DE TWEEDE BRIEFING: De Menselijke Vrijheid Op De Proef Gesteld

De mensheid nadert in haar collectieve ontwikkeling een zeer gevaarlijke en zeer belangrijke tijd. Jullie staan op het punt om in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven op te komen. Jullie zullen andere levensvormen ontmoeten die naar jullie wereld komen om hun eigen belang te beschermen en te ontdekken welke mogelijkheden er  voor hen in het verschiet liggen. Zij zijn geen engelen of hemelse wezens. Het zijn geen spirituele entiteiten. Het zijn wezens die naar jullie wereld komen voor hulpbronnen, voor bondgenootschapen en om hun voordeel te halen in een opkomende wereld. Ze zijn niet slecht. Ze zijn niet heilig. Hierin lijken zij ook veel op jullie. Ze worden eenvoudigweg gedreven door hun behoeftes, hun connecties, hun overtuigingen en hun collectieve doelstellingen.

Dit is een zeer belangrijke tijd voor de mensheid, maar de mensheid is niet voorbereid. Vanuit ons gezichtspunt kunnen we dit op een grotere schaal zien. Wij houden ons niet bezig met de dagelijkse levens van individuen in de wereld. Wij proberen geen regeringen te overreden of claims te leggen op bepaalde delen van de wereld of op bepaalde hulpbronnen die zich hier bevinden. In plaats daarvan observeren wij en willen wij graag rapporteren wat wij waarnemen, want dat is onze missie waarvoor we hier zijn.

De Ongezienen hebben ons verteld dat er tegenwoordig veel mensen zijn die een vreemd ongemak voelen, een vaag gevoel van urgentie, een gevoel dat er iets staat te gebeuren en dat er iets gedaan moet worden. Misschien is er niets in hun dagelijkse belevingssfeer wat deze diepere gevoelens rechtvaardigt, wat de belangrijkheid van deze gevoelens bevestigd, of wat inhoud geeft aan hun expressie. Wij begrijpen dit omdat wij in onze eigen geschiedenis soortgelijke zaken hebben doorgemaakt. Wij representeren meerdere rassen die zich in ons klein bondgenootschap bij elkaar aangesloten hebben om de opkomst van Kennis en Wijsheid in het universum te ondersteunen. In het bijzonder bij rassen die op de drempel staan van het opkomen in de Grotere Gemeenschap. Deze opkomende rassen zijn bijzonder gevoelig voor invloed en manipulatie van buitenaf. Zij zijn bijzonder kwetsbaar in het verkeerd opvatten van hun situatie, begrijpelijkerwijs, want hoe zouden zij de strekking en de complexiteit van het leven binnen de Grotere Gemeenschap kunnen doorgronden? Daarom spelen wij graag onze kleine rol in het voorbereiden en het onderwijzen van de mensheid.

In ons eerste verhandeling gaven wij een brede omschrijving van de betrokkenheid van de bezoekers in vier gebieden. Het eerste gebied is het beïnvloeden van belangrijke mensen in machtsposities in regeringen en aan de top van religieuze instellingen. Het tweede gebied van beïnvloeding is bij mensen die een spirituele geneigdheid hebben en die zich graag open willen stellen voor de grotere machten die in het universum bestaan. Het derde gebied van betrokkenheid is het bouwen van vestigingen door de bezoekers op strategische locaties in de wereld, nabij bevolkingscentra, waar hun invloed op de Mentale Omgeving uitgeoefend kan worden. En tenslotte hebben we het gehad over hun kruisingsprogramma met de mensheid, een programma dat al enige tijd gaande is.

Wij begrijpen hoe verontrustend en misschien hoe ontgoochelend dit nieuws kan zijn voor veel mensen die hoopvol en verwachtingsvol waren dat bezoekers van buiten de wereld de mensheid zegeningen en veel baat zouden brengen. Het is misschien natuurlijk om deze zaken te veronderstellen en te verwachten, maar de Grotere Gemeenschap waarin de mensheid opkomt is een moeilijk en concurrerend milieu. Met name in gebieden in het universum waar veel verschillende rassen met elkaar wedijveren en op elkaar reageren ten behoeve van transacties en handel. Jullie wereld bevind zich in zo’n gebied. Dit kan voor jullie ongeloofwaardig lijken, omdat het er altijd naar uit heeft gezien dat jullie in afzondering leefden, alleen binnen de enorme uitgestrektheid van het heelal. Maar in werkelijkheid leven jullie in een bewoond deel van het universum waar transacties en handel zijn opgezet, en waar tradities, interacties en verbanden allemaal al lang bestaan. En ten voordele van jullie, jullie leven in een prachtige wereld – een wereld met een grote biologische diversiteit, een schitterende woonplaats. Dit in contrast tot de kaalheid van zoveel andere werelden.

