigen cultuur en jullie eigen realiteit kunnen behouden binnen een grotere omgeving. En leren onderscheiden wie hier zijn om jullie van dienst te zijn en zij die dat niet zijn. Dit groter onderscheidingsvermogen is erg nodig in de wereld, ook voor de opheldering van jullie eigen moeilijkheden. Maar met betrekking tot jullie overleving en welzijn in de Grotere Gemeenschap is het absoluut fundamenteel.

Daarom sporen wij jullie aan om moed te vatten. Wij hebben meer met jullie te delen.