DE DERDE BRIEFING: Een Grote Waarschuwing

Wij staan te popelen om verder met jullie over de aangelegenheden van jullie wereld te spreken en jullie, indien mogelijk,  te helpen om te zien wat wij vanuit onze waarnemingspost zien. Wij beseffen dat dit moeilijk te aanvaarden is en aanzienlijke ongerustheid en bezorgdheid zal veroorzaken, maar jullie moeten geïnformeerd worden.

Vanuit ons perspectief is de situatie zeer ernstig en wij denken dat het zeer ongelukkig zou zijn als mensen niet correct geïnformeerd zouden worden. In de wereld waarin jullie leven is zo veel misleiding, en in veel andere werelden eveneens, dat de waarheid, hoewel duidelijk en voor de hand liggend, niet herkend wordt en haar signalen en boodschappen onopgemerkt blijven. Daarom hopen wij dat onze aanwezigheid het beeld kan helpen verhelderen en jullie en anderen kan laten zien wat er werkelijk is. Wij hebben geen belastende waarnemingen, want wij zijn gestuurd om over precies die zaken te getuigen die wij beschrijven.

Op den duur zouden jullie misschien zelf achter deze zaken kunnen komen, maar jullie hebben zoveel tijd niet. Er rest weinig tijd. Op het verschijnen van machten vanuit de Grotere Gemeenschap loopt de voorbereiding van de mensheid ver achter. Veel belangrijke mensen hebben niet gereageerd. En de inbreuk in de wereld is met een veel groter tempo versneld dan oorspronkelijk voor mogelijk gehouden werd.

Wij komen, in de weinige tijd die rest, met een aanmoediging voor jullie om deze informatie te delen. Zoals wij in de voorgaande boodschappen hebben aangegeven, wordt de wereld geïnfiltreerd en de Mentale Omgeving wordt geconditioneerd en voorbereid. De bedoeling is niet om de mensen uit te roeien, maar om hen te werk te stellen, om hen arbeiders voor een groter “collectief” te laten worden. De instituties van de wereld en met zekerheid de natuur worden gewaardeerd en de voorkeur van de bezoekers is dat deze worden behouden voor hun eigen gebruik. Ze kunnen hier niet leven dus teneinde jullie vertrouwen te winnen, passen zij veel van de technieken, die wij beschreven hebben, toe. Wij zullen doorgaan met onze beschrijving om dit te verhelderen.

Onze aankomst op deze wereld werd tegengewerkt door verschillende factoren, niet op de laatste plaats door het gebrek aan voorbereiding van diegenen die wij direct moeten bereiken. Onze spreker, de auteur van dit boek, is de enige met wie wij een stabiel contact konden maken. Dus hem moeten wij de fundamentele informatie geven.

Zoals wij geleerd hebben worden de Verenigde Staten vanuit het perspectief van jullie bezoekers beschouwd als de wereldleider, en dus zal de grootste nadruk hier gelegd worden. Maar andere belangrijke naties zullen ook benaderd worden, want zij worden eveneens als machtig gezien. Macht wordt door de bezoekers begrepen, want zij volgen blindelings machtsstructuren en in veel grotere mate dan zelfs in jullie wereld kennelijk het geval is.

Pogingen zullen ondernomen worden om de leiders van de sterkste naties over te halen open te staan voor de aanwezigheid van de bezoekers en geschenken en aansporingen tot samenwerking te ontvangen met de belofte van wederkerig voordeel, en zelfs voor sommigen de belofte van wereldheerschappij. In de wandelgangen van de wereld zullen sommigen op deze aansporingen in gaan, omdat zij zullen denken dat hier een grotere mogelijkheid ligt om de mensheid over het spookbeeld van nucleaire oorlog heen te tillen naar een nieuwe gemeenschap op aarde Een gemeenschap die zij zullen leiden om hun eigen redenen. Echter deze leiders worden bedrogen, want hen zal de sleutel tot dit rijk niet gegeven worden. Zij zullen simpelweg de leidende figuren in het overgangsproces van de macht zijn.