Echter, dit maakt jullie situatie erg urgent en vormt een werkelijk risico, want jullie bezitten wat veel anderen voor zichzelf willen. Ze zijn er niet op uit om jullie te vernietigen maar om jullie loyaliteit en bondgenootschap te winnen, zodat jullie bestaan in de wereld en jullie activiteiten hier in hun voordeel kunnen uitvallen.

Jullie komen op in een volwassen en gecompliceerde reeks omstandigheden. Hier kunnen jullie je niet als kleine kinderen gedragen en geloven en hopen op de zegen van iedereen die jullie eventueel ontmoeten. Jullie moeten wijs en scherpzinnig worden, zoals wij via ons moeilijk verleden wijs en scherpzinnig zijn geworden. Nu zal de mensheid moeten leren over de wegen van de Grotere Gemeenschap, over de ingewikkeldheden van interacties tussen rassen, over de complexiteit van handel en over de subtiele manipulaties van genootschappen en verbintenissen die worden gesloten tussen werelden. Het is een moeilijke maar belangrijke tijd voor de mensheid, een tijd die veelbelovende kan zijn als de werkelijke voorbereiding getroffen wordt.

Hier, in onze tweede verhandeling, willen we graag dieper ingaan op de interventie door verschillende groepen bezoekers in menselijke aangelegenheden Wat dit voor jullie zou kunnen betekenen en wat dit van jullie verlangt. Wij komen niet om angst op te wekken maar om een gevoel van verantwoordelijkheid uit te lokken, om een groter bewustzijn te veroorzaken en om jullie aan te moedigen om jullie voor te bereiden op het leven dat jullie binnentreden. Een groter leven maar tevens een leven met grotere problemen en uitdagingen.

Wij zijn hier naar toe gestuurd door de spirituele macht en aanwezigheid van de Ongezienen. Misschien stel jij je ze op een  vriendelijke manier voor als engelen, maar in de Grotere Gemeenschap vervullen ze een grotere rol en hun betrokkenheid en hun allianties zijn diep en diepgaand. Hun spirituele macht is hier om bewuste wezens in alle werelden en alle plaatsen te zegenen en om de ontwikkeling van de diepere Kennis en Wijsheid te bevorderen, wat een vreedzaam aangaan van relaties mogelijk maakt, zowel tussen werelden als in werelden. Wij zijn hier namens hen. Zij hebben ons gevraagd te komen. En zij hebben ons veel van de informatie gegeven die wij hebben, informatie die wij zelf niet konden verzamelen. Van hen hebben we een groot deel over jullie aard geleerd. We hebben veel geleerd over jullie bekwaamheden, jullie sterke kanten, jullie zwakten en jullie grote kwetsbaarheid. Wij kunnen dit soort zaken bevatten omdat de werelden waar wij vandaan komen de drempel van het opkomen in de Grotere Gemeenschap gepasseerd zijn. Wij hebben veel geleerd en wij hebben veel geleden door onze eigen fouten, fouten waarvan wij hopen dat de mensheid ze vermijden zal.

Wij komen dus niet alleen met onze eigen ervaring, maar met een dieper bewustzijn en een dieper gevoel van zingeving dat de Ongezienen ons gegeven hebben. Wij observeren jullie wereld vanuit een nabijgelegen locatie, en wij luisteren de communicatie af van degenen die jullie bezoeken. Wij weten wie zij zijn. Wij weten waar zij vandaan komen en waarom zij hier zijn. Wij concurreren niet met hen, omdat wij niet hier zijn om de wereld uit te buiten. Wij beschouwen onszelf als de Bondgenoten van de Mensheid, en aangezien we dat zijn hopen wij dat jullie te zijner tijd ons ook als zodanig willen beschouwen. En hoewel wij dit niet kunnen bewijzen, hopen wij dit aan te kunnen tonen door onze woorden en door de wijsheid van ons advies. Wij hopen jullie voor te bereiden op datgene wat komen gaat. Wij komen in onze missie met een gevoel van dringende noodzaak, want de mensheid loopt erg achter in haar voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. Veel eerdere pogingen, tientallen jaren geleden, om contact te maken met mensen en ze voor te bereiden op hun toekomst bleken zonder succes. Zoals we gehoord hebben konden slechts enkele mensen bereikt worden, en veel van deze contacten werden verkeerd begrepen en door anderen gebruikt voor andere doeleinden.