Dit moeten jullie begrijpen. Het is niet zo ingewikkeld. Vanuit ons perspectief en oogpunt is het voor de hand liggend. Wij hebben dit elders zien gebeuren. Het is een van de manieren waarop gevestigde organisaties van rassen die hun eigen collectief hebben, opkomende werelden zoals die van jullie rekruteren. Zij zijn er vast van overtuigd dat hun agenda rechtschapen is en ter verbetering van jullie wereld. Want de mensheid wordt niet erg gerespecteerd, en hoewel jullie rechtschapen zijn op bepaalde manieren, overtreffen vanuit hun gezien jullie nadelen ruimschoots jullie mogelijkheden. Wij kijken niet op die manier naar jullie mogelijkheden, anders hadden we niet in de positie gezeten waarin we zitten en zouden we onze diensten als Bondgenoten van de Mensheid niet aan jullie aanbieden.

Daarom is er nu een groot probleem, een grote uitdaging in opmerkzaamheid. De uitdaging voor de mensheid is om te begrijpen wie werkelijk haar bondgenoten zijn en om in staat te zijn hen te onderscheiden van haar potentiële tegenstanders. In deze kwestie zijn er geen neutrale partijen. De wereld is veel te kostbaar, en haar hulpbronnen worden als uniek en van een aanzienlijke waarde onderkend. Er zijn geen neutrale partijen verwikkeld in menselijke aangelegenheden. De werkelijke aard van de buitenaardse Interventie is om invloed en controle uit te oefenen en eventueel hier haar heerschappij te vestigen.

Wij zijn de bezoekers niet. Wij zijn waarnemers. Wij eisen geen rechten op over jullie wereld en wij hebben geen agenda om onszelf hier te vestigen. Om deze reden zijn onze namen verborgen, want wij jagen geen relaties met jullie na buiten onze mogelijkheid om jullie op deze manier van advies te voorzien. Wij kunnen de uitkomst niet beheersen. Wij kunnen jullie alleen maar adviseren over de keuzes en beslissingen die jullie mensen moeten nemen in het licht van deze grotere gebeurtenissen.

De mensheid is veelbelovend en heeft een rijk spirituele erfgoed gecultiveerd, maar geniet geen onderwijs over de Grotere Gemeenschap waarin het opkomt. De mensheid is intern verdeeld en conflictueus, waardoor zij kwetsbaar wordt voor manipulatie en voor indringing van buiten haar grenzen. Jullie mensen zijn volledig in beslag genomen door de dagelijkse zorgen, maar de realiteit van morgen wordt niet herkent. Welk voordeel zouden jullie ooit kunnen behalen met het ontkennen van de grotere beweging van de wereld en door te veronderstellen dat de Interventie die op dit moment plaatsvindt in jullie voordeel is? Er is met zekerheid niemand onder jullie die dit zou beweren als jullie maar de realiteit van de situatie zouden zien.

Op een bepaalde manier is het een kwestie van perspectief. Wij kunnen zien en jullie niet, want jullie hebben geen gunstige positie. Jullie zouden buiten jullie wereld, buiten het invloedsgebied van jullie wereld moeten zijn om te zien wat wij zien. Echter, om te zien wat wij zien moeten wij verborgen blijven want als wij ontdekt zouden worden, zouden wij met zekerheid omkomen. Want jullie bezoekers beschouwen hun missie hier van de grootste waarde en ze zien de Aarde als de grootste gegadigde onder een aantal anderen. Zij zullen zich door ons niet tegen laten houden. Dus is het jullie eigen vrijheid die jullie moeten waarderen en die jullie moeten verdedigen. Wij kunnen dit niet voor jullie doen.