Daarom zijn wij gestuurd om de plaats in te nemen van degenen die vóór ons hulp zijn komen bieden aan de mensheid. Wij werken samen in onze gemeenschappelijke zaak. Wij representeren geen grote militaire macht, maar meer een geheim en heilig verbond. Wij willen de soort kwesties die bestaan binnen de Grotere Gemeenschap niet zien gebeuren hier in jullie wereld. Wij willen de mensheid geen satellietstaat van een groter netwerk van machten zien worden. Wij willen niet zien dat de mensheid haar vrijheid en haar zelfbeschikking verliest. Dit is een werkelijk risico. Om deze redenen moedigen wij jullie aan om diep na te denken over onze woorden, indien mogelijk zonder angst en met het soort overtuiging en vastberadenheid waarvan wij weten dat die in de harten van alle mensen zetelt.

Vandaag worden, en morgen en de dagen daarna zullen, door diegenen die de wereld bezoeken voor hun eigen doeleinden, grote activiteiten ontplooid worden om een netwerk van invloed over de mensheid op te zetten. Zij zijn van mening dat zij hier naartoe komen om de wereld van de mensheid te redden. Sommigen geloven zelfs dat ze hier zijn om de mensheid van haarzelf te redden. Ze vinden dat zij hiertoe het recht hebben en zien niet dat hun acties ongepast en onethisch zijn. Volgens hun eigen ethiek doen ze wat als redelijk en belangrijk beschouwd wordt. Echter, voor geen enkel vrijheidslievend wezen is zo’n benadering te rechtvaardigen.

We observeren de groeiende activiteiten van de bezoekers. Ieder jaar zijn er meer van hen hier. Zij komen van verre. Ze brengen voorraden. Zij verdiepen hun betrokkenheid en inmenging. Ze vestigen communicatiestations op veel plaatsen binnen jullie zonnestelsel. Ze observeren al jullie initiële uitstapjes in de ruimte en ze zullen alles tegenwerken of vernietigen waarvan ze het idee hebben dat het hun activiteiten belemmerd. Zij willen controle niet alleen over jullie wereld krijgen, maar ook over het gebied om jullie wereld heen. Dit is zo omdat er concurrerende machten zijn. Elk vertegenwoordigt een samenwerking tussen verschillende rassen.

Laten we ons nu richten op de laatste van de vier gebieden waarover wij in onze eerste lezing gesproken hebben. Dit heeft te maken met de kruising tussen de bezoekers en het menselijk ras. Laten we jullie eerst een stukje geschiedenis geven. Om de mensheid, in jullie tijdrekening duizenden jaren geleden, een grotere intelligentie en aanpassingsvermogen te geven kwamen meerdere rassen bij elkaar  om zich te kruisen met de mensheid. Dit heeft tot de relatief plotselinge opkomst geleid van wat, zoals wij het begrijpen, de “Moderne Mens” genoemd wordt. Dit heeft jullie dominantie en macht gegeven in jullie wereld. Dit is lang geleden gebeurd.

Echter, het kruisingsprogramma dat nu plaatsvindt is in het geheel niet hetzelfde. Het wordt uitgevoerd door een ander stel wezens en door andere allianties. Door kruising proberen ze een menselijk wezen te creëren dat deel uitmaakt van hun genootschap, maar dat in jullie wereld overleven kan en dat een natuurlijke affiniteit kan hebben met de wereld. Jullie bezoekers kunnen niet op het oppervlak van jullie wereld leven. Ze moeten zoals ze nu doen of beschutting zoeken onder de grond, of ze moeten aan boord van hun voertuigen, die ze vaak verbergen in grote wateren, leven. Zij willen kruisen met de mensheid om hun belangen, die primair de hulpbronnen van jullie wereld zijn, veilig te stellen. Ze willen de menselijke loyaliteit veiligstellen en dus zijn ze meerdere generaties lang betrokken bij een kruisingsprogramma. In de laatste twintig jaar is dat behoorlijk uitgebreid is.