Elke wereld in de Grotere Gemeenschap die haar eigen eenheid, vrijheid en zelfbeschikking nastreeft, moet deze vrijheid bewerkstelligen en indien nodig verdedigen. Anders zal overheersing met zekerheid plaatsvinden en ze zal totaal zijn.

Waarom willen jullie bezoekers jullie wereld? Dat is zo erg voor de hand liggend. Ze zijn niet specifiek in jullie geïnteresseerd. Maar het zijn de biologische hulpbronnen van jullie wereld. Het is de strategische positie van dit zonnestelsel. Jullie zijn bruikbaar voor hen in zoverre deze zaken gewaardeerd en gebruikt kunnen worden. Ze zullen jullie verleiden met aanbiedingen en zij zullen datgene zeggen wat jullie willen horen. Zij zullen stimulans bieden en zij zullen jullie godsdiensten en jullie godsdienstige idealen gebruiken om het geloof en vertrouwen te kweken dat zij, teneinde hier een grotere gemoedsrust te bewerkstelligen, beter dan jullie, de behoeften van jullie wereld begrijpen en in staat zijn in deze behoeften te voorzien. Omdat de mensheid niet in staat lijkt te zijn om eenheid en orde te bewerkstelligen, zullen veel mensen hun denken en hun hart open stellen voor diegenen waarvan zij geloven dat zij meer kans maken om dit te doen.

In de tweede verhandeling spraken we kort over het kruisingsprogramma. Sommigen hebben van dit fenomeen gehoord en wij begrijpen dat hierover wat discussie gevoerd is. De Ongezienen hebben ons verteld dat er een toenemende bewustwording plaatsvindt dat zo’n programma bestaat. Het is ongelofelijk, maar doordat ze zich zodanig overgeven aan hun voorkeuren in dit onderwerp en zo slecht toegerust zijn om om te gaan met wat zo’n Interventie zou kunnen betekenen kunnen mensen de voor de hand liggende implicaties niet zien. Een kruisingsprogramma is duidelijk een poging om de aanpassing van de mensheid aan de fysieke wereld te verenigen met de groepsgeest en het collectief bewustzijn van de bezoekers. Zo’n nazaat zou in een perfecte positie verkeren om een nieuw leiderschap voor de mensheid te leveren, een leiderschap geboren uit de bedoelingen en de campagne van de bezoekers. Deze individuen zouden bloedverwanten in de wereld hebben en dus zouden andere mensen met hen verbonden zijn en hun aanwezigheid accepteren. En toch zou hun geest niet bij jullie zijn en evenmin hun harten. En hoewel zij sympathie zouden kunnen voelen voor jullie in jullie omstandigheden en wat jullie omstandigheden goed zouden kunnen worden, zouden zij niet de individuele autoriteit bezitten. Doordat ze zelf niet geoefend zijn in De Weg van Kennis en Inzicht, kunnen ze jullie niet assisteren of weerstand bieden aan het collectief bewustzijn dat hen hier als pleegkind heeft opgenomen en hen leven gegeven heeft.

Individuele vrijheid wordt door de bezoekers niet gewaardeerd, begrijpen jullie? Zij beschouwen het als roekeloos en onverantwoordelijk. Zij begrijpen enkel hun eigen collectieve bewustzijn, hetwelk zij zien als een voorrecht en een zegen. En toch hebben zij geen toegang tot echte spiritualiteit, Kennis genoemd in het universum, want Kennis wordt geboren uit individuele zelfontdekking en tot stand gebracht door relaties van een hoger kaliber. Geen van deze fenomenen zijn aanwezig in de sociale aard van de bezoekers. Zij kunnen niet voor zichzelf denken. Hun wil is niet van hen alleen. En dus kunnen zij de vooruitzichten voor een ontwikkeling van deze twee grote fenomenen in jullie wereld van nature niet respecteren en zij zijn zeker niet in de positie om zulke zaken te cultiveren. Zij zijn alleen op zoek naar inschikkelijkheid en loyaliteit. En de spirituele leringen die zij zullen aanmoedigen dienen enkel om mensen volgzaam te maken, open en nietsvermoedend teneinde een vertrouwen te winnen dat nooit verdiend is.