Hun bedoeling is tweevoudig. Ten eerste, zoals we reeds gezegd hebben, willen de bezoekers een mensachtig wezen creëren, dat in jullie wereld kan leven, maar dat aan hen gebonden is en grotere gevoeligheden en meer bekwaamheden heeft. Het tweede doel van dit programma is om iedereen te beïnvloeden die zij tegenkomen en om mensen aan te moedigen hen te assisteren in hun onderneming. De bezoekers willen en moeten menselijke hulp hebben. Dit bevordert hun programma in alle opzichten. Zij beschouwen jullie als waardevol. Echter, zij beschouwen jullie niet als hun collega’s of hun gelijken. Nuttig, dat is hoe jullie worden gezien. Dus in eenieder die zij zullen tegenkomen, in iedereen die zij zullen binnenhalen, zullen de bezoekers proberen dit gevoel van hun superioriteit, hun waarde en het nut en de betekenis van hun inspanningen in de wereld op te roepen. De bezoekers zullen iedereen vertellen met wie ze contact maken dat ze hier ten goede zijn, en zij zullen diegenen die ze gevangen hebben verzekeren dat ze niet bang hoeven te zijn. En met diegenen die bijzonder ontvankelijk lijken, zullen ze proberen allianties op te zetten – een gedeeld gevoel van nut, zelfs een gedeeld gevoel van identiteit en familie, van erfenis en bestemming.

In hun programma hebben de bezoekers de menselijke fysiologie en psychologie zeer uitgebreid bestudeerd, en ze zullen hun voordeel doen met wat mensen willen, met name die dingen die mensen willen en nooit hebben kunnen krijgen voor henzelf, zoals vrede en orde, schoonheid en kalmte. Deze zullen aangeboden worden en sommige mensen zullen er in geloven. Anderen mensen zullen eenvoudigweg gebruikt worden zoals het uitkomt.

Hier is het noodzakelijk te begrijpen dat de bezoekers geloven dat dit volledig terecht is teneinde de wereld te behouden. Zij denken dat ze de mensheid een grote dienst bewijzen en zijn zodoende uit het diepst van hun hart overtuigend in hun overredingen. Jammer genoeg demonstreert dit een grote waarheid over de Grotere Gemeenschap – dat echte Wijsheid en echte Kennis even zeldzaam zijn in het universum als zij in jullie wereld moeten lijken. Het is natuurlijk voor jullie om te hopen en te verwachten dat andere rassen onoprechtheid, egoïstische bezigheden, concurrentie en conflict ontgroeit zijn. Maar helaas is dit niet het geval. Geavanceerdere technologie verhoogd niet de mentale en spirituele kracht van individuen.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die herhaaldelijk tegen hun wil meegenomen worden. Omdat de mensheid erg bijgelovig is en zaken die zij niet begrijpt probeert te ontkennen, wordt deze ongelukkige activiteit met aanzienlijk succes voortgezet. Zelfs op dit moment zijn er hybride individuen, deels menselijk, deels buitenaards, die rondlopen in jullie wereld. Het zijn er niet veel, maar hun aantal zal in de toekomst toenemen. Misschien kom je er op een dag een tegen. Ze zullen er hetzelfde uitzien, maar anders zijn dan jij. Je zult denken dat het mensen zijn, maar iets essentieels in hun zal lijken te ontbreken, iets dat gewaardeerd wordt in jullie wereld. Het is mogelijk om deze individuen te onderscheiden en te identificeren, maar om dit te kunnen zou je geschoold moeten worden in de Mentale Omgeving en leren wat Kennis en Wijsheid in de Grotere Gemeenschap betekent.

Wij hebben het gevoel dat het van het grootste belang is om dit te leren, omdat we alles wat er in jullie wereld gebeurt zien vanuit onze uitkijkpost. De Ongezienen geven ons advies over zaken die wij niet kunnen zien of waar we geen toegang toe hebben. Wij begrijpen deze gebeurtenissen, zoals uitoefening van invloed en overreding op rassen die of te zwak of te kwetsbaar zijn om effectief te reageren, omdat ze ontelbare malen in de Grotere Gemeenschap  gebeurd zijn.