Wij hebben dit soort zaken elders eerder gezien. Wij hebben complete werelden onder controle van zulke collectieven zien vallen. In het universum bestaan veel van dit soort collectieven. Omdat dit soort collectieven zich inlaten met interplanetaire handel en zich uitstrekken over enorme afstanden, houden zij vast aan een strikte gelijkvormigheid zonder afwijking. Er bevindt zich geen individualiteit onder hen, tenminste niet op een manier die jullie kunnen herkennen.

Wij weten niet zeker of wij een voorbeeld kunnen geven binnen jullie eigen wereld over hoe dit er uit kan zien, maar ons is verteld dat er commerciële belangen in jullie wereld zijn die meerdere culturen overspannen, die enorme macht uitoefenen, maar slechts door enkelen beheerd worden. Dit is misschien een goede analogie voor hetgeen wij beschrijven. Echter, wat wij beschrijven is zoveel machtiger, wijder verspreidt en dieper geworteld dan alles wat je als een goed voorbeeld in jullie wereld aan zou kunnen dragen.

Voor intelligent leven overal geldt dat angst een destructieve kracht kan zijn. Maar angst dient een en slechts een enkel doel als het correct gezien wordt, namelijk jou attenderen op de aanwezigheid van gevaar. Wij zijn bezorgd en dat is de aard van onze angst. Wij begrijpen wat er op het spel staat. Dat is de aard van onze zorgen. De oorzaak van jullie angst is het niet weten wat er gebeurt, dus is het een destructieve angst. Het is een angst die jullie niet sterker kan maken of die jullie niet het benodigde waarnemingsvermogen kan geven om te begrijpen wat er in jullie wereld gebeurt. Als jullie hier van op de hoogte gesteld kunnen worden, dan wordt angst omgevormd tot bezorgdheid en bezorgdheid wordt omgevormd tot constructieve actie. Wij weten geen andere manier om dit te beschrijven.

Het kruisingsprogramma is zeer succesvol aan het worden. Nu al zijn er nazaten die over jullie Aarde wandelen en ontsproten zijn uit het bewustzijn en de collectieve inspanningen van de bezoekers . Zij kunnen niet gedurende langere tijd op het oppervlak van jullie wereld verblijven, maar binnen slechts enkele jaren zullen zij daartoe permanent in staat zijn. Zo groot zal de perfectie van hun genetische engineering zijn dat zij ogenschijnlijk slechts lichtjes van jullie zullen  verschillen, meer in hun manieren en hun aanwezigheid dan in hun fysieke verschijning, dat in zo’n mate dat zij waarschijnlijk niet zullen opvallen of herkend worden. Echter zullen zij grotere mentale vermogens hebben. En hierdoor zullen zij een voordeel krijgen dat jullie niet zullen kunnen evenaren tenzij jullie in De Wegen van Inzicht geoefend zullen zijn.

Zo is de grotere realiteit waarin de mensheid op aan het komen is – een universum dat vol is van wonderen en verschrikkingen, een universum van beïnvloeding, een universum van concurrentie, maar ook een universum dat overloopt van Gratie, veel lijkend op jullie eigen wereld maar oneindig groter. De Hemel die jullie zoeken is niet hier. Echter wel de krachten waarmee jullie te maken krijgen. Dit is de grootste drempel die jullie ras ooit onder ogen heeft moeten zien. Ieder van ons in onze groep werd hiermee geconfronteerd in onze respectievelijke werelden en er zijn behoorlijk wat mislukkingen geweest met slechts weinig successen. Rassen van wezens die hun vrijheid en afscherming kunnen behouden moeten sterk en verenigd worden en zullen zich met alle waarschijnlijkheid in grote mate terugtrekken uit interacties met de Grotere Gemeenschap teneinde die vrijheid te beschermen.