 

Wij hopen en vertrouwen erop dat niemand van jullie die deze boodschap hoort zal denken dat deze inbreuken in het menselijk leven heilzaam zijn. Diegenen die getroffen zijn zullen beïnvloed worden om te denken dat deze ontmoetingen heilzaam zijn, zowel voor henzelf als voor de wereld. De spirituele ambities van mensen, hun verlangen naar vrede en harmonie, familie en erbij horen zullen allemaal gebruikt worden door de bezoekers. Deze zaken, die iets speciaals  vertegenwoordigen over de menselijke familie zijn, zonder Wijsheid en voorbereiding, een teken van jullie grote kwetsbaarheid. Alleen die individuen die sterk zijn in Kennis en Wijsheid zouden in staat zijn de misleiding achter deze overredingen te zien. Alleen zij zijn in de positie de misleiding te zien die wordt bedreven op de menselijke familie. Alleen zij kunnen hun geest beschermen tegen de invloed die tegenwoordig op zoveel plaatsen in de wereld uitgeoefend wordt in de Mentale Omgeving. Alleen zij zullen zien en weten.

Onze woorden zullen niet genoeg zijn. Mannen en vrouwen moeten leren zien en weten. Wij kunnen dit slechts aanmoedigen. Onze komst hier naar jullie wereld is gebeurd in overeenstemming met de presentatie van het onderricht in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap. De voorbereidende studie is nu hier en daarom kunnen wij een bron van aanmoediging zijn. Als de voorbereiding niet hier zou zijn, zouden wij weten dat onze waarschuwingen en onze aanmoediging ongeschikt zouden zijn en geen succes zouden hebben. De Schepper en de Ongezienen willen de mensheid voorbereiden op de Grotere Gemeenschap. In feite is dat op dit moment de meest belangrijke behoefte van de mensheid.

Daarom moedigen wij jullie aan om niet te geloven dat het ontvoeren van mensen en hun kinderen en hun families enig voordeel voor de mensheid heeft. Wij moeten dit met klem benadrukken. Jullie vrijheid is kostbaar. Jullie individuele vrijheid en jullie vrijheid als ras is kostbaar. Het heeft ons veel tijd gekost om onze vrijheid te herwinnen. Wij willen niet aanzien dat jullie die van jullie verliezen.

Het kruisingsprogramma dat in de wereld plaats vind zal doorgaan. De enige manier waarop dit gestopt kan worden is doordat mensen groter bewustzijn en het gevoel van innerlijke autoriteit bereiken. Alleen dit zal deze inbreuken stoppen. Alleen dat zal het bedrog erachter aan het licht brengen. Het is voor ons zo moeilijk voor te stellen hoe vreselijk het voor jullie mensen moet zijn, voor die mannen en vrouwen, voor die kleintjes, die deze behandeling, deze heropvoeding, dit monddood maken ondergaan. Volgens onze waarden is dit afschuwelijk, en toch weten we dat deze dingen in de Grotere Gemeenschap gebeuren en sinds mensenheugenis gebeurd zijn.

Misschien roepen onze woorden meer en meer vragen op. Dit is gezond en dit is natuurlijk, maar wij kunnen niet al jullie vragen beantwoorden. Jullie moeten de middelen vinden om zelf de antwoorden te vinden. Maar jullie kunnen dit niet doen zonder een voorbereiding, en jullie kunnen dit niet doen zonder een oriëntering. Op dit moment, begrijpen wij, kan de mensheid als geheel het verschil tussen een Grotere Gemeenschapsdemonstratie en een spirituele manifestatie niet zien. Dit is een werkelijk moeilijke situatie, aangezien jullie bezoekers beelden kunnen projecteren, ze kunnen via de Mentale Omgeving met mensen spreken en hun stemmen kunnen door mensen ontvangen en uitgesproken worden. Omdat de mensheid dit soort vaardigheden of onderscheidingsvermogen nog niet bezit zijn zij in staat deze invloed uit te oefenen