Als jullie over deze zaken nadenken zien jullie misschien parallellen met jullie eigen wereld. De Ongezienen hebben ons een hoop verteld over jullie spirituele ontwikkeling en haar grote belofte, maar zij hebben ons ook verteld dat jullie spirituele aanleg en idealen op dit moment behoorlijk gemanipuleerd worden. Er worden nu complete leerstellingen in de wereld geïntroduceerd die de mensheid berusting en opschorting van de kritische vermogens leren en alleen maar dat te waarderen wat aangenaam en comfortabel is. Deze leerstellingen worden gegeven teneinde de mensen hun vermogen te ontnemen om toegang tot Kennis in henzelf te verkrijgen. Tot op het punt dat ze zich volledig afhankelijk voelen van grotere krachten die ze niet kunnen thuisbrengen. Op dat punt zullen zij alles wat zij te doen krijgen volgen en zelfs als ze voelen dat er iets niet klopt zullen ze de kracht niet meer bezitten om weerstand te bieden.

De mensheid heeft lange tijd in afzondering geleefd. Misschien wordt geloofd dat zo’n Interventie onmogelijk plaats kan vinden en dat ieder persoon eigendomsrechten bezit over zijn of haar eigen bewustzijn en geest. Maar dit zijn slechts aannames. Er is ons echter verteld dat de Wijzen in jullie wereld geleerd hebben deze aannames te overwinnen en de kracht hebben gewonnen om hun eigen Mentale Omgeving te scheppen.

Wij vrezen dat onze woorden misschien te laat komen en te weinig effect hebben en dat diegene die wij gekozen hebben om ons te ontvangen, te weinig assistentie en steun heeft om deze informatie beschikbaar te stellen. Hij zal ongeloof en spot ontmoeten, want hij zal niet geloofd zal worden en waar hij over zal spreken zal datgene tegenspreken dat velen als waarheid aannemen. In het bijzonder degenen die onder buitenaardse overreding gevallen zijn zullen zich tegen hem keren, want zij hebben hierin geen keuzevrijheid.

In deze ernstige situatie heeft de Schepper van al het leven een voorbereiding, een leerstelling van spiritueel vermogen en inzicht, kracht en bekwaamheid gestuurd. Wij zijn studenten van zo’n leerstelling, zoals er velen zijn door het universum. Deze leerstelling is een vorm van Goddelijke interventie. Het behoort tot geen enkele  wereld. Het is niet het eigendom van welk ras dan ook. Het is niet gecentreerd om enige held of heldin, enig enkel individu. Zo’n voorbereiding is nu beschikbaar. Het zal nodig zijn. Vanuit ons perspectief is het momenteel het enige dat de mensheid een mogelijkheid kan bieden betreffende jullie nieuwe leven in de Grotere Gemeenschap om wijs en onderscheidend te worden.

Zoals het in jullie wereld in jullie eigen geschiedenis gebeurd is, zijn de eersten die nieuw land bereiken de ontdekkingsreizigers en veroveraars. Zij komen niet om onbaatzuchtige redenen. Ze zijn op zoek naar macht, hulpbronnen en overheersing. Zo is de natuur van het leven. Als de mensheid bedreven zou zijn in aangelegenheden van de Grotere Gemeenschap zou zij zich verzetten tegen elk bezoek aan jullie wereld tenzij er vooraf een onderlinge overeenkomst afgesloten zou zijn. Jullie zouden genoeg weten om jullie wereld niet zo kwetsbaar te laten zijn.