De mensheid is niet verenigd. Zij is verbrokkeld. Zij is in conflict met zichzelf. Dit maakt jullie extreem kwetsbaar voor inmenging en manipulatie van buitenaf. Jullie bezoekers hebben begrepen dat jullie spirituele verlangens en neigingen jullie bijzonder kwetsbaar en bruikbaar maken voor hun doelen. Het is wat deze zaken betreft moeilijk om echte objectiviteit te bereiken. Zelfs waar wij vandaan zijn gekomen is het een enorme uitdaging geweest. Maar diegenen in de Grotere Gemeenschap die vrij willen blijven en hun zelfbeschikking willen handhaven moeten deze vaardigheden ontwikkelen, en ze moeten hun eigen hulpbronnen behouden om te voorkomen dat ze deze bij anderen moeten zoeken. Als jullie wereld haar onafhankelijkheid verliest zal ze veel van haar vrijheid verliezen. Als jullie de hulpbronnen die jullie voor het levensonderhoud nodig hebben buiten jullie wereld moeten zoeken, zullen jullie veel van jullie macht aan anderen moeten afstaan. Omdat jullie hulpbronnen erg snel afnemen, baart dit hen van ons die van verre toekijken grote zorgen. Het is ook zorgwekkend voor jullie bezoekers, want zij willen de teloorgang van jullie milieu, niet voor jullie maar voor henzelf verhinderen.

Het kruisingsprogramma dient slechts een doel, en dat is om de bezoekers in staat te stellen hier hun aanwezigheid en een bevelvoerende macht binnen de wereld te vestigen. Denk niet dat de bezoekers buiten jullie hulpbronnen iets missen dat ze van jullie nodig hebben. Denk niet dat ze jullie menselijkheid nodig hebben. Zij willen jullie menselijkheid alleen maar om hun positie in de wereld zeker te stellen. Wees niet gevleid. Ga jullie niet te buiten aan dit soort gedachten. Ze zijn ongegrond. Als jullie kunnen leren de situatie helder te zien zoals ze werkelijk is, zullen jullie deze dingen zelf zien en weten. Jullie zullen begrijpen waarom wij hier zijn en waarom de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven bondgenoten nodig heeft. En jullie zullen het belang begrijpen van het leren van grotere Kennis en Wijsheid en het leren over de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap.

Omdat jullie opkomen in een milieu waar dit soort zaken vitaal worden voor succes, vrijheid, geluk en kracht, zullen jullie grotere Kennis en Wijsheid nodig hebben, teneinde jezelf als een onafhankelijk ras in de Grotere Gemeenschap te vestigen. Echter, jullie verliezen jullie onafhankelijkheid met elke verstrijkende dag die voorbij gaat. En alhoewel jullie het misschien op de een of andere manier voelen, zien jullie misschien het verlies van jullie vrijheid niet. Hoe zouden jullie het kunnen zien? Jullie kunnen jullie wereld niet verlaten en getuige zijn van de gebeurtenissen die haar omgeven. Jullie hebben geen toegang tot de politieke en commerciële  verwikkelingen van de buitenaardse machten die op dit moment in de wereld actief zijn om zodoende hun complexiteit, ethiek of waarden te begrijpen.

Denk nooit dat enig ras in het universum, dat voor commerciële redenen reist, spiritueel gevorderd is. Diegenen die commercie zoeken, zoeken voordeel. Diegenen die van wereld naar wereld reizen, die op zoek zijn naar grondstoffen, diegenen die proberen hun eigen vlag te planten zijn niet wat jullie spiritueel gevorderd zouden noemen. Wij zien hun niet als spiritueel gevorderd. Er is wereldlijke macht en er is  spirituele macht. Jullie kunnen het verschil tussen deze twee zaken begrijpen, en nu is het nodig om dit verschil in een groter verband te zien.

We komen met een gevoel van betrokkenheid en sterke aanmoediging voor jullie om jullie vrijheid te behouden, sterk te worden, te leren onderscheiden en niet toe te geven aan overredingen of beloftes van vrede, macht en inclusie van diegenen die jullie niet kennen. Stel jullie zelf niet gerust met de gedachte dat het allemaal wel goed komt met de mensheid of zelfs met jou persoonlijk, want dat is geen Wijsheid. Want overal moeten de Wijzen leren de realiteit van het leven om hen heen te zien en te leren zich door dit leven heen te slaan op een nuttige manier.

Neem daarom onze aanmoediging in ontvangst. Wij zullen later weer over deze zaken spreken en het belang van het verkrijgen van inzicht en tact toelichten. En we zullen het uitgebreider hebben over de bemoeienis van jullie bezoekers in de wereld in domeinen die voor jullie erg belangrijk zijn om te begrijpen. Wij hopen dat jullie onze woorden kunnen aanvaarden.