Op dit moment wedijveren meerdere collectieven met elkaar om hun voordeel hier te behalen. Dit plaatst de mensheid in het midden van zeer ongebruikelijke maar toch verhelderende  omstandigheden. Daarom zullen de boodschappen van de bezoekers vaak onsamenhangend lijken. Er is conflict tussen hen geweest, maar ze zullen met elkaar onderhandelen als ze wederzijds voordeel zien. Toch zijn ze nog steeds in concurrentie. Voor hen is dit het grensgebied. Door hen worden jullie alleen gewaardeerd in zoverre jullie bruikbaar zijn. Als jullie niet langer gezien worden als bruikbaar dan zullen jullie eenvoudig worden afgedankt.

Hier is een grote uitdaging voor de mensen van jullie wereld en in het bijzonder voor diegenen in posities van macht en verantwoordelijkheid, om het verschil te zien tussen spirituele aanwezigheid en bezoek van de Grotere Gemeenschap. Hoe krijg je echter het kader om dit onderscheid te maken? Waar kan je zulke zaken leren? Wie in jullie wereld verkeert in de positie om de realiteit van de Grotere Gemeenschap te onderwijzen? Alleen een leerstelling van buiten deze wereld kan jullie voorbereiden voor een leven buiten deze wereld, en leven van buiten jullie wereld is nu in jullie wereld, pogend zichzelf hier te vestigen, pogend haar invloed uit te breiden, pogend de geesten, harten en zielen van mensen overal te winnen. Het is zo eenvoudig. En toch zo verwoestend.

Daarom is het in deze boodschappen onze taak om een grote waarschuwing te geven. Maar de waarschuwing is niet genoeg. Er moet een herkenning onder jullie mensen zijn. Ten minste onder genoeg mensen moet er een begrip zijn van de werkelijkheid die jullie nu voor ogen hebben. Dit is de grootste gebeurtenis in de menselijk geschiedenis – de grootste bedreiging voor de menselijke vrijheid en de grootste mogelijkheid voor de mensheid tot vereniging en samenwerking. Wij herkennen deze grote voordelen en mogelijkheden, maar met elke dag neemt hun belofte af – nu meer en meer mensen gevangen worden genomen en hun bewustzijn heropgevoed en opnieuw opgebouwd wordt, als meer en meer mensen de spirituele lessen leren die door de bezoekers gepromoot worden en als meer en meer mensen gelaten worden en minder in staat zijn om het verschil te zien.

Wij zijn op verzoek van de Ongezienen in de hoedanigheid van waarnemers gekomen om te dienen. Mochten wij succes hebben, dan zullen wij slechts zo lang in de buurt van jullie wereld blijven om door te kunnen gaan met het geven van deze informatie. Daarna zullen we terugkeren naar onze eigen werelden. Mochten wij falen en mocht het tij tegen de mensheid keren en mocht de grote duisternis over de wereld komen, de duisternis van dominantie, dan zullen we moeten vertrekken, onze missie onvervuld. Hoe dan ook kunnen wij niet bij jullie blijven. Echter mochten jullie de goede kant op gaan dan zullen wij blijven, tot jullie veiliggesteld zijn, totdat jullie voor jezelf kunnen verzorgen.

Inbegrepen is de eis dat jullie zelfvoorzienend moeten zijn. Zouden jullie afhankelijk worden van handel met andere rassen, dan creëert dit een zeer groot risico op manipulatie van buiten, want de mensheid is nog niet sterk genoeg om de kracht van de Mentale Omgeving, die hier uitgeoefend kan worden en hier uitgeoefend wordt, te weerstaan.

De bezoekers zullen proberen de indruk te wekken dat zij de “bondgenoten van de mensheid” zijn. Ze zullen beweren dat zij hier zijn om de mensheid van zichzelf te redden, dat alleen zij de grote hoop kunnen bieden die de mensheid niet voor zichzelf kan bieden, dat alleen zij de echte orde en harmonie in de wereld kunnen vestigen. Maar deze orde en deze harmonie zullen die van hen zijn, niet die van jullie. En jullie zullen niet kunnen genieten van de vrijheid die zij beloven